ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

  

Работягов Валерий Дмитриевич

Теоретические основы интродукции эфирномасличных растений

Резюме

Работягов В.Д., 2009: Теоретичні основи інтродукції ефіроолійних рослин.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N3: 307-318.ISSN 1990-553X

 

     Сформульовано теоретичне обґрунтування інтродукції ефіроолійних рослин, що включає питання мобілізації вихідного матеріалу, його вивчення та введення в культуру. Відповідно до висунутої концепції інтродукція ґрунтується на пошуку теоретично можливих терпенів у досліджуваних родах та видах. На прикладі родини Lamiaceae  і Asteraceae складені схеми-матриці пошуку гіпотетично можливих терпеноїдов у рослин.


 

Ткаченко Василь Семенович

Структурні зміни в рослинному покриві «Єланецького степу» за перше десятиліття заповідання

Резюме

Ткаченко В.С., 2009: Структурні зміни в рослинному покриві «Єланецького степу» за перше десятиліття заповідання.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, № 3: 319-332. ISSN 1990-553X

 

      Автор повторно обстежив рослинний покрив природного заповідника «Єланецький степ» (1675,5 га, Миколаївська область) через 10 років після фіксації його вихідного стану (1997-2007 рр.). Основна увага була зосереджена на абсолютно заповідному степу, який не випалювався (93 га). Тут розросталися чагарниково-степові угруповання за участю Сaragana frutex, зростала кількість розсіяних по степу  Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Rosa corymbifera та ін. Поширення на абсолютно заповідному степу дерниннозлакових угруповань з домінуванням Stipa capillata, S. lessingiana, S. ucrainica, Festuca valesiaca скоротилося майже на одну третину. Проте вони продовжували просторово домінувати, і серед них подекуди з’явилися відносно мезофітизовані угруповання з Poa angustifolia. Загалом степова рослинність заповідника лише спорадично розвивалася в природному демутативному спрямуванні, оскільки пожежі, особливо напередодні посушливого 2007 р., спричинили її значну деградацію. Постексараційна демутація перелогів відбувалася досить інтенсивно і досягла вузьколистотонконогової стадії (Poeta angustifoliae), ускладненої  комплексом різнотравних угруповань та поширенням дерев і чагарників з навколишніх лісосмуг.


 

Moysiyenko Ivan Ivanovich, Sudnik-Wojcikowska Barbara

Flora of kurgans in the Pontic herb(-rich) grass steppe zone in Ukraine

Резюме

Мойсієнко І.І., Суднік-Войциковська Б., 2009: Флора курганів зони різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів в Україні. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N3: 333-369. ISSN 1990-553X

 

       Представлені результати дослідження флористичного багатства курганів в зоні різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів (згідно з Map of the Natural vegetation of Europe 2000: «the west and central Pontic herb-grass steppe» (M5) та «west and central Pontic herb-rich grass steppe» (M1) зони) в Миколаївській та Кіровоградській областях. Вивчено 29 курганів понад 3 м. заввишки, що розташовані на території понад 9000 км2. Досліджена флора курганів за кількістю видів переважає флору курганів зон злакових та пустельних степів і налічує 439 видів. Кількість видів на одному кургані змінюється від 89 до 171 (середня 125,5). В зоні різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів переважають гемікриптофіти, на відміну від флор курганів зон, що розташовані південніше, де переважають терофіти. Також більш чисельними виявились тут фанерофіти (8,7 %). Короткоживучі рослини (одно-, дво-, трирічні монокарпіки) складають 35,1 % флори. Більшість з них є синантропними видами, переважно бур’яни з оточуючих полів. Загалом на курганах виявлено 113 видів адвентивних рослин. Археофіти та кенофіти складають 23,5 % флори курганів.     В цілому на досліджених курганах було зафіксовано 19 синтаксонів вищого рангу. Види, що асоційовані з степовими синтаксонами: Festuco-Brometea, Festuceteavaginatae, Polygono-Artemisieteaта Galietaliaveri є найчисельнішими і складають 49,9 % флори курганів. Як і у флорі курганів злакових та пустельних степів домінують види класів Festuco-Brometea та Stellarieteamediae, що підкреслює напівприродний характер флори курганів. Виявлено низку раритетних видів рослин: Adonisvernalis, Amygdalusnana, Anemonesylvestris, Astragalusdasyanthus, Crocusreticulatus, Elytrigiastipifolia, Galiumvolhynicum, Goniolimontataricum, Hesperistristis, Irishalophila, Limoniumplatyphyllum, Linaria biebersteinii, Ornithogalumkochii, Phlomishybrida, Stipacapillata, S. lessingiana. Кургани зони різнотравно- та багаторізнотравно-злакових степів, як і інших зон виступають рефугіумами степової флори. Вони досить рівномірно розташовані в степовій зоні і відіграють важливу роль в локальному відновлені природної рослинності, тому повинні охоронятися не лише як археологічні, а і як природні пам’ятки.


