ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Акатова Татьяна Владиславовна

Эпифитные мхи горных лесов Сочинского Причерноморья (Россия)

Резюме

Акатова Т.В., 2012: Епіфітні мохи гірських лісів Сочинського Причорномор’я (Росія). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, №2: 123-133.

 

Представлена характеристика епіфітної мохової компоненти лісових угруповань Сочинського Причорномор’я (Росія), яка включає дані про поширення та зустрічальність 76 видів листостеблових мохів, склад і видове різноманіття сформованих ними комплексів.


Баїк Оксана Львівна

Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. під дією важких металів

Резюме

Баїк О. Л., 2012: Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. під дією важких металів. Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, №2: 134-141.

 

Проаналізовано фізіолого-біохімічні зміни моху Amblystegium serpens під впливом різних концентрацій свинцю та ртуті. Сублетальні концентрації цих металів спричинювали здебільшого кількісні зміни спектрів кислих розчинних білків та множинних молекулярних форм естерази. Встановлено, що зразки моху з різних за забрудненістю місцезростань відрізнялися за вмістом поглинутого свинцю у гаметофорах. Пояснюється це тим, що на забруднених територіях могли вижити рослини, стійкіші до впливу важких металів, які були відібрані із загальної маси популяцій природним добором. Показано протекторну дію температури щодо токсичного впливу важких металів на досліджуваний мох. Можна припустити, що важливу роль у нормалізації зміненого під дією свинцю та ртуті ізозимного електрофоретичного спектра естерази відігравали білки теплового шоку.


Белкина Ольга Александровна, Лихачев Алексей Юрьевич

Сравнительный анализ флор мхов тундровой зоны и горно-тундрового пояса Кольской Субарктики (Мурманская область, Россия)

Резюме

Бєлкіна О.О., Лихачов О.Ю., 2012: Порівняльний аналіз флор мохів тундрової зони та гірсько-тундрового поясу Кольської Субарктики (Мурманська область, Росія). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, №2: 142-155.

 

Проведено порівняльний аналіз видового складу, еколого-ценотичних груп, географічних елементів, активних видів  у двох флорах мохів Мурманської області: тундрової зони і гірськотундрового поясу. В обох флорах знайдено 390 видів мохів (84% від усієї флори області), з яких 242 – загальні. Зроблено висновок про деяку подібність флор відносно низки кількісних показників (провідні позиції за кількістю видів мають однакові еколого-ценотичні групи і географічні елементи) та про істотні відміни на якісному рівні (видовий склад цих груп, різне співвідношення інших, менш значних груп, а також за активними видами).


Дорошина Галина Яковлевна, Шильников Дмитрий Сергеевич

Мхи восточных территорий Карачаево-Черкесии (Кавказ)

Резюме

Дорошина Г.Я., Шильніков Д.С., 2012: Мохи східних територій Карачаєво-Черкесії (Кавказ). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, №2: 156-163.

 

Анотований список мохів складений на основі гербарного матеріалу, зібраного авторами у східних районах Карачаєво-Черкесії. Список містить 150 видів, 13 з яких вперше зібрані у Карачаєво-Черкесії.


Галина Виссарионовна Железнова, Татьяна Павловна Шубина 

Листостебельные мхи Республики Коми (Россия)

Резюме

Желєзнова Г., Шубіна Т., 2012: Листяні мохи Республіки Комі (Росія). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 2: 164-170.

 

В статті наводяться відомості про мохи природних рослинних угруповань Республіки Комі. Всього на території знайдено 487 таксонів листових мохів, що належать до 51 роду та 151 родини. Дана характеристика бріофлори, її систематичний і географічний аналіз. Знайдено 54 рідкісні види, включені до Червоної книги Республіки Комі, відмічені особливості їх поширення.


Кияк Наталія Ярославівна

Вплив іонів свинцю на ріст і окислювальний стрес гаметофіту Funaria hygrometrica Hedw. на різних стадіях розвитку

Резюме

Кияк н.я., 2012: Вплив іонів свинцю на ріст і окислювальний стрес гаметофіту Funaria hygrometrica Hedw. на різних стадіях розвитку. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №2: 171-177.

