ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Бойко Михайло Федосійович

Таксономічна структура бріофлори степової зони України

Резюме

Бойко М.Ф., 2007: Таксономічна структура бріофлори степової зони України.Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №1: 5-29.ISSN 1990-553X

 

     Бріофлору степової зони України складають 282 види мохоподібних – представники 107 родів, 42 родин, 18 порядків, 5 класів, 3 відділів. Відділ Anthocerotophyta нараховує 1 вид. Відділ Hepaticophyta (Hepatophyta) представлений 30 видами 15 родів 13 родин 3 порядків 2 класів. Найбільше видів має класMarchantiopsida – 19 видів 6 родів 4 родин. Клас Jungermanniopsida представлений  у бріофлорі лише 11 видами 9 родів 9 родин. Відділ Bryophyta нараховує 251 вид представників 99 родів 27 родин 14 порядків 2 класів. Клас Sphagnopsida має всього 15 видів, клас Bryopsida, представлений 236 видами 89 родів 41 родини 18 порядків, 29 видів мохоподібних мають 38 внутрішньовидових таксонів, а саме  – 14 різновидів (varietas) та 24 форми (forma). Домінують  у бріофлорі  родини Pottiaceae – 51 вид, Bryaceae – 32 види, Brachytheciaceae 23 види. Серед провідних родів – Bryum, (26 видів),  Sphagnum (15 видів), Orthotrichum (14 видів), Riccia (14 видів) та  Tortula (13 видів).


  

Дубина Дмитро Васильович, Дзюба Тетяна Павлівна

Синтаксономія рослинності островів Азово-Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris

Резюме

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., 2007: Синтаксономія рослинності островів Азово-Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretearepentis, Chenopodietea, Artemisieteavulgaris. Чорноморськ. бот. журн., т. 3, №1: 30-55.ISSN 1990-553X

 

     Наведені результати синтаксономічних досліджень рослинності пустельних степів Азово-Сиваського національного природного парку. Рослинність представлена угрупованнями одинадцяти асоціацій, які належать до чотирьох класів: Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea и Artemisietea vulgaris. Виявлена специфіка степових фітоценозів Центрального Сивашу в межах класу Festuco-Brometea порівняно зі степовою і лісостеповою зонами. Вона полягає у меншому ценотаксономічному різноманітті, збільшенні ценотичної ролі евксерофітного флористичного компонента і участі видів галофітної групи. Обговорюються питання збереження біорізноманіття полиново-злакової рослинності.


 

Кияк Наталія Ярославівна

Особливості накопичення іонів свинцю та їх вплив на стан прооксидантно-антиоксидантної системи у пагонах водного моху FontinalisantipyreticaHedw.

Резюме

Кияк Н.Я., 2007: Особливості накопичення іонів свинцю та їх вплив на стан прооксидантно-антиоксидантної системи у пагонах водного мохуFontinalis antipyreticahedw.Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №1: 56-64. ISSN 1990-553X

 

     Досліджено особливості накопичення та локалізації іонів свинцю, а також їх вплив на фізіолого-біохімічні показники у пагонах водного моху Fontinalisantipyretica. Виявлено здатність F. antipyreticaзв’язувати іони свинцю на поверхні листкових пластинок. Встановлено, що свинець індукує зростання вмісту тіобарбітурат-активних продуктів та карбонільних груп білків у клітинах. Відмічено зростання активності основних компонентів антиоксидантної системи – супероксиддисмутази, каталази, глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та підвищення вмісту відновленого глутатіону.


  

Федорончук Микола Михайлович

Основні центри походження, філогенетичні зв'язки та історія розвитку Caryophyllaceae на території Східної Європи (на прикладі поширення окремих родів)

Резюме

Федорончук М.М., 2007: Основні центри походження, філогенетичні зв'язки та історія розвиткуCaryophyllaceaeна території Східної Європи (на прикладі поширення окремих родів). Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №1: 65-76.ISSN 1990-553X

 

     The history of origin and Progression of Caryophyllaceae is connected with xerophytization of the Turgai flora, which was partly caused by the Oligocene and Miocene regressions of the Tethys, processes of orogenesis, and the Pleistocene glaciations. The Middle Asian and Mediterranean centers, which were connected to the Asia Minor and Balkan centers of diversity, played the main role in diversification of the family. Climatic and edaphic changes during the recent geological period (since the second part of the Holocene) promoted the formation of the new centers of diversity in the East European province, including the steppe zones of Ukraine (Black Sea coast area), in particular, the Pontic center. In these evolutionarily young centers, often weakly differentiated, morphologically endemic species were formed. The anthropogenic factors also played some role in further dispersal of some species of Caryophyllaceae of the Ukrainian flora, especially those originally confined to the Mediterranean region.