  

Венгер Софія Семенівна

Вплив скороченого фотоперіоду на утворення морфологічних структур та амінокислотний обмін ярої пшениці

Резюме

Венгер С.С., 2009:Вплив скороченого фотоперіоду на утворення морфологічних структур та амінокислотний обмін ярої пшениці.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N3: 370-375. ISSN 1990-553X

 

     В статті показано, що при штучному впливі вкороченого фотоперіоду на початку розвитку рослин зберігається синхронність змін амінокислотного обміну та новоутворення елементів морфологічних структур в конусі наростання пагону ярової пшениці.


 

Ємельянова Світлана Миколаївна

Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг

Резюме

Ємельянова С.М., 2009: Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N3: 376-383. ISSN 1990-553X

 

       Встановлено видовий склад та проведено порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг. Вона нараховує 106 видів, які належать до 3 відділів, 4 класів, 34 родин та 59 родів. З’ясовано особливості територіальної диференціації водних макрофітів в межах долини річки.


 

Конограй Володимир Анатолійович

Синтаксономія Класу Phragmitо-magnocaricetea Кременчуцького водосховища (порядки Phragmitetalia, Bolboschoenetaliamaritime, Nasturtio-Glycerietalia)

Резюме

Конограй В.А., 2009: Синтаксономія КласуPhragmitо-magnocariceteaКременчуцького водосховища (порядки Phragmitetalia, Bolboschoenetaliamaritime, Nasturtio-Glycerietalia). Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N3: 384-396. ISSN 1990-553X

 

      Проведені дослідження порядків Phragmitetalia, Bolboschoenetaliamaritime, Nasturtio-Glycerietalia, які на території Кременчуцького водосховища представлені 13 асоціаціями. Розроблена синтаксономічна схема за флористичною системою Браун-Бланке, проведений ценотичний аналіз та особливості поширення діагнозованих угруповань.


 

Ходосовцева Юлія Анатоліївна

Ліхеноіндикаційна оцінка якості атмосферного повітря рекреаційних ландшафтів Ялтинського амфітеатру

Резюме

ХодосовцеваЮ.А., 2009: Ліхеноіндикаційна оцінка якості атмосферного повітря рекреаційних ландшафтів Ялтинського амфітеатру.Чорноморськ. бот. ж. т.5, № 3: 397-405. ISSN 1990-553X

 

      За розподілом 122 видів епіфітних лишайників та розташуванням ліхеноіндикаційних зон проведена ліхеноіндикаційна оцінка 10 рекреаційних ландшафтів Ялтинського амфітеатру. Найвища якість повітря визначена у ландшафтах заказника місцевого значення «Південнобережні Діброви», Нікітського ботанічного саду та Поляни Казок, а найнижча у паркових ландшафтах набережної міста Ялти.


 

Кучеревський Василь Володимирович, Шоль Галина Назарівна, Провоженко Тетяна Андріївна

Флористичне багатство ковилових степів у басейні річки Мокра Сура та його раритетна компонента

Резюме

Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., 2009: Флористичне багатство ковилових степів у басейні річки Мокра Сура та його раритетна компонента. Чорноморськ. бот. ж. т.5, № 3: 406-415. ISSN 1990-553X

 

        Проведена інвентаризація ковилових степів у басейні річки Мокра Сура. Встановлений видовий склад чотирьох формацій роду Stipa L. У формаціях зафіксовано 209 видів, 126 родів та 36 родин. Складений список рідкісних та зникаючих видів, який налічує 28 видів, та наведений їх созологічний статус.


 

Лисенко Геннадій Миколайович

Зміни величин едафічних факторів “Стрілецького степу” (Росія) під впливом різних режимів заповідання

Резюме

Лисенко Г.М., 2009: Зміни величин едафічних факторів “Стрілецького степу” (Росія) під впливом різних режимів заповідання. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, №3: 416-426. ISSN 1990-553X

 

      З метою встановлення змін екотопічних характеристик, викликаних випасом, сінокосінням та абсолютно заповідним режимом використано метод комп’ютерної синфітоіндикації. Величини деяких едафічних факторів (вологість ґрунтів, азотного та кислотного режимів) характеризуються достовірною різницею значень на ділянках з різними заповідними режимами.