 

Досліджували вплив ацетату свинцю на ріст і розвиток гаметофіту моху F. hygrometrica та показники окислювального стресу. Встановлено, що токсичний ефект іонів свинцю виявлявся на усіх стадіях розвитку гаметофіту, однак найчутливішим був процес формування бруньок гаметофорів. Виявлено зростання вмісту малонового диальдегіду та карбонільних груп білків залежно від віку гаметофіту F. hygrometrica.


Савицька Анастасія Григорівна

Мохоподібні криволісся сосни гірської (Pinus mugo Turra) та вільхи зеленої (Alnus viridis DC.) в Горганах (Українські Карпати)

Резюме

Савицька А.Г., 2012: Мохоподібні криволісся сосни гірської (Pinus mugo Turra) та вільхи зеленої (Alnus viridis DC.) в Горганах (Українські Карпати).  Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, №2: 178-182.

 

У статті наводяться відомості про мохоподібні криволісся сосни гірської та вільхи зеленої в Горганах. На основі результатів польових досліджень та літературних даних складені видові списки мохоподібних криволісся Горган. У соснових угрупованнях виявленно 39 видів ( 28 мохів та 11 печіночників). Найчастіше в таких ценозах розвинутий потужний моховий покрив. Криволісся вільхи зеленої відрізняється меншим проективним покриттям мохових синузій, видовий спектр таких угруповань налічує 35 видів (з них 6 печіночників), що відносяться до 18 родин.


Кузьмина Екатерина Юрьевна

Арктическая широтная зональная фракция во флоре мхов Корякского нагорья

Резюме

Кузьміна К.Ю., 2012: Арктична широтна зональна фракція у флорі мохів Корякського нагір’я. Чорноморськ. бот. ж. т. 8, № 2: 183-188.

 

В статті розглядається арктична широтна зональна фракція флори мохів Корякського нагір’я, яке розташоване  на стику бореальної і арктичної флористичних областей і зон  крайнього Північного Сходу Росії. Арктична фракція сформована видами арктичного, метаарктичного і арктоальпійського географічних елементів. Значна участь у флорі мохів Корякського нагір’я арктичної фракції відображає північний гірський характер флори та її перехід від арктичної до кореальної.


Щербаченко Оксана Ігорівна

Особливості накопичення і розподілу іонів важких металів у клітинах  моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst

Резюме

Щербаченко о.і., 2012: Особливості накопичення і розподілу іонів важких металів у клітинах  моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Чорноморcьк. бот. ж. т. 8, № 2: 189-194.

 

Встановлено високий рівень нагромадження мохом Drepanocladus aduncus іонів важких металів (Cd2+, Pb2+ і Cu2+) із розчинів 1,0-10,0 мкМ. Аналізуючи розподіл поглинутих іонів у клітинах, з’ясовано, що ~87% Pb2+, ~68% Сu2+ і ~96% Cd2+ локалізовано внутрішньоклітинно. Компонентами клітинних стінок затримувалось ~13% іонів свинцю, ~32% іонів міді і ~4% іонів кадмію. Не виключено, що різниця у розподілі іонів у клітинах гаметофіту мохів є визначальною для вищої токсичності кадмію, ніж свинцю і міді, а також зумовлює відсутність їх десорбції. Обґрунтовано можливість застосування моху D. aduncus для розробки бріологічних методів діагностики і очищення забруднених екотопів.


Хоркавців Ярослава Дмитрівна, Рабик Ірина Володимирівна, Данилків Ігор Семенович

Мохоподібні нафтового родовища м. Борислава, особливості толерантності

Резюме

Хоркавців Я.Д., Рабик І.В., Данилків І.С., 2012: Мохоподібні нафтового родовища м. Борислава, особливості толерантності. Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, N2: 195-204.

 

Бориславський нафтопромисловий регіон – один з найстаріших у Європі, і рослинність тут розвивалася на забруднених нафтопродуктами ґрунтах. Бріологічні дослідження у регіоні не проводилися, за винятком поодиноких фрагментарних зборів. Проте мохи є важливим компонентом первинних сукцесій на техногенно порушених субстратах і впливають на стан екосистеми. Для вивчення толерантності мохоподібних у таких умовах довкілля на території шістьох діючих нафтових свердловин м. Борислава проаналізовано видовий склад мохів та їх екологічну приуроченість. Експериментально досліджено морфо-фізіологічну мінливістьта визначено особливості формування стійкості Ceratodon purpureus до нафтозабруднення.


