ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Правила для авторів

 

«Чорноморський ботанічний журнал» публікує матеріали з усіх питань ботаніки, мікології та ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, історії флори й рослинності, еволюції рослинного світу, охорони рослинного світу, заповідної справи, ресурсознавства, інтродукції, методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки.

 

Подача статей. Статті повинні бути оригінальними, чітко і лаконічно написані українською або англійською мовами. Електронна версія статті має бути надіслана на електронну пошту редакційної колегії:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Розгляд, рецензування та публікація статей у Чорноморському ботанічному журналі є безкоштовною. Жодних зборів з авторів статей не стягується.

 

Тематика журналу. До друку приймаються авторські статті оглядового, аналітичного, експериментально-дослідного характеру, повідомлення про ботанічні, мікологічні, ліхенологічні знахідки, анотовані списки видів рослин, грибів і лишайників, синтаксономічні статті з повними фітоценотичними та/або синоптичними таблицями, згадки про експедиційні дослідження, конференції та ювілейні дати.

 

Етика публікації (Publication Ethics).

1.1 Публікація та авторські права (Publication and authorship).

- усі подані матеріали підлягають суворому рецензуванню, що проводяться, як мінімум, двома рецензентами, які є експертами в галузі досліджень автора;

- усім авторам на електронну пошту надсилаються матеріали для підтвердження авторства та відсутності конфлікту інтересів;

- результатом рецензування може бути прийняття до друку, прийняття до друку після доопрацювання або відхилення матеріалів;

- якщо авторам пропонується переглянути та повторно подати матеріали, немає гарантії, що переглянутий матеріал буде прийнято до друку;

- при порушенні авторських прав, плагіаті чи поданні недостовірних даних матеріали відхиляються;

- результати представленого конкретного дослідження не можуть бути опублікованими в декількох журналах;

- усі матеріали повинні містити перелік посилань і, у разі наявності, інформацію про грантодавців або спонсорів досліджень.

1.2 Обов'язки авторів (Authors' responsibilities). Відсилаючи статтю для

публікації в Чорноморському ботанічному журналі, автори тим самим підтверджують:

- що представлені матеріали є їхньою оригінальною роботою;

- що представлені матеріали раніше не були опубліковані в іншому місці;

- що рукопис зараз не розглядається для публікації в інших місцях;

- що вони будуть зобов'язані брати участь у процесі рецензування,  відкликання або виправлення помилок;

- що вони повідомлять редколегію про будь-які конфлікти інтересів;

- що вони зазначили усі джерела, що були використані при створенні їх рукопису.

1.3 Відповідальність рецензентів (Reviewers' responsibilities). Отримуючи статтю на рецензію, рецензент повинен:

- зберігати конфіденційність при розгляді представлених для друку матеріалів;

- об'єктивно проводити рецензію, без особистої критики автора;

- чітко висловлювати свою думку з відповідною аргументацією;

- інформувати автора та редакцію у разі виявлення ними фактів плагіату, недостовірних або сфальсифікованих даних;

- повідомляти головного редактора про випадки подібності або співпадіння між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом;

- повідомити головного редактора та не переглядати статті, де має місце конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин з будь-яким із авторів чи установ, що пов'язані з матеріалами. У разі наявності конфлікту інтересів рецензенти повинні повідомити про це редакцію.

1.4 Відповідальність редакторів (Editors' responsibilities). При підготовці статті до друку редактори повинні:

- нести повну відповідальність та повноваження щодо відхилення або прийняття статті;

- гарантувати якість документів та академічну доброчесність;

- обґрунтовувати свої рішення винятково на важливості, оригінальності, чіткості та актуальності публікацій;

- відстоювати свої аргументи, але не скасовувати рішення рецензентів без серйозних причин;

- зберігати анонімність рецензентів, крім випадків, коли рецензент дає згоду на відкритість його персональних даних;

- забезпечити максимальну відповідність матеріалів, які вони рецензують, міжнародним стандартам;

- не допускати будь-яких конфліктів інтересів між співробітниками, авторами, рецензентами та редакційною колегією.

 

Рецензування. Всі подані матеріали проходять зовнішнє анонімне рецензування. Рецензентами виступають спеціалісти відповідних галузей, що мають за останні три роки публікації з проблематики дослідження у закордонних англомовних виданнях, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS або Web of Science. Процес рецензування включає в себе наступні етапи:

-          подача матеріалів до редакції;

-          анонімне рецензування двома рецензентами;

-          доопрацювання матеріалів авторами після рецензії;

-          підготовка відповіді рецензенту;

-          повторне рецензування;

-          прийняття статті до друку.

Рецензії та усі супутні матеріали, переписка з авторами зберігаються у редколегії на електронних та паперових носіях протягом 5 років. Остання версія статті, яка приймається редакцією до друку, надсилається першому автору у форматі PDF, яку він роздруковує, підписує кожну сторінку і направляє поштою на адресу редакційної колегії: Редколегія «Чорноморського ботанічного журналу», Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, 73000, Херсон, Україна.

 

Загальні вимоги. Статті публікуються українською мовою, за домовленістю з редколегією – англійською  мовою. Обсяг статті – до 20 повних сторінок (понад 20 с. – за домовленістю з редколегією), інші матеріали (короткі повідомлення, хроніка наукового життя, ювілейні дати, рецензії, резолюції конференцій тощо) – до 5 сторінок.

Стаття має складатися з таких частин: назва статті, автор (автори), резюме (англійською українською та російською мовами); основний текст, список літератури, відомості про автора (авторів).

Електронний варіант статті має бути набраний на комп’ютері у текстовому редакторі MsWord 2003–2007, сумісних з операційною системою WindowsXP; розмір аркушів – А 4 (стандарт); шрифт Times New Roman 12 кегль; міжрядковий інтервал 1,0 (стандарт), без переносів.

Береги сторінки: зліва 30 мм, справа і знизу – 20 мм, зверху – 25 мм.

Стаття (крім коротких повідомлень, бібліографії, хроніки, ювілейних дат тощо) обов’язково повинна включати такі частини:

резюме має бути не описове, а з прикладами конкретних результатів досліджень, що висвітлюються у публікації, обсягом не менше 1800 знаків, включаючи пробіли);

ключові слова (англійською, українською, російською), що не містять слів з назви статті;

вступ, у якому обґрунтовується наукова проблема, визначається її актуальність, висвітлюються основні публікації з проблеми дослідження, на які спирається автор (обов’язковим є посилання на публікації, що вийшли друком за останні 10 років); аналізуються сучасні погляди на проблему; з’ясовуються труднощі, пов’язані з розробкою досліджуваного питання; виділяються невирішені аспекти в рамках загальної проблеми, яким, власне, і присвячена стаття. Далі формулюється мета статті (проведеного дослідження), яка відрізняється від основних поглядів на проблему або доповнює та/чи поглиблює вже відомі підходи. Мета може бути виписана опосередковано, але гармонійно вписана у текст вступу. Логічність викладення елементів вступу (історія питання, мета, завдання) не повинна впливати на літературність представленого автором матеріалу (стаття не є кваліфікаційною роботою на здобуття наукового ступеня, тому виділяти окремо такі підрозділи як мета, завдання тощо не бажано). Особливу увагу авторам слід звернути на введення в науку нових фактів, висновків, рекомендацій і закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених даних;

-          матеріали та методи дослідження, де пояснюється, за якою методикою були отримані фактичні дані, особливості їх обробки та проведених аналізів;

результати досліджень та їх обговорення (за необхідності можуть бути оформлені як кілька окремих частин) – це власне зміст дослідження, його основні положення й результати, особисті ідеї, думки, з’ясовані наукові факти, виявлені закономірності та ін., тобто особистий внесок автора в досягнення й реалізацію основних висновків;

висновки – коротко сформульовані умовиводи автора щодо значення й важливості опублікованих матеріалів для теорії та практики, їх суспільне значення, окреслення подальших перспектив розробки цього напряму;

-          подяки (необов’язково) – у цій частині автор висловлює подяку особам чи організаціям, що допомагали при роботі над статтею. у цій частині зазначаються фонди та гранти, за фінансування яких проведено дослідження;

-          список використаних джерел;

-          адреси авторів.

 

Анотовані списки, нові знахідки та інші переліки видів, які розташовані не у табличній формі. Пишуться малими прописними лише родові назви за латинським алфавітом. Наступний у списку вид з цього роду подається із скороченням до першої букви. Списки подавати БЕЗ розбивки на таксони надвидового рівня (родина, порядок, клас, відділ).

 

Латинські назви таксонів та синтаксонів прописуються курсивом. При першому згадуванні у тексті подаються автори при таксонах. При першому згадуванні синтаксонів, де авторів більше ніж два, пишеться лише перший автор, далі «et al.» та рік обнародування. У резюме автори при таксонах та синтаксонах не згадуються.

 

Таблиці. Таблиці мають бути чіткими та інформативними, що не переобтяжують статтю і не дублюють текстову частину. Посилання у тексті на статті має бути представлене у наступному вигляді (табл. 1 або table 1). Сам текст таблиці оформлюється 9 кеглем Times New Roman.

 

Фітоценотичні таблиці. Вони розміщуються в кінці статті як додаткові матеріали та мають містити не більше 15 описів. Формат сторінки може бути як альбомним, так і звичайним. Сам текст таблиці оформлюється 9 кеглем Times New Roman. Легенди до описів подають під таблицею 9 кеглем Times New Roman.

 

Рисунки. Всі фотографії, графіки та діаграми є рисунками. Рисунки повинні бути чіткими, збалансованими та мати розширення не менше 300 dpi. Рисунки повинні бути надіслані окремим файлом у форматі .jpeg (.jpg) і відповідним чином підписані. Якщо рисунки зібрані у вигляді таблиці, то їх нумерація проводиться з верхнього лівого кута зліва направо за допомогою великих літер англійської абетки. На рисунки повинно бути обов’язкове посилання у тексті (рис. 1 або fig. 1). Рисунки подаються в тексті статті в місцях, де їх хотіли б бачити автори.

 

Посилання. Посилання на літературні та електронні джерела у тексті мають бути подані наступним чином: [Khodosovtsev, 1999], [Boiko, Khodosovtsev, 2006], [Boiko et al., 2013]. Кілька посилань розміщуються в хронологічному порядку. У випадку, коли стаття має трьох і більше авторів, то при посиланні на неї зазначається перший автор з приміткою «et al.» [Boiko et al., 2013]. У кінці рукопису в списку літератури весь список посилань розміщують в алфавітному порядку.

 

Зразок оформлення списку використаних джерел

!Обов’язково потрібно наводити всіх авторів статті. Назва статті наводиться лише латиницею (англійською, німецькою, французькою тощо) відповідно до резюме цитованої роботи. Лише у випадку коли подібне резюме відсутнє, то назву роботи транслітерують. Наприкінці посилання вказують мову, на якій написана стаття (якщо мова посилання не співпадає з мовою власне статті).

 

При посиланні на статті з журналів і вісників слід обов’язково навести дані у такому порядку: прізвища та ініціали всіх авторів (малі прописні), рік видання, назву статті та журналу (назва журналу – курсивом), том, номер (випуск), першу і останню сторінки статті, індекс ДОІ.

Khodosovtsev A.Ye. (2012). An annotated list of lichenized and lichenicolous fungi of Black sea Biosphere Reserve. Chornomors’k. bot. z., 8 (4): 393–400. (in Ukrainian) doi: 10.14255/2308-9628/12.84/6

 

При посиланні на статті із збірників праць, тез та інших книг слід вказати дані в такому порядку: прізвища та ініціали авторів (малі прописні), рік, назви статей та видань, повна назва конференції, том (випуск), місце видання (місце проведення для конференцій), дата проведення, першу і останню сторінку статті, індекс ДОІ.

Kyyak N.Ya., Baik O.L. (2015). Photosynthetic activity of the mosses on the devastated territories of sulphur extraction. Fundamental and appliedscience – 2015: proceeding of XII nternational research and practice conference, Sheffield, UK, October 30 – November 7, 2015: 63–70. (in Ukrainian)

 

При посиланні на книги та монографії слід вказати: прізвища та ініціали авторів (малі прописні), рік, назву роботи, місто, видавництво, загальну кількість сторінок, індекс ДОІ. У випадку цитування роботи за назвою малими прописними пишеться лише перше слово. Після року видання зазначається прізвища та ініціали редакторів з приміткою (ed).

Barbarych A.I. (1977). Geobotanical zoning of Ukrainian SSR. Kyiv: Naukova dumka, 284 p. (in Ukrainian)

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. (1999). Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. Kiev, 345 p.

Red data book of Ukraine. Plant kingdom (2009). Didukh Ya.P. (ed). Kyiv: Globalkonsalting, 612 р. (in Ukrainian)

 

При цитуванні частини книги чи монографії слід вказати: прізвища та ініціали авторів (малі прописні), рік, назву частини, далі примітка (In:),назва роботи, сторінки частини, що цитують, місто, видавництво.

Hafellner J. (2004). Rosellinula. In: Lichen flora of the Geater Sonoran Desert Region, Vol. 2.: 688–689. Tempe: Lichens Unlimited, Arizona State University.

 

При цитуванні дисертації слід вказати: прізвище та ініціали автора, рік, назва дисертації, примітка PhD thesis або DSc thesis, місто та установа, в якій відбувався захист.

Boiko T.O. (2013). The lichen biota of Elanetsko-Inguletskiy region. PhD thesis. Kyiv: M.H. Kholodny Institute of Botany. (in Ukrainian)

Khodosovtsev A.Ye. (2004). The lichens of the Crimean peninsula stone outcrops. DSc thesis. Kyiv: M.H. Kholodny Institute of Botany. (in Ukrainian)

 

При цитуванні електронних ресурсів слід вказати: назву ресурсу та дату веб-посилання.

Lawrey J.D., Diederich P. (2018). Lichenicolous fungi – worldwide checklist, including isolated cultures and sequences available. URL: http://www.lichenicolous.net [1/3/2018].

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів, поданих до друку.

Матеріали автору не повертаються.