ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Ткаченко Василь Семенович

Зміни екотопічних характеристик заповідника «Єланецький степ» в першому десятилітті  його існування

Резюме

Ткаченко В.С., 2009: Зміни екотопічних характеристик заповідника «Єланецький степ» в першому десятилітті його існування.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, №4: 475-490. ISSN 1990-553X

 

      Стаття є продовженням і доповненням  попереднього повідомлення про структурні зміни рослинності природного заповідника «Єланецький степ» (1675,7 га, Миколаївська область, Україна). Здійснено синфітоіндикаційну оцінку двох різночасових станів заповідника з інтервалом 10 років (1997-2007 рр.). Для цього була проведена ординація фітоіндикаційних параметрів основних угруповань і різних ценотичних поєднань. З'ясувалося, що більшість степових ценозів та петрофітно-степових угруповань перебувала в зоні дуже обмеженого водозабезпечення. Було підтверджено припущення про нищівний вплив частих пожеж на рослинність степів. Загалом діапазон водозабезпечення у заповіднику є дуже великим, але основна його частина охоплює малозмінні екотопи глибоких депресій з інтразональною рослинністю. Відбулося також посилення карбонатності ґрунтів, збагачення педосфери солями та зменшення вмісту азотних сполук в них. Таким чином, екотопічні зміни місцезростань «Єланецького степу» відзначалися несприятливим для поновлення (демутації) рослинності перебігом. Таку спрямованість змін могла викликати лише загальна ксеризація умов, а інтразональні екотопи дна балок контрастували з плакорно-зональними.


 

Дубина Дмитро Васильович, Тимошенко Павло Андрійович, Дворецький Тарас Вікторович

Еколого-флористичні особливості угруповань класу Festucetea vaginatae в Україні та завдання їх охорони

Резюме

Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Дворецький Т.В., 2009: Еколого-флористичні особливості угруповань класу Festucetea vaginatae в Україні та завдання їх охорони.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 491-501. ISSN 1990-553X

 

      Розглянуті еколого-флористичні особливості угруповань Festucetea vaginatae в Україні. Висвітлені питання сучасного стану та завдання їх охорони.


 

Павлова Надія Романівна

Вегетативна рухливість в онтоморфогенезі Potentilla reptans L. (Rosaceae)

Резюме

Павлова Н.Р., 2009: Вегетативна рухливість в онтоморфогенезі Potentilla reptans L. (Rosaceae).Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 502-516. ISSN 1990-553X

 

        В статті наводяться матеріали щодо пагоноутворення, типів бруньок, опису різних вікових груп рослин і особливостей спеціалізованого і неспеціалізованого вегетативного розмноження. Виділено п’ять фаз морфогенезу. Описані особливості просторової структури особин.


 

Дерев'янко Наталія Василівна

Результати інтродукції дерев’янистих ліан  в ДП ДГ «Новокаховське» (м. Нова Каховка Херсонської області)

Резюме

Дерев’янко Н.В., 2009:Результати інтродукції дерев'янистих ліан  в ДП ДГ «Новокаховське» НБС-ННЦ.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 517-523. ISSN 1990-553X

 

     Наведені результати інтродукції 18 видів та 4 гібридів дерев'янистих ліан та їхньої перезимівлі в 2005-2006 рр.


  

Ковтун Ірина Володимирівна

Генезис флори південного Поділля

Резюме

Ковтун І. В., 2009: Генезис флори південного Поділля. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 524-540. ISSN 1990-553X

 

       Внаслідок проведеного флорогенетичного аналізу зроблено висновок, що формування флори дослідженого регіону розпочалось не раніше останнього зледеніння, а сама флора є міграційною. Виділено два типи реліктів - періоду валдайского зледеніння та атлантичного періоду голоцену. За допомогою теорії синергетики обґрунтовано нерівномірність у часі видоутворення на різних таксономічних рівнях.