Масловский Олег Мечиславович

Синантропная бриофлора Беларуси

Резюме

Масловський О.М., 2012: Синантропна бріофлора Білорусі. Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, №2: 205-213.

 

Стаття присвячена питанням антропогенного впливу на бріофлору Білорусі та специфіці її синантропного компонента. Дослідження проводилися на території Білорусі та Східної Європи. Географічне поширення видів вивчалося на основі картування по 390 квадратах (100 км х 100 км). У складі бріофлори Білорусі виявлено 98 апофітних бріофітів, з них 53 евентапофітів і 45 геміапофітів. Індекс синантропізації бріофлори Білорусі складає 21,2% і в цілому подібний до показників по Україні. В статті обговорюються деякі аспекти географії, екології і характеру просторового розподілу цих видів на території Східної Європи. Виявлені деякі центри локалізації апофітних видів у регіоні.


Гапон Світлана Василівна

Бріофлора і мохова рослинність національних природних парків Лісостепу України

Резюме

Гапон С.В., 2012: Бріофлора і мохова рослинність національних природних парків Лісостепу України. Чорноморськ.бот.ж., Т. 8, №2: 214-221.

 

Охарактеризовано бріофлору і мохову рослинність національних природних парків: «Подільські Товтри» (Хмельницька обл.), «Ічнянський» (Чернігівська обл.) та «Гомольшанські ліси» (Харківська обл.). Наведено класифікаційну схему мохової рослинності обстежених об’єктів природно-заповідного фонду регіону.


Рыковский Геннадий Феодосьевич, Шабета Марина Сергеевна

Анализ бриофлоры заказников республиканского значения (Республика Беларусь)

Резюме

Риковський Г.Ф., Шабета М.С., 2012:  Аналіз бріофлори заповідників республіканського значення (Республіка Білорусь).  Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, №2: 222-231.

 

У статті підводяться підсумки вивчення бріофлори заповідників республіканського значення на території Білорусі. Всього тут виявлено 261 вид мохоподібних. Для з'ясування екологічної структури бріофлори заповідників в цілому розглянуто відношення мохоподібних до вологості і трофності місцепроживань, проведений географічний аналіз на основі зонального принципу, виділені рідкісні види бріофітов і види бріофітів, що охороняються. Приведений загальний список видів.


Боровичев Евгений Александрович

Сравнительный анализ гепатикофлор  горных массивов Лапландского заповедника (Мурманская область, Россия)

Резюме

Боровічов Є.О., 2012: Порівняльний аналіз гепатикофлор гірських масивів Лапландського заповідника (Мурманська область, Росія). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 2: 232-240.

 

Флора печіночників Лапландського державного природного заповідника налічує 173 види, що складає 63% від всієї гепатикофлори Європейської частини Росії, 66,5% – Північного Заходу Росії, 88% – Мурманської області. Видове багатство локальних флор заповідника є не надто варіативним: в Сальних тундрах 139 видів, в Монче-тундрі – 124 види, в Чуна-тундрі – 133 види, найменша кількість видів (112) виявлена у Нявка-тундрі. Причини високого видового різноманіття досліджених гепатикофлор полягають у різноманітті геологічних, геоморфологічних і кліматичних умов та у достатній вивченості гепатикологами.


Рагуліна Марина Євгенівна, Ісіков Володимир Павлович

Syntrichia laevipila Brid. – новий вид моху для флори України

Резюме

Рагуліна М.Є., Ісіков В.П., 2012: Syntrichia laevipila Brid. – новий вид моху для флори України. Чорноморськ.бот.ж., Т. 8, №2: 241-244.

 

Наведено дані про знахідку нового для флори України  виду моху Syntrichia laevipila Brid., знайденого у складі епіфітних обростань асоціації Syntrichietum laevipilae Ochsn. 1928 на корі старих дерев арборетуму Нікітського ботанічного саду та реліктового ялівцево-дубового гаю заповіднику «Мис Март’ян» (Південний Крим, Україна).