ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

 Гречушкина Наталья Александровна,  Сорокин Алексей Николаевич,  Голуб Валентин Борