ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Злобін Юліан Андрійович, Клименко Ганна Олександрівна

Що ми знаємо і що не знаємо про рідкісні рослини

Резюме

Злобін Ю.А., Клименко Г.О., 2010: Що ми знаємо і що не знаємо про рідкісні рослини. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 150-161. ISSN 1990-553X

 

      Проаналізована система понять, які використовуються при оцінці рідкості рослин. Виділені основні категорії рідкісності: істинна, дифузна, периферійна та темпоральна. Показана недостатність наукової інформації про екологічні та ценотичні зв’язки рідкісних рослин та обґрунтована необхідність комплексної оцінки системи популяцій рідкісного виду.


  

Sudnik-Wojcikowska Barbara, Moysiyenko Ivan Ivanovych

Flora of kurgans in the forest steppe zone in Ukraine

Резюме

Суднік-Войциковська Б., Мойсієнко І.І., 2010: Флора курганів лісостепової зони України.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 162-199. ISSN 1990-553X

 

      Представлені результати вивчення флористичного різноманіття флори курганів лісостепової зони проведені на території Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Всього досліджено 25 курганів понад 3 м висотою на площі 12092,4 км2. Досліджена флора курганів Лісостепу виявилась багатшою на види порівняно з 3 смугами степовою зони і налічує 460 видів судинних рослин. Кількість видів на одному кургані варіює від 85 до 159, а в середньому становить 107,5. Як і в Понтичному різнотравно- та багаторізнотравнозлаковому степу у флорі курганів лісостепу переважають гемікриптофіти (39,4%), тоді як в південніших степових смугах на курганах домінують терофіти. Також більш чисельними виявились фанерофіти (10,0%). Короткоживучі (одно-, дво- трирічні) види складають 33,1% флори курганів лісостепової зони. Більшість з них належить до синантропних видів, зокрема є бур’янами, що проникли з оточуючих полів. В цілому на курганах в лісостепу виявлено 112 антропофітів. Археофіти та кенофіти складають 13,7% та 7,6% флори курганів, відповідно.
      Загалом на курганах представлені види, що мають оптимум трапляння у складі 20 синтаксонів вищого рангу. Види асоційовані з степовими синтаксонами (Festuco-Brometea, Festuceteavaginatae, Polygono-Artemisieteaта Galietaliaveri) складають 49,3% дослідженої флори. Як і у флорі курганів справжніх та пустельних степів в лісостепу переважають види класів Festuco-Brometea та Stellarieteamediae, що вказує на напівнатуральний характер флори курганів. Також у флорі курганів лісостепу представлені види 5 класів дерев’янистої та чагарникової рослинності: Querco-Fagetea, Urtico-Sambucetea, RobinieteaтаSaliceteapurpureae.
    Загалом на курганах у флорі лісостепової зони виявлено 47 раритетних видів. Дослідження проведені в лісостеповій зоні підтверджують, що вони є рефугіумом степової флори. Вони можуть відігравати значну роль у відновлені природного рослинного покриву. Тому, кургани повинні охоронятися і як пам’ятники археології, і як пам’ятки природи.


 

Гречушкина Наталья Александровна, Сорокин Алексей Николаевич, ГолубВалентинБорисович

Растительные сообщества классов Thero-Salicornieteaи Salicornietea fruticosaeна территории Азовского побережья России

Резюме

Гречушкіна Н.А., Сорокін А.Н., Голуб В.Б., 2010:Рослинні угруповання класів Thero-SalicornieteaтаSalicornieteafruticosaeна території Азовського узбережжя Росії.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 200-212.ISSN 1990-553X

 

      Вперше за системою Браун-Бланке описані галофітні угруповання Азовського узбережжя Росії: три варіанти ас.Salicornietumprostratae, нова субас. Salicornio perennantis-Suaedetum salsae halimionetosum (кл. Thero-Salicornietea) та ас. Salicornio prostratae–Halocnemetum strobilaceae (кл. Salicornietea fruticosae). Відповідно до правил Міжнародного Кодексу фітосоціологічної номенклатури виправлена назва ас. SalicornioHalocnemetumKorzhenevsky et Kljukin in Korzhenevsky 2000.


