ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Тарєєв Андрій Сергійович, Гірін Андрій Іванович, Карпенко Наталія Іванівна, Тищенко Оксана Василівна, Костіков Ігор Юрійович

Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків

Резюме

Тарєєв А.С., Гірін А.І., Карпенко Н.І., Тищенко О.В., Костіков І.Ю., 2011: Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків. Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 4: 309-317. ISSN 1990-553X

 

      Запропоновано модифікацію методики виділення ДНК з гербарного матеріалу покритонасінних та голонасінних рослин на основі СТАБ-методу. Три варіанти методики апробовані на прикладі 29-ти зразків гербаріїв KW та KWU. Визначення оптимального варіанту проведено шляхом візуальної оцінки отримання ДНК-вмісної пелети, ампліконів очікуваної довжини двох нуклеотидних послідовностей (ядерна послідовність ITS та послідовність пластидного гену rbcL) та секвенуванням ампліконів з подальшим порівнянням результатів з іншими послідовностями, депонованими у GenBank. За результатами апробації визначено оптимальний варіант методики виділення ДНК з гербарного матеріалу для рослинних об'єктів різних таксономічних груп.


 

Дубина Дмитро Васильович, Устименко Павло Митрофанович, Вакаренко Людмила Павлівна, Бойко Павло Михайлович, Бойко Михайло Федосійович

Екомережа степової зони України: графічна модель, структурні елементи

Резюме

Дубина Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П, Бойко П.М., Бойко М.Ф., 2011:Екомережа степової зони України: графічна модель, структурні елементи.Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, №4 : 318-328. ISSN 1990-553X

 

       На основі  аналізу флористичного і ценотичного  різноманіття та сучасного стану природної та напівприродної рослинності розроблена графічна модель екомережі степової зони України, виділені і коротко охарактеризовані  її структурні елементи міжнародного, національного та регіонального рівнів.


 

  

Винокуров Денис Сергійович

Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація

Резюме

Винокуров Д.С., 2011: Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №4: 329-346. ISSN 1990-553X

 

      Запропоновано схему ключових територій Інгульського регіонального екокоридору (4 – регіонального, 15 – локального рівня). Дається характеристика рослинного покриву виділених елементів. Проаналізовано їх зв’язки між собою та суміжними ключовими територіями. Проведена оцінка їх ефективності на основі показників зв’язаності, доступності, центральності та фрагментованості. Обґрунтовано доцільність створення двох додаткових локальних екокоридорів (Правобережно-Інгульського і Лівобережно-Інгульського) для оптимізації ефективності екомережі.


 

  

Мойсієнко Іван Іванович

Ескіз екологічної мережі Північного Причорномор’я

Резюме

Мойсієнко I. I. 2011: Ескіз екологічної мережі Північного Причорномор’я.Чорноморськ. бот. ж.: Т. 7, № 4: 347-354. ISSN 1990-553X

 

      В статті пропонується можлива схема екомережі Північного Причорномор’я на рівні ключових територій та екокоридорів міжнародного та загальнодержавного значення. Виділені 15 ключових території базуються на існуючих чи перспективних біосферних та природних заповідниках, національних природних та регіональних ландшафтних парках, або ж їх скупченнях. Більшість з 24 екокоридорів приурочені до долинно-річкового типу ландшафту. За його межами обґрунтовано розвивається необхідність вододільних екокоридорів.


 

 

Корнільєв Гурій Вікторович, Палій Анфіса Євгеніївна, Єжов Валерій Микитович, Работягов Валерій Дмитрович

Фенольні речовини Achillea millefolium L. та  Achillea collina J. Becker ex Rchb. при вирощуванні  в умовах Південного берега Криму

Резюме

Корнільєв Г.В., Палій А.Є., Єжов В.М., Работягов В.Д., 2011: Фенольні речовиниAchilleamillefoliumL. та AchilleacollinaJ. BeckerexRchb. при вирощуванні в умовах Південного берега Криму.Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 4: 355-359. ISSN 1990-553X

 

      У статті наведено відомості про якісний та кількісний склад фенолокислот і флавонів та про вміст флавонолів і лейкоантоціанів у водно-етанольних екстрактах двох видів Achillea L. Визначено домінуючі компоненти. Встановлено, що вміст флавонолів і лейкоантоціанів в екстрактах визначається видовою належністю сировини Achillea L.


 

 

Шевченко Светлана Васильевна, Кузьмина Татьяна Николаевна

Характеристика мужских генеративных структур Canna indica  L.