  

Перегрим Микита Миколайович, Перегрим Юлія Сергіївна

Флористичні знахідки рідкісних видів рослин у долині річки Білої (Луганська область)

Резюме

Перегрим М.М., Перегрим Ю.С., 2009: Флористичні знахідки рідкісних видів рослин у долині річки Білої (Луганська область).Чорноморськ. бот. ж., т. 5, №3: 427-436. ISSN 1990-553X

 

       Наведено відомості щодо нових місцезнаходжень 24 рідкісних видів рослин на Донецькому кряжі: Ephedradistachya L., Cystopterisfragilis (L.) Bernh., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., A. trichomanes L., Aconitum rogoviczii Wissjul., Adonis wolgensis Steven, Anemone ranunculoides L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill.,Corydalis paczoskii N.Busch, C. solida (L.) Clairv., C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers, Cerastium pseudobulgaricum Klokov, Mercurialis perennis L., Allium lineare L., Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f., Fritillaria ruthenica Wikstr., Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz, T. quercetorum Klokov & Zoz, Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk, Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch., Scilla siberica Haw., Crocus reticulatus Steven ex Adams, Iris pumila L., Stipa capillata L. Вивчено вікову структуру ценопопуляцій Fritillaria ruthenica і Hyacinthella pallasiana. Виділено перспективні природні ділянки для створення заповідних територій у долині річки Білої.


 

Загороднюк Наталія Володимирівна

Нові для Кримського півострова види бріофітів

Резюме

Загороднюк Н.В., 2009: Нові для Кримського півострова види бріофітів. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, №3: 437-441.ISSN 1990-553X

 

      В статті представлені дані про нові для Кримського півострова види мохоподібних, зібраних у рівнинному Криму в 2003-2009 рр. Для Acaulontriquetrum (Spurse) H. Mull., Bryum klinggraeffii Schimp., B. kunzei Hornsch., B. moravicum Podp, Dicranellaheteromalla (Hedw.) Schimp., Entostodon hungaricus (Boros) Loeske, Microbryum curvicollum (Hedw.) Zander, Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid., Protobryumbryoides (Dicks.) Jguerra & M.J. Cano, Pterygoneurumkozlovii Laz., Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttuman, S. starkei (Brid.) B.S.G. вперше наводяться місцезростання в Криму.


 

Наумович Ганна Олексіївна

Лишайники геологічної пам'ятки природи «Скелі Модру» (м. Кривий Ріг)

Резюме

Наумович Г.О., 2009: Лишайники геологічної пам'ятки природи «Скелі Модру» (м. Кривий Ріг). Чорноморськ. бот. ж., т. 5, №3: 442-447. ISSN 1990-553X

 

      Ліхенобіота геологічної пам'ятки природи «Скелі Модру» нараховує 55 видів лишайників та 3 види ліхенофільних грибів з 29 родів та 18 родин. Більшість об'єктів ліхенобіоти з цієї території є рідкісними, що мають лише декілька локалітетів на території України.


 

Бойко Тетяна Олексіївна

Анотований список лишайників та ліхенофільних грибів природного заповідника "Єланецький степ"

Резюме

Бойко Т.О., 2009:Анотований список лишайників та ліхенофільних грибів природного заповідника «Єланецький степ». Чорноморськ. бот. журн.,т.5, №3: 448-457. ISSN 1990-553X

 

       Список лишайників та ліхенофільних грибів природного заповідника "Єланецький степ" включає 163 види, що належать до 66 родів, 23 родин, 8 порядків та групи анаморфних грибів. Вперше для заповідника наводиться 49 видів лишайників та 8 видів ліхенофільних грибів, для яких вказані екологічні особливості та частота трапляння.


  

Мойсієнко Іван Іванович, Бойко МихфйлоФедосійович, Підгайний Михайло Миколайович, Ходосовцев Олександр Євгенович

Юзеф Пачоский. Херсонская флора. Том ІІ. Познань, 2008.: Рецензія

 

Мойсієнко І.І., Бойко М.Ф., Підгайний М.М., Ходосовцев О.Є. 2009:Юзеф Пачоский. Херсонская флора. Том ІІ. Познань, 2008.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, №3: 458-460. ISSN 1990-553X


 

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.