 

Аксенов Юрий Валерьевич, Работягов Валерий Дмитриевич

Синтез аллоплоидов в роде NepetaL. и их цитологическое изучение

Резюме

Аксенов Ю.В., Работягов В.Д., 2009: Синтез алоплоїдів в роді NepetaL. та їх цитологічне вивчення.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 541-546. ISSN 1990-553X

 

       Вперше створено алоплоїдні гібриди NepetaL. (алотриплоїд, пентаплоїд, гексаплоїд) від схрещування трьох видів. N. transcaucasica, N. grandiflora and N. cataria. Наводиться схема отримання трьохвидового гібриду.


 

Дідух Яків Петрович, Куземко Анна Аркадіївна

Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму

Резюме

Дідух Я.П., Куземко А.А., 2009: Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 547-562. ISSN 1990-553X

 

        Описано дві нових для науки асоціації лучної рослинності на основі матеріалів, зібраних у Гірському Криму. Асоціація Trifolio (pratensis)-Brizetum elatioris увійшла до новоописаного союзу Trifolio (pratensis)-Brizion elatioris. Угруповання даної асоціації формуються переважно на місці зведених лісів. Асоціація Helictotricho (compressi)-Bistortetum officinalis увійшла до нового союзу Helictotricho (compressi)-Bistortion officinalis. Формування таких угруповань пов’язано з екологічними умовами карстових воронок на яйлах. Ці синтаксони були віднесені до порядку Arrhenatheretalia. Розглянуто відмінності флористичного складу угруповань порівняно з фітоценозами порядку в рівнинних регіонах. Відмічено необхідність подальших досліджень описаних синтаксонів та порівняння їх із подібними угрупованнями інших гірських масивів Європи, особливо Середземномор’я.


 

Шевчик Василь Леонович, Сенчило Олександр Олексійович

Адвентивна флора заплави Канівського природного заповідника

Резюме

Шевчик В.Л., Сенчило О.О., 2009: Адвентивна флора заплави Канівського природного заповідника. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 559-566. ISSN 1990-553X

 

        Приводиться перелік та екоценотична характеристика усіх виявлених адвентів заплави заповідника. Проведено аналіз адвентивної флори за географічним походженням, часом занесення, ступенем натуралізації та поширеності, консорто- та ценоутворюючим значенням, ценологією, особливостями генеративного процесу. Визначено групу найбільш експансивних адвентів.


 

Варченко Наталія Петрівна

Аутфітосозологічний аналіз і конспект раритетної екзотичної дендрофлори природно-заповідного фонду Полтавської області

Резюме

Варченко Н.П., 2009: Аутфітосозологічний аналіз і конспект раритетної екзотичної дендрофлори природно-заповідного фонду Полтавської області. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 567-578. ISSN 1990-553X

 

        В статті проаналізовано приналежність раритетної екзотичної дендрофлори штучних об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області до відповідних категорій раритетності Червоного списку МСОП та Європейського Червоного списку. Розроблена фітосозологічна структура раритетної екзотичної дендрофлори. За результатами інтегральної аутфітосозологічної оцінки визначено відповідні індекси і класи. Аутфітосозологічний конспект складено за такими ознаками: бінарна назва, назва родини, біоморфа, екогрупа, історичне, ботаніко-географічне значення, фітоценотип, показник аутфітосозологічного індексу та ін.; також вказані місця заповідання.


 

Бойко Михайло Федосійович

Анотований список мохоподібних  заповідника «Єланецький степ» та прилеглих територій (Миколаївська область, Україна)

Резюме

Бойко М.Ф., 2009: Анотований список мохоподібних  заповідника «Єланецький степ» та прилеглих територій (Миколаївська область, Україна).Чорноморськ. бот. журн.,т.5, № 4: 583-588. ISSN 1990-553X

 

        У статті наводиться список мохоподібних заповідника, який нараховує 46 видів, з яких три є представниками відділу Marchantiophyta, а 43 – Bryophyta. Найбільшою кількістю видів представлені родини Pottiaceae – 9 видів, Brachytheciaceae – 6, Bryaceae – 6 та  Hypnaceae – 5. Серед родів домінує Bryum, який представлений тут 6 видами. Роди Orthotrichum та Brachythecium мають по 3 види, 9 родів представлені на дослідженій території двома видами, останні 16 родів одновидові.


 

Загороднюк Наталія Володимирівна

Мохоподібні в ценозах Опукського природного заповідника

Резюме

Загороднюк Н.В., 2009: Мохоподібні в ценозах Опукського природного заповідника.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 589-598. ISSN 1990-553X

 

       В статті наводиться конспект мохоподібних Опукського природного заповідника, який включає 49 видів, 5 форм, 6 різновидів, а також коротко повідомляється про структурні особливості бріофлори.


 

Ординець Олександр Володимирович

Нові для України види кортиціоїдних грибів з Національного природного парку „Святі Гори”

Резюме

Ординець О.В., 2009: Нові для України види кортиціоїдних грибів з Національного природного парку „Святі Гори”.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N4: 599-608. ISSN 1990-553X

 

        У статті представлені дані про 5 видів кортиціоїдних грибів, що є новими для України: Botryodasidium candicans J. Erikss. у стадії анаморфи Haplotrichum capitatum (Link: Fr.) Willd., Bulbillomyces farinosus (Bres.) Julich у стадії анаморфи Aegerita candida Pers.: Fr., Erythricium hypnophilum (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam, Peniophora erikssonii Boidin та Tulasnella deliquescens (Juel) Juel. Наведено опис зразків, малюнки їх мікроструктур, інформацію про субстрат, локалітет, а також дані про субстратні уподобання та поширення зазначених видів у світовому масштабі.


 

Гавриленко Любов Миколаївна, Ходосовцев Олександр Євгенович, Наумович Ганна Олексіївна

Marchandiobasidium aurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis – новий для України вид ліхенофільного гриба

Резюме

Гавриленко Л.М., Ходосовцев А.Е., Наумович Г.О. 2009: Marchandiobasidiumaurantiacum (Lasch) Diederich & Schultheis – новий для України вид ліхенофільного гриба. Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N 4: 609-611. ISSN 1990-553X

 

        Наводяться локалітети, екологічні особливості та загальне поширення нового для України ліхенофільного гриба Marchandiobasidiumaurantiacum(Lasch) Diederich & Schultheis, який паразитує на сланях епіфітних лишайників з родів Physcia та Xanthoria.


 

Мойсієнко Іван Іванович, Коломійчук Віталій Петрович, Бойко Михайло Федосійович, Ходосовцев Олександр Євгенович, Вондрак Ян, Наумович Ганна Олексіївна, Ходосовцева Юлія Анатоліївна

Перше повідомлення про зростання Colchicum ancyrense B.L. Burtt на Херсонщині (Україна)

Резюме

Мойсієнко І.І., Коломійчук В.П., Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є., Вондрак Я., Наумович Г.О., Ходосовцева Ю.А. 2009: Перше повідомлення про зростання Colchicum ancyrense B.L. Burtt на Херсонщині (Україна).Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N 4: 612-616. ISSN 1990-553X

 

       В статті вперше для Херсонської області вказується рідкісний вид флори включений до Червоної книги України Colchicum ancyrense B.L. Burtt.


 

Солоненко Анатолій Миколайович, Яровий Сергій Олексійович

Анотований список водоростей солончаків Степанівської коси

Резюме

Солоненко А.М. Яровий С.О., 2009: Анотований список водоростей солончаків Степанівської коси.Чорноморськ. бот. ж., т. 5, N 4: 617-628.ISSN 1990-553X

 

       Наводяться данні про видовий склад водоростей солончаків Степанівської коси та кількість їх знахідок у різних фізико-географічних зонах України.


 

Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.