Резюме

Шевченко С.В., Кузьміна Т.М., 2011: Характеристика чоловічих генеративних структурCanna indica L.  Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 4: 360-364. ISSN 1990-553X

 

      Подані результати дослідження процесів формування мікроспорангія та чоловічого гаметофіту Cannaindica L. 4-х сортів кани та показані їх специфічні риси.


 

 

Прилуцький Олег Владиславович

Гриби роду Mycena (Pers.) Roussel у Харківському Лісостепу

Резюме

Прилуцький О.В., 2011: Гриби родуMycena (Pers.) Roussel у Харківському Лісостепу. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 4: 365-378.ISSN 1990-553X

 

       На території Харківського Лісостепу ми виявили 24 види роду Mycena.Три таксони (Mycena megaspora Kauffman, Mycena polyadelpha (Lasch) Kuhner та Mycena inclinata f. albopilea Derbsch et J.Aug. Schmitt ex Robich et Cons.) виявлено вперше в Україні. Враховуючи дані інших авторів, для досліджуваної території наводиться 28 видів роду Mycena. Серед усіх виявлених на дослідженій території міцен якісно та кількісно домінують ксилотрофи.


 

 

Акулов Олександр Юрійович

Сучасний стан дослідженості та нові знахідки меланоспороїдних грибів в Україні

Резюме

Акулов О.Ю., 2011: Сучасний стан дослідженості та нові знахідки меланоспороїдних грибів в Україні. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 4: 379-389. ISSN 1990-553X

 

       Наведено загальну характеристику меланоспороїдних грибів та результати критичної ревізії даних про представників цієї групи, виявлених в Україні. В результаті узагальнення отриманих даних і результатів власних досліджень складено попередній конспект біоти, який налічує одинадцять видів. З них Persiciospora moreaui і Syspastospora parasitica наводяться для території Україні вперше.


 

 

Мойсієнко Іван Іванович

Анотований список судинних рослин, відмічених на території регіонального ландшафтного парку  Кінбурнська коса у 2007-2009 рр.

Резюме

Мойсієнко І.І., 2011:Анотований список судинних рослин, відмічених на території регіонального ландшафтного парку Кінбурнська коса у 2007-2009 рр. Чорноморськ. бот. ж., Том. 7, N 4: 390-399.ISSN 1990-553X

 

       Представлений анотований список судинних рослин відмічених в 2007-2009 рр. на території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», який включає 596 видів, що належать до 313 родів, 83 родин, 5 класів та 4 відділів. Серед них 29 видів включених в різноманітні Червоні списки.


 

 

Boiko Mykhailo  Fedosijovych

Lazarenkia (Pottiaceae, Bryopsida) – a new genus of mosses and Lazarenkia kozlovii  – a new combination at species rank

Резюме

Бойко М.Ф., 2011: Lazarenkia (Pottiaceae, Bryopsida) – новий рід мохів та нова видова комбінація – Lazarenkia kozlovii. Чорноморськ. бот. ж., Т.7, № 4: 400-402. ISSN 1990-553X

 

        В статті подаються матеріали щодо опису нового роду мохоподібних  –LazarenkiaBoiko (Pottiaceae, Bryopsida), який включає один вид –  Lazarenkia kozlovii. Назва Lazarenkia дана на честь видатного українського бріолога А.С.Лазаренка.


 

 

Устименко П.М., Дубина Д.В.

І.С. Івченко. Розвиток дендрології у XVIII-XX ст. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 287 с.;

І.С. Івченко. Історичне формування дендрології. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 20011. - 351 с.: Рецензія

 

Устименко П.М., Дубина Д.В. 2011:І.С. Івченко. Розвиток дендрології у XVIII-XX ст. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 287 с.; І.С. Івченко. Історичне формування дендрології. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 20011. - 351 с.. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №4: 403-405. ISSN 1990-553X


  

Бойко М.Ф.

Лукаш А.В., Андриенко Т.Л.  Редкие и охраняемые растения Полесья (Польша, Бєларусь, Украина, Россия). –  Киев: Фитосоциоцентр, 2001. – 168 с. Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2011:Лукаш А.В., Андриенко Т.Л.  Редкие и охраняемые растения Полесья (Польша, Бєларусь, Украина, Россия). –  Киев: Фитосоциоцентр, 2001. – 168 с.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, №3: 406-407. ISSN 1990-553X


 

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.