  

Мойсієнко Іван Іванович

Анотований список судинних рослин запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий Каньйон» (Херсонська область, Україна)

Резюме

Мойсієнко І. І. 2006:Анотований список судинних рослин запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий Каньйон» (Херсонська область, Україна). Чорн. Бот. журн. Том 3, № 1: 77-84. ISSN 1990-553X

 

     Перелік рослин запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий Каньйон» (Херсонська область) включає 222 види 155 родів 52 родин 3 класів 2 відділів. 15 видів з них включено до червоних списків різного рівня.


 

Данилків Ігор Семенович, Рабик Ірина Володимирівна

Мохоподібні (Bryophyta) природного заповідника «Медобори»

Резюме

Данилків І.С., Рабик І.В., 2007: Мохоподібні (Bryophytes) природного заповідника «Медобори». Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №1: 85-99. ISSN 1990-553X

 

     Флора мохоподібних природного заповідника «Медобори» включає 132 види із 28 родин і 71 роду. Анотований список включає 4 види печіночників і 128 види мохів, інформацію про поширення видів, їх місцезнаходження та життєві форми, а для деяких видів таксономічний коментар. Рідкісні та цікаві види заповідника:Brachytheciumreflexum, B. starkei,Cirriphyllumcrassinervium, Ditrichumflexicaule, Fissidensexilis, F. pusillus, Funariamuehlenbergii, Plagiotheciumlatebricola, Platydictyaconfervoides, Rhodobryumontariense, Tortulacanescens.


 

Кривенда Анастасія Анатоліївна

Конспект флори діатомових водоростей озер Шацького національного природного парку

Резюме

Кривенда А.А., 2007: Конспект флори діатомових водоростей озер Шацького національного природного парку.Чорноморськ. бот. журн., т. 3, №1: 100-121. ISSN 1990-553X

 

     В статті наводиться конспект флори діатомових водоростей Шацького національного парку. Він включає 284 види (298 таксонів, в тому числі і внутрішньовидові), з яких 29 є новими для України, а 219 – для озер Шацького національного парку.


 

Костіков Ігор Юрійович, Голуб Мирослава Альбертівна

Pannus microcystiformis Hindák (Cyanoprokaryota, Merismopediaceae) - новий вид для флори України

Резюме

Костіков І.Ю., Голуб М.А., 2007: Pannus microcystiformis Hindák (Cyanoprokaryota, Merismopediaceae) - новий вид для флори України.Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №1: 122-124. ISSN 1990-553X

 

     Pannusmicrocystiformis Hindák (Cyanophyceae, Merismopediaceae) вперше наводиться для України. Наведено опис виду та ілюстрації.


  

Ходосовцев Олександр Євгенович

Collemopsidium angermannicum (Degel.) A. Nordin – новий для України вид лишайника

Резюме

Ходосовцев О.Є., 2007: Collemopsidium angermannicum  (Degel.) A. Nordin– new for Ukraine Lichen Species. Чорноморськ. бот. ж., т. 3, № 1: 125-126. ISSN 1990-553X

 

     Collemopsidiumangermannicum(Degel.) A. Nordin (Xanthopyreniaceae, Dothideales), який зростає на бетонованих спорудах каналів півдня України (Каховський р-н, Херсонська обл.) вперше наводиться для України. Цей лишайник утворює чорну зону вище урізу води.


 

Бойко Михайло Федосійович

VІ Міжнародні новорічні біологічні читання (Україна,  Миколаїв,  22-23 грудня 2006 р.)

 

Бойко М.Ф. 2007:VІ Міжнародні новорічні біологічні читання (Україна,  Миколаїв,  22-23 грудня 2006 р.). Чорноморськ. бот. ж., т. 3, № 1: 127-128. ISSN 1990-553X


 

Кондратюк Семен Якович, Ходосовцев Олександр Євгенович, БойкоМихайло Федосійович

Ніна Сергіївна Голубкова (до 75-річчя з дня народження)

 

Кондратюк С.Я., Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. 2007:Ніна Сергіївна Голубкова (до 75-річчя з дня народження). Чорн. Бот. журн. Том 3, № 1: 129-130. ISSN 1990-553X