ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Правила для авторів

 

«Чорноморський ботанічний журнал» публікує матеріали з усіх питань ботаніки, мікології та ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, історії флори й рослинності, еволюції рослинного світу, охорони рослинного світу, заповідної справи, ресурсознавства, інтродукції, методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки.

 

Подача статей. Статті повинні бути оригінальними, чітко і лаконічно написані українською або англійською мовами. Електронна версія статті має бути надіслана на електронну пошту редакційної колегії:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Розгляд, рецензування та публікація статей у Чорноморському ботанічному журналі є безкоштовною. Жодних зборів з авторів статей не стягується.

 

Тематика журналу. До друку приймаються авторські статті оглядового, аналітичного, експериментально-дослідного характеру, повідомлення про ботанічні, мікологічні, ліхенологічні знахідки, анотовані списки видів рослин, грибів і лишайників, синтаксономічні статті з повними фітоценотичними та/або синоптичними таблицями, згадки про експедиційні дослідження, конференції та ювілейні дати.

 

Етика публікації (Publication Ethics).

1.1 Публікація та авторські права (Publication and authorship).

- усі подані матеріали підлягають суворому рецензуванню, що проводяться, як мінімум, двома рецензентами, які є експертами в галузі досліджень автора;

- усім авторам на електронну пошту надсилаються матеріали для підтвердження авторства та відсутності конфлікту інтересів;

- результатом рецензування може бути прийняття до друку, прийняття до друку після доопрацювання або відхилення матеріалів;

- якщо авторам пропонується переглянути та повторно подати матеріали, немає гарантії, що переглянутий матеріал буде прийнято до друку;

- при порушенні авторських прав, плагіаті чи поданні недостовірних даних матеріали відхиляються;

- результати представленого конкретного дослідження не можуть бути опублікованими в декількох журналах;

- усі матеріали повинні містити перелік посилань і, у разі наявності, інформацію про грантодавців або спонсорів досліджень.

1.2 Обов'язки авторів (Authors' responsibilities). Відсилаючи статтю для

публікації в Чорноморському ботанічному журналі, автори тим самим підтверджують:

- що представлені матеріали є їхньою оригінальною роботою;

- що представлені матеріали раніше не були опубліковані в іншому місці;

- що рукопис зараз не розглядається для публікації в інших місцях;

- що вони будуть зобов'язані брати участь у процесі рецензування,  відкликання або виправлення помилок;

- що вони повідомлять редколегію про будь-які конфлікти інтересів;

- що вони зазначили усі джерела, що були використані при створенні їх рукопису.

1.3 Відповідальність рецензентів (Reviewers' responsibilities). Отримуючи статтю на рецензію, рецензент повинен:

- зберігати конфіденційність при розгляді представлених для друку матеріалів;

- об'єктивно проводити рецензію, без особистої критики автора;

- чітко висловлювати свою думку з відповідною аргументацією;

- інформувати автора та редакцію у разі виявлення ними фактів плагіату, недостовірних або сфальсифікованих даних;

- повідомляти головного редактора про випадки подібності або співпадіння між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом;

- повідомити головного редактора та не переглядати статті, де має місце конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин з будь-яким із авторів чи установ, що пов'язані з матеріалами. У разі наявності конфлікту інтересів рецензенти повинні повідомити про це редакцію.

1.4 Відповідальність редакторів (Editors' responsibilities). При підготовці статті до друку редактори повинні:

- нести повну відповідальність та повноваження щодо відхилення або прийняття статті;

- гарантувати якість документів та академічну доброчесність;

- обґрунтовувати свої рішення винятково на важливості, оригінальності, чіткості та актуальності публікацій;

- відстоювати свої аргументи, але не скасовувати рішення рецензентів без серйозних причин;

- зберігати анонімність рецензентів, крім випадків, коли рецензент дає згоду на відкритість його персональних даних;

- забезпечити максимальну відповідність матеріалів, які вони рецензують, міжнародним стандартам;

- не допускати будь-яких конфліктів інтересів між співробітниками, авторами, рецензентами та редакційною колегією.

 

Рецензування. Всі подані матеріали проходять зовнішнє анонімне рецензування. Рецензентами виступають спеціалісти відповідних галузей, що мають за останні три роки публікації з проблематики дослідження у закордонних англомовних виданнях, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS або Web of Science. Процес рецензування включає в себе наступні етапи:

-          подача матеріалів до редакції;

-          анонімне рецензування двома рецензентами;

-          доопрацювання матеріалів авторами після рецензії;

-          підготовка відповіді рецензенту;

-          повторне рецензування;

-          прийняття статті до друку.

Рецензії та усі супутні матеріали, переписка з авторами зберігаються у редколегії на електронних та паперових носіях протягом 5 років. Остання версія статті, яка приймається редакцією до друку, надсилається першому автору у форматі PDF, яку він роздруковує, підписує кожну сторінку і направляє поштою на адресу редакційної колегії: Редколегія «Чорноморського ботанічного журналу», Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, 73000, Херсон, Україна.

 

Загальні вимоги. Статті публікуються українською мовою, за домовленістю з редколегією – англійською  мовою. Обсяг статті – до 20 повних сторінок (понад 20 с. – за домовленістю з редколегією), інші матеріали (короткі повідомлення, хроніка наукового життя, ювілейні дати, рецензії, резолюції конференцій тощо) – до 5 сторінок.

Стаття має складатися з таких частин: назва статті, автор (автори), резюме (англійською українською та російською мовами); основний текст, список літератури, відомості про автора (авторів).

Електронний варіант статті має бути набраний на комп’ютері у текстовому редакторі MsWord 2003–2007, сумісних з операційною системою WindowsXP; розмір аркушів – А 4 (стандарт); шрифт Times New Roman 12 кегль; міжрядковий інтервал 1,0 (стандарт), без переносів.

Береги сторінки: зліва 30 мм, справа і знизу – 20 мм, зверху – 25 мм.

Стаття (крім коротких повідомлень, бібліографії, хроніки, ювілейних дат тощо) обов’язково повинна включати такі частини:

резюме має бути не описове, а з прикладами конкретних результатів досліджень, що висвітлюються у публікації, обсягом не менше 1800 знаків, включаючи пробіли);

ключові слова (англійською, українською, російською), що не містять слів з назви статті;

вступ, у якому обґрунтовується наукова проблема, визначається її актуальність, висвітлюються основні публікації з проблеми дослідження, на які спирається автор (обов’язковим є посилання на публікації, що вийшли друком за останні 10 років); аналізуються сучасні погляди на проблему; з’ясовуються труднощі, пов’язані з розробкою досліджуваного питання; виділяються невирішені аспекти в рамках загальної проблеми, яким, власне, і присвячена стаття. Далі формулюється мета статті (проведеного дослідження), яка відрізняється від основних поглядів на проблему або доповнює та/чи поглиблює вже відомі підходи. Мета може бути виписана опосередковано, але гармонійно вписана у текст вступу. Логічність викладення елементів вступу (історія питання, мета, завдання) не повинна впливати на літературність представленого автором матеріалу (стаття не є кваліфікаційною роботою на здобуття наукового ступеня, тому виділяти окремо такі підрозділи як мета, завдання тощо не бажано). Особливу увагу авторам слід звернути на введення в науку нових фактів, висновків, рекомендацій і закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених даних;

-          матеріали та методи дослідження, де пояснюється, за якою методикою були отримані фактичні дані, особливості їх обробки та проведених аналізів;

результати досліджень та їх обговорення (за необхідності можуть бути оформлені як кілька окремих частин) – це власне зміст дослідження, його основні положення й результати, особисті ідеї, думки, з’ясовані наукові факти, виявлені закономірності та ін., тобто особистий внесок автора в досягнення й реалізацію основних висновків;

висновки – коротко сформульовані умовиводи автора щодо значення й важливості опублікованих матеріалів для теорії та практики, їх суспільне значення, окреслення подальших перспектив розробки цього напряму;

-          подяки (необов’язково) – у цій частині автор висловлює подяку особам чи організаціям, що допомагали при роботі над статтею. у цій частині зазначаються фонди та гранти, за фінансування яких проведено дослідження;

-          список використаних джерел;

-          адреси авторів.

 

Анотовані списки, нові знахідки та інші переліки видів, які розташовані не у табличній формі. Пишуться малими прописними лише родові назви за латинським алфавітом. Наступний у списку вид з цього роду подається із скороченням до першої букви. Списки подавати БЕЗ розбивки на таксони надвидового рівня (родина, порядок, клас, відділ).

 

Латинські назви таксонів та синтаксонів прописуються курсивом. При першому згадуванні у тексті подаються автори при таксонах. При першому згадуванні синтаксонів, де авторів більше ніж два, пишеться лише перший автор, далі «et al.» та рік обнародування. У резюме автори при таксонах та синтаксонах не згадуються.

 

Таблиці. Таблиці мають бути чіткими та інформативними, що не переобтяжують статтю і не дублюють текстову частину. Посилання у тексті на статті має бути представлене у наступному вигляді (табл. 1 або table 1). Сам текст таблиці оформлюється 9 кеглем Times New Roman.

 

Фітоценотичні таблиці. Вони розміщуються в кінці статті як додаткові матеріали та мають містити не більше 15 описів. Формат сторінки може бути як альбомним, так і звичайним. Сам текст таблиці оформлюється 9 кеглем Times New Roman. Легенди до описів подають під таблицею 9 кеглем Times New Roman.

 

Рисунки. Всі фотографії, графіки та діаграми є рисунками. Рисунки повинні бути чіткими, збалансованими та мати розширення не менше 300 dpi. Рисунки повинні бути надіслані окремим файлом у форматі .jpeg (.jpg) і відповідним чином підписані. Якщо рисунки зібрані у вигляді таблиці, то їх нумерація проводиться з верхнього лівого кута зліва направо за допомогою великих літер англійської абетки. На рисунки повинно бути обов’язкове посилання у тексті (рис. 1 або fig. 1). Рисунки подаються в тексті статті в місцях, де їх хотіли б бачити автори.

 

Посилання. Посилання на літературні та електронні джерела у тексті мають бути подані наступним чином: [Khodosovtsev, 1999], [Boiko, Khodosovtsev, 2006], [Boiko et al., 2013]. Кілька посилань розміщуються в хронологічному порядку. У випадку, коли стаття має трьох і більше авторів, то при посиланні на неї зазначається перший автор з приміткою «et al.» [Boiko et al., 2013]. У кінці рукопису в списку літератури весь список посилань розміщують в алфавітному порядку.

 

Зразок оформлення списку використаних джерел

!Обов’язково потрібно наводити всіх авторів статті. Назва статті наводиться лише латиницею (англійською, німецькою, французькою тощо) відповідно до резюме цитованої роботи. Лише у випадку коли подібне резюме відсутнє, то назву роботи транслітерують. Наприкінці посилання вказують мову, на якій написана стаття (якщо мова посилання не співпадає з мовою власне статті).

 

При посиланні на статті з журналів і вісників слід обов’язково навести дані у такому порядку: прізвища та ініціали всіх авторів (малі прописні), рік видання, назву статті та журналу (назва журналу – курсивом), том, номер (випуск), першу і останню сторінки статті, індекс ДОІ.

Khodosovtsev A.Ye. (2012). An annotated list of lichenized and lichenicolous fungi of Black sea Biosphere Reserve. Chornomors’k. bot. z., 8 (4): 393–400. (in Ukrainian) doi: 10.14255/2308-9628/12.84/6

 

При посиланні на статті із збірників праць, тез та інших книг слід вказати дані в такому порядку: прізвища та ініціали авторів (малі прописні), рік, назви статей та видань, повна назва конференції, том (випуск), місце видання (місце проведення для конференцій), дата проведення, першу і останню сторінку статті, індекс ДОІ.

Kyyak N.Ya., Baik O.L. (2015). Photosynthetic activity of the mosses on the devastated territories of sulphur extraction. Fundamental and appliedscience – 2015: proceeding of XII nternational research and practice conference, Sheffield, UK, October 30 – November 7, 2015: 63–70. (in Ukrainian)

 

При посиланні на книги та монографії слід вказати: прізвища та ініціали авторів (малі прописні), рік, назву роботи, місто, видавництво, загальну кількість сторінок, індекс ДОІ. У випадку цитування роботи за назвою малими прописними пишеться лише перше слово. Після року видання зазначається прізвища та ініціали редакторів з приміткою (ed).

Barbarych A.I. (1977). Geobotanical zoning of Ukrainian SSR. Kyiv: Naukova dumka, 284 p. (in Ukrainian)

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. (1999). Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. Kiev, 345 p.

Red data book of Ukraine. Plant kingdom (2009). Didukh Ya.P. (ed). Kyiv: Globalkonsalting, 612 р. (in Ukrainian)

 

При цитуванні частини книги чи монографії слід вказати: прізвища та ініціали авторів (малі прописні), рік, назву частини, далі примітка (In:),назва роботи, сторінки частини, що цитують, місто, видавництво.

Hafellner J. (2004). Rosellinula. In: Lichen flora of the Geater Sonoran Desert Region, Vol. 2.: 688–689. Tempe: Lichens Unlimited, Arizona State University.

 

При цитуванні дисертації слід вказати: прізвище та ініціали автора, рік, назва дисертації, примітка PhD thesis або DSc thesis, місто та установа, в якій відбувався захист.

Boiko T.O. (2013). The lichen biota of Elanetsko-Inguletskiy region. PhD thesis. Kyiv: M.H. Kholodny Institute of Botany. (in Ukrainian)

Khodosovtsev A.Ye. (2004). The lichens of the Crimean peninsula stone outcrops. DSc thesis. Kyiv: M.H. Kholodny Institute of Botany. (in Ukrainian)

 

При цитуванні електронних ресурсів слід вказати: назву ресурсу та дату веб-посилання.

Lawrey J.D., Diederich P. (2018). Lichenicolous fungi – worldwide checklist, including isolated cultures and sequences available. URL: http://www.lichenicolous.net [1/3/2018].

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів, поданих до друку.

Матеріали автору не повертаються.

 

 

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.