ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Дубина Дмитро Васильович, Дзюба Тетяна Павлівна, Ємельянова Світлана Миколаївна

Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті

Резюме

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., 2011:Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті.Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 205-214. ISSN 1990-553X

 

     Приморська псамофітна рослинність України об'єднує ценози, що належать до 47 асоціацій, семи союзів, чотирьох порядків і чотирьох класів: Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Festucetea vaginatae та Nerio-Tamaricetea. Вони відзначаються високим ступенем раритетності. Клас Cakiletea maritimae включає чотири асоціації, що належать до першої категорії охорони. У класі Ammophiletea до першої категорії охорони відносяться три асоціації, три – до третьої. Більшість приморських угруповань класу Festucetea vaginatae належать до першої (15 асоціацій), третьої (6 асоціації) та четвертої (6) категорій охорони. З чотирьох асоціацій класу Nerio-Tamaricetea дві мають найвищий синсозологічний статус. Ще одну можна віднести до четвертої категорії охорони. У регіональному відношенні найвищим ступенем рідкісності відзначається приморська псамофітна рослинність Приазовських кіс. Багаті на раритетні асоціації острови Джарилгач та Тендра, Кінбурнська коса, а також приморські території Кілійського гирла Дунаю. Дещо меншою представленістю рідкісних угруповань характеризуються узбережжя Криму, Присивашшя та Північно-Західне Причорномор’я.


  

Куземко Анна Аркадіївна

Концепція асоціації в сучасній фітосоціології

Резюме

Куземко А.А., 2011: Концепція асоціації в сучасній фітосоціології. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 215-229.ISSN 1990-553X

 

     Розглянуто сучасний стан фітосоціологічної методології в країнах Європи, а також проаналізовані задачі та перспективи її використання для класифікації рослинності в Україні на прикладі концепцій асоціації.


 

Безсмертна Олеся Олексіївна, Вашека Олена Володимирівна, Машковська Світлана Петрівна

Представленість в ботанічних садах та дендрологічних парках України автохтонних видів відділу Pоlypodiophyta

Резюме

Безсмертна О.О., Вашека О.В., Машковська С.П., 2011: Представленість в ботанічних садах та дендрологічних парках України автохтонних видів відділу Pоlypodiophyta. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 230-237. ISSN 1990-553X

 

       Проведено аналіз представленості автохтонних видів відділу Polypodiophyta в ботанічних садах та дендропарках України. Подано рекомендації щодо внесення в колекційні фонди даних установ ряду видів з метою збереження біорізноманіття.


 

Купрюшина Людмила Василівна, Остапко Володимир Михайлович, Коломійчук Віталій Петрович

Фітоценотичні особливості Caraganascythica (Kom.) Pojark. (FabaceaeLindl.) у Донецько-Приазовському регіоні

Резюме

Купрюшина Л.В., Остапко В.М., Коломійчук В.П., 2011: Фітоценотичні особливості Caraganascythica (Kom.) Pojark. (FabaceaeLindl.) у Донецько-Приазовському регіоні.Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 238-252. ISSN 1990-553X

 

        Вивчено фітоценотичні особливості реліктового ендеміка Caraganascythica (Kom.) Pojark. у Донецько-Приазовському регіоні. Наведено дані з екотопічної та фітоценотичної характеристики 32 його локалітетів. Виділено флористичне ядро досліджених рослинних угруповань, встановлено та проаналізовано фітоценотичні зв’язки видів. На основі позитивної асоційованості з C. scythica види Festuca valesiaca Gaudin, Galatellavillosa(L.) Rchb. f., Bromopsisriparia(Rehman) Holub, SalvianutansL., EuphorbiaseguierianaNeck.виділено як флористичний комплекс – біомаркер вірогідних місцезростань C. scythica в різних локалітетах.


  

Шаповал Віктор Володимирович

До історії флористичного пошуку асканійського степу у ХІХ–ХХІ ст.: результати інвентаризацій та критичні коментарі

Резюме

Шаповал В.В., 2011:До історії флористичного пошуку асканійського степу у ХІХ–ХХІ ст.: результати інвентаризацій та критичні коментарі. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 253-266. ISSN 1990-553X

 

       У статті подано розгорнуту характеристику інвентаризацій судинної флори асканійського степу у ХІХ–ХХ ст. та результати оригінальних досліджень 2003–2010 рр. Результати існуючих інвентаризацій флори уперше зведено у єдиний номенклатурний чекліст зі спільною таксономічною інтерпретацією. За матеріалами аналізу попередніх флористичних зведень, поточних обстежень та критичної ревізії гербарних колекцій конспект судинної флори природного ядра Біосферного заповідника «Асканія-Нова» складає 509 видів, при цьому 33 види зазначені уперше. Зі складеного списку флори вилучено 73 види, ще 26 зберігають критичний таксономічний статус.