 

Никифоров АлександрРостиславович

Виргинильный период онтогенеза растений SilenejailensisN.I. Rubtzov (Caryophyllaceae)

Резюме

НІКІФОРОВ О.Р., 2010: Віргінильний період онтогенезу рослин Silenejailensis (Caryophyllaceae). Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, №2: 213-215. ISSN 1990-553X

 

       Вивчені ритм розвитку та морфогенез рослин реліктового eндемiка Гірського Криму Silenejailensis (Caryophyllaceae) на початкових етапах онтогенезу. Ювенільний та іматурний стадії онтогенезу рослини проходять за один сезон. У віргінильному віковому стані формується багаторічний одноосьовий пагін із здерев’янілою частиною та вегетативним конусом зростання, який функціонує разом з бічними пагонами у приземній частині та у термінальній частині рослини. Ця структура пагонів у системі головної осі повторюється при галуженні і формуванні бічних скелетних пагонів.


 

Григор’єва Ольга Володимирівна

Посухостійкість видів Diospyros L. в умовах інтродукції в Лісостепу України

Резюме

Григор’єва О.В., 2010: Посухостійкість видів Diospyros L. в умовах інтродукції в Лісостепу України.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 216-223. ISSN 1990-553X

 

       Досліджено посухостійкість видів і сортів хурми в умовах Лісостепу України. Встановлено морфологічні особливості продихового апарату листків у зв’язку з посухостійкістю.


 

Гапон Світлана Василівна

Особливості бріофлори Лісостепу України

Резюме

Гапон С.В., 2010:Особливості бріофлори Лісостепу України.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 224-231. ISSN 1990-553X

 

       Охарактеризована бріофлора Лісостепу України. Встановлено особливості її таксономічної та еколого-ценотичної структури, типи морф за відношенням до провідних факторів середовища (геліо-, гідро-, субстрато-, рН- морфи), а також розподілено мохоподібні за еколого-ценотичними групами.


 

Марценюк Ігор Михайлович

Аналіз інтродукційних можливостей та перспектив використання видів роду AlliumL. Північного Причорномор'я України

Резюме

Марценюк І. М., 2010: Аналіз інтродукційних можливостей та перспектив використання видів родуAllium L. Північного Причорномор'я України.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 232-238. ISSN 1990-553X

 

      В статті здійснено прогноз щодо практичного використання видів роду Allium L. Північного Причорномор’я України на основі виявлених адаптаційних можливостей до дії основних лімітуючих екологічних факторів, а також фітохімічних, харчових та декоративних якостей. Наведені рекомендації щодо вирощування цибуль природної флори в умовах культури.


 

Кузярін Олександр Тимофійович

Спонтанне поширення Aroniamelanocarpa (Michx.) Elliot. (RosaceaeJuss.) на Заході України

Резюме

Кузярін О.Т., 2010:Спонтанне поширения Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. (Rosaceae Juss.) на заході України. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 239-246. ISSN 1990-553X

 

       Виявлено 8 спонтанних локалітетів Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. на заході України. проаналізовано еколого-фітоценотичну приуроченість виду. Складено ключі для ідентифікації вікових станів особин A. melanocarpa. Вивчено абсолютну чисельність, щільність та вікову структуру двох ценопопуляцій виду. З’ясовано ступінь натуралізації, стратегію, сучасні тенденції та лімітуючі фактори поширення виду.


 

Русіна Наталя Володимирівна, Надєіна Ольга Володимирівна, Ходосовцев Олександр Євгенович

Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів Луганського природного заповідника

Резюме

Русіна Н.В., Надєіна О.В., Ходосовцев О.Е., 2010:Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів Луганського природного заповідника. Чорноморськ. бот. ж., т. 4., № 1: 247-258. ISSN 1990-553X

 

       Ліхенобіота Луганського природного заповідника нараховує 160 видів, які належать до 71 родів, 30 родин та 8 порядків Ascomycota, серед яких 29 видів – нові для заповідника. Станично-Луганське відділення представлене 70 видами лишайників та ліхенофільних грибів, Стрільцівський степ – 28 видами, Провальський степ – 126 видами, Трьохізбенський степ – 51 видом. Для кожного таксону наведені еколого-субстратні особливості та розподіл за відділеннями заповідника.


