ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Абдулоєва Оксана Сафараліївна, Карпенко Наталія Іванівна

 Обґрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні

Резюме

Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І., 2012: Обґрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні. Чорноморськ. бот. ж.,Т.8, №3: 252-256.

 

На підставі аналізу особливостей небезпечних інвазійних рослин в Україні та ряду літературних джерел, для оцінки ризику фітоінвазій чужинних видів запропоновано застосовувати в якості критеріїв окремі прояви інвазійного потенціалу за 11 ознаками, що характеризують види чи їхні популяції.


Кучеревський Василь Володимирович, Провоженко Тетяна Андріївна

Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.)

Резюме

Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., 2012: Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.) Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №3: 257-264.

 

Досліджені таксономічна, біоморфологічна, екологічна, ценотична та географічна структури флори рослинних угруповань з участю палеоендеміка Chamaecytisus graniticus Rothm. (Fabaceae Lindl.). Проведений аутфітосозологічний аналіз.


Мала Юлія Іванівна

Грабові ліси на південній межі поширення

Резюме

Мала Ю.І., 2012: Грабові ліси на південній межі поширення. Чорноморськ. бот. ж.,Т.8, №3: 265-283.

 

Представлена синтаксономія грабових лісів межі між лісостеповою та степовою зонами Правобережної України. Угруповання відносяться до класу Querco-Fagetea, порядку Fagetalia sylvaticae, союзу Carpinion betuli та 2 асоціацій, 4 субасоціацій та 2 варіантів, які є новими для науки і описаними вперше. Для підтвердження правомірності опису нових синтаксонів були використані порівняльний і кластерний аналізи, метод фітоіндикації, аналіз результатів яких показав чітку різницю між грабовими лісами на південній межі свого природного поширення та типовими грабовими лісами лісостепової зони.


Дремлюга Наталія Григорівна, Футорна Оксана Андріївна

Структура поверхні листків видів секції Medium D.C. роду Campanula L. флори України

Резюме

Дремлюга Н.Г., Футорна О.А., 2012: Структура поверхні листків видів секції Medium D.C. роду Campanula L. флори України. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №3: 284-301.

 

Вперше за допомогою скануючого електронного мікроскопу досліджена структура поверхні епідерми листків 22 видів секції Medium D.C. роду Сampanula флори України. Встановлені спільні для всіх досліджених видів ознаки (амфістоматичний тип листової пластинки; рівномірно розміщені, не занурені анізоцитні продихи; добре розвинута зморшкувата кутикула; опушення, сформоване довгими, короткими шилоподібними або серпоподібними волосками; характер розміщення воскових відкладів – корок та/або пластинок; загальний тип рельефу), а також специфичні (тип рельефу, особливості опушення).


Карнатовская Маргарита Юрьевна

Цвітіння зізіфуса в умовах Херсонської області

Резюме

Карнатовська М.Ю., 2012: Цвітіння зізіфуса в умовах Херсонської області. Чорноморськ. бот. ж.,Т.8, №3: 302-305.

 

Дана порівняльна характеристика термінів цвітіння 15 сортів і форм Zizуphus jujubа, що виростає в Херсонській області. Наведено суми ефективних температур (>10ºC) на початку і в кінці цвітіння.


Бойко Михайло Федосійович

Мохоподібні лівобережжя України: до таксономічного аналізу

Резюме

Бойко М.Ф., 2012: Мохоподібні лівобережжя України: до таксономічного аналізу. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8,  № 3: 306-312.

 

Проведено порівняльний аналіз видового складу таксонів найвищого рангу (відділи, класи) бріофлор ботаніко-географічних районів лівобережжя України: Лівобережного Полісся, Лівобережного Лісостепу, Лівобережного Степу. Бріофлора території лівобережжя України нині нараховує 385 видів, що складає 45,6% усієї бріофлори України. В окремих ботаніко-географічних районах бріофлора нараховує таку кількість видів: Лівобережного Полісся – 272 види, (3 види антоцеротофітів, 46  маршанціофітів та 223 види бріофітів), Лівобережного Лісостепу – 229 (з них 2 види антоцеротофітів, 28 маршанціофітів, 199 бріофітів), Лівобережного Степу – 290 (з них 1 вид антоцеротофітів, 31 вид маршанціофітів, 258 бріофітів) видів. З  385 видів мохоподібних території лівобережжя України спільними для всіх трьох ботаніко-географічних районівє 165 видів, що складає  менше половини видового складу бріофлори, а саме – 42,8%. З них 1 вид антоцеротофітів, 17 – маршанціофітів та найбільше бріофітів – 147 видів, серед яких переважають бріопсиди – 125 видів (верхоспорогонних мохів –71 вид, бокоспорогонних – менше, лише 54), 13 видів сфагнопсидів і 9 політрихопсидів. В усіх трьох районах лівобережжя України зустрічаються 165 видів мохоподібних, 82 види зустрічаються в певних двох районах. Специфічними для окремих ботаніко-географічних районів з 385 видів  мохоподібних виявилися 138 видів, що складає  35,8% всієї бріофлори лівобережжя України. З них  в Лівобережному Степу – 81 вид,  на Лівобережному Поліссі –  42 і лише 15 – в Лівобережному Лісостепу. Введено «Коефіцієнт специфічності бріофлори» (Ксб). Серед трьох досліджених бріофлор він найвищий для бріофлори Лівобережного Степу – 21,03,  для Лівобережного Полісся – 10,9, найнижчий для бріофлори  Лівобережного Лісостепу – всього 3,89.


Павловська Марія Миколаївна, Ненюк Марина Сергіївна, ТарЄЄВ Андрій Сергійович, Костіков Ігор Юрієвич

Оцінка таксономічної ваги морфометричних показників при ідентифікації зелених фітомонад клади Moewusinia (Сhlorophyta, Сhlamydomonadaceae)

Резюме

Павловська М.М., Ненюк М.С., Тарєєв А.С., Костіков І.Ю., 2012: Оцінка таксономічної ваги морфометричних показників при ідентифікації зелених фітомонад клади Moewusinia (Сhlorophyta, Сhlamydomonadaceae). Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №3: 313-320.

 

Для 12-и видів роду Chlamydomonas, які належать до молекулярної клади Moewusinia, на прикладі 15-и штамів (включаючи 12 автентичних) вперше в умовах культури на агаризованих поживних середовищах визначено основні морфометричні показники та проведено оцінку можливості їх використання як ознак видового та внутрішньовидового рівня в межах даної клади. Встановлено, що за шириною клітин досліджена вибірка штамів достовірно розділяється на чотири розмірні групи, які в межах клади Moewusinia співпадають з молекулярно-філогенетичними кластерами з високою бутстреп підтримкою. У кожній розмірній групі дискримінуючою ознакою видового рівня є середня довжина клітин. Наведено оригінальний ключ для визначення штамів клади Moewusinia в умовах культури на агаризованих поживних середовищах за розмірами клітин.


Гапон Світлана Василівна

Участь видів родини Plagiomniaceae в утворенні мохового покриву Лісостепу України

Резюме

Гапон С.В., 2012: Участь видів родини Plagiomniaceae в утворенні мохового покриву Лісостепу України. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №3: 321-328.

 

Охарактеризовані бріоценози з участю видів родини Plagiomniaceae, вказана фітоценотипічна роль видів родини. Наведені фіотоценотичні таблиці асоціації Plagiomnio cuspidati-Homalietum trichomanoidis (Pec. 1965) Marst. 1993 та безрангового угруповання Plagiomnium cuspidatum – сomm.


Позинич Ірина Сергіївна

Ценопопуляції рослин, що потребують охорони на території карпатської частини ріки Дністер

Резюме

Позинич  І.С., 2012:Ценопопуляції рослин, що потребують охорони на території карпатської частини ріки Дністер. Чорноморськ. бот. ж.,Т.8, №3: 329-334.

 

Досліджено флористичний склад лісових, чагарникових та лучних угруповань території карпатської частини ріки Дністер. Доповнений список рідкісних та червонокнижних видів рослин та встановлено локалітети їхніх оселищ.


Ярова Олеся Анатоліївна, Устименко Павло Митрофанович, Федорончук Микола Михайлович

Раритетне фіторізноманіття національного природного парку «Білоозерський»: сучасний стан та аналіз

Резюме

Ярова О.А., Устименко П.М., Федорончук М.М., 2012: Раритетне фіторізноманіття національного природного парку «Білоозерський»: сучасний стан та аналіз. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, № 3: 335-341.

 

Проведено аутфітосозологічний аналіз раритетного фітогенофонду національного природного парку «Білоозерський», що складає 10 видів, та синфітосозологічний аналіз раритетного фітоценофонду, що налічує 18 раритетних асоціацій.


Уманець Ольга Юріївна, Мойсієнко Іван Іванович

Найпівденніша знахідка Drosera rotundifolia в Україні

Резюме

Уманець О.Ю., Мойсієнко I.I., 2012: Найпівденніша знахідка Drosera rotundifolia в Україні. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, № 3: 342-346.

 

В статті повідомляється про знахідку Drosera rotundifolia на Нижньодніпровських пісках в Херсонській області (Україна). Наводиться коротка характеристика місцезнаходження, яке є найпівденнішим в Україні.


 

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.