  

Багрикова Наталия Александровна

О синтаксономии сегетальных сообществ Херсонской области

Резюме

Багрікова Н.О., 2011: Про синтаксономію сегетальних угруповань Херсонської області. Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 3: 267-275. ISSN 1990-553X

 

        У статті наводяться результати синтаксономічного, кластерного та ординаційного аналізів сегетальних угруповань садів, виноградників, соняшникових полів Херсонської області. Синтаксономічна схема включає 6 асоціацій, 5 союзів, 2 порядки класу Stellarietea mediae.


  

Кривенда Анастасія Анатоліївна, Бова Дарія Олександрівна

Матеріали до вивчення діатомових водоростей Козаче-Лагерської арени Національного природного парку «Олешківські піски» (Україна)

Резюме

Кривенда А.А., Бова Д.О., 2011: Матеріали до вивчення діатомових водоростей Козаче-Лагерської арени Національного природного парку «Олешківські піски» (Україна). Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 3: 276-282.ISSN 1990-553X

 

      В статті наводяться перші відомості про видовий склад діатомових водоростей Національного природного парку «Олешківські піски». Систематичний список нараховує 46 видів, 3 з яких є новими для альгофлори України, а саме Navicula vilaplanii (Lange–Bert. et Sabater) Lange–Bert. et Sabater, Pinnularia sinistra Krammer та Stauroneis obtusa Lagerstedt.


  

Бабенко Оксана Анатоліївна, Ткаченко Федір Петрович, Джаган Вероніка Володимирівна, Зикова Марія Олександрівна

Сумчасті макроміцети з порядку Pezizales Пiвнiчного Причорномор’я

Резюме

Бабенко О.А., Ткаченко Ф.П., Джаган В.В., Зикова М.О., 2011: Сумчасті макроміцети  з порядку Pezizales Пiвнiчного Причорномор’я .Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 3: 283-291. ISSN 1990-553X

 

      У Північному Причорномор'ї України виявлено 12 видів макроскопiчних аскомiцетiв із порядку Pezizales. Серед них до мікоризних грибів відносяться 6 видів, гумусових сапротрофів – 5, а до ксилотрофів – 1. Серед знайдених видів грибів новими для степової зони України виявилися Hellvela ephippium, Pezizaampliataта Trichophaeagregaria. Для виду Helvella ephippium, що належить до числа рідкісних в Україні, наведено детальний діагноз, рисунок мікроструктур та сучасні дані щодо його поширення.


  

Бойко Михайло Федосійович

Краснова А.Н. Гидрофильный род Рогоз (TyphaL.) (в пределах бывшего СССР). – Ярославль: «Принтхаус-Ярославль», 2011. –186 с. Рис.33. Библ.: ISBN 978-5-904234-21-8.: Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2011:Краснова А.Н. Гидрофильный род Рогоз (Typha L.) (в пределах бывшего СССР). – Ярославль: «Принтхаус-Ярославль», 2011. –186 с. Рис.33. Библ.: ISBN 978-5-904234-21-8.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №3: 292-294. ISSN 1990-553X


  

Бойко Михайло Федосійович

Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes / Edited by Adam Stebel, Ryszard Ochyra // Poznan: Sorus, 2011.– 267 p.: Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2011:Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes / Edited by Adam Stebel, Ryszard Ochyra // Poznan: Sorus, 2011.– 267 p.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, 3: 295-296. ISSN 1990-553X


  

Бойко Михайло Федосійович, Єна Андрій Васильович, Загороднюк Наталя Володимирівна.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Заповідники Криму. Біорізноманіття і охорона природи в Азово-Чорноморському регіоні»: Рецензія

 

Бойко М.Ф., Єна А.В., Загороднюк Н.В. 2011:IV Міжнародна науково-практична конференція «Заповідники Криму. Біорізноманіття і охорона природи в Азово-Чорноморському регіоні»: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №3: 297-298. ISSN 1990-553X