 

Коритнянська Вікторія Григорівна, Ткаченко Федір Петрович, Товстуха Наталія Іванівна, Русанов Віктор Андрійович

Борошнисторосяні гриби (Erysiphales) ботанічного саду Одеського національного університетуімені І. І. Мечникова

Резюме

Коритнянська В.Г., Ткаченко Ф.П., Товстуха Н.І., Русанов В.А., 2010: Борошнисторосяні гриби (Erysiphales)ботанічного саду Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 259-264. ISSN 1990-553X

 

        Вивчено видовий склад борошнисторосяних грибів ботанічного саду ОНУ імені І. І. Мечникова. Під час мікологічних обстежень виявлено 47 видів грибів з 8 родів порядкуErysiphales, які паразитували на 152 видах, 5 формах та 4 сортах рослин із 118 родів 37 родин. Найбільшу кількість видів зареєстровано серед родів: Erysiphe R. Hedw. ex DC. (19 видів, 40,4%), Podosphaera Kunze (12, 25,5%) та Golovinomyces (U. Braun) Heluta (7, 14,9%). У статті наведено повний видовий список борошнисторосяних грибів.


 

Садогурская Светлана Александровна

Влияние свойств каменистого субстрата на распределение Cyanophyta супралиторальной зоны моря

Резюме

Садогурська С.О., 2010: Вплив властивостей кам'янистого субстрату на розподіл Cyanophyta супраліторальной зони моря. Чорноморськ. бот. журн., т. 6, № 2: 265-275. ISSN 1990-553X

 

       Дана характеристика гірських порід супраліторальной зони кримського узбережжя Чорного та Азовського морів. У статті наводяться дані про видовий склад Cyanophyta на різних кам'янистих субстратах супраліторалі.


  

Пірогов Микола Володимирович

ClypeococcumhypocenomycisD. Hawksw. – новий для України вид ліхенофільного гриба

Резюме

Пірогов М.В., 2010: ClypeococcumhypocenomycisD. Hawksw. – новий для України вид ліхенофільного гриба.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 2: 276-279. ISSN 1990-553X

 

      Наведено дані про новий для мікобіоти України ліхенофільний гриб – Clypeococcumhypocenomycis D. Hawksw., зібраний на Українському Розточчі (Львівська область, Яворівський район).


 

Ходосовцев Олександр Євгенович

Pyrenochaeta xanthoriaeDiederich – новий для України вид ліхенофільного гриба

Резюме

Ходосовцев А.Е., 2010: PyrenochaetaxanthoriaeDiederich – новий для України вид ліхенофільного гриба.Чорноморськ. бот. ж., т. 6, N 2: 280-281.ISSN 1990-553X

 

       Наводяться локалітети, екологічні особливості та загальне поширення нового для України ліхенофільного гриба Pyrenochaetaxanthoriae Diederich, який паразитує на сланях епіфітних лишайників з роду Xanthoria.


 

Бойко Михайло Федосійович

Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.: Рецезія

 

Бойко М.Ф. 2010:Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.: Рецезія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, №2: с. 282. ISSN 1990-553X


 

Бойко Михайло Федосійович

Екологічний атлас України. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 2009.–104 с.: Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2010:Екологічний атлас України. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 2009.–104 с.: РецензіяЧорноморськ. бот. ж., т. 6, №2: 283-285. ISSN 1990-553X


  

Бойко Михайло Федосійович, Ходосовцев Олександр Євгенович

Биоразнообразие Луганского природного заповедника: растительный мир. / Составители: Сова Т.В., Русина Н.В., Гузь Г.В., Боровик Л.П., Шиян-Глотова А.В. – Луганск: Элтон-2, 2009. – 130 с.: Рецензія

 

Бойко М.Ф.,. Ходосовцев О.Є 2010:Биоразнообразие Луганского природного заповедника: растительный мир. / Составители: Сова Т.В., Русина Н.В., Гузь Г.В., Боровик Л.П., Шиян-Глотова А.В. – Луганск: Элтон-2, 2009. – 130 с.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, №2: с. 286. ISSN 1990-553X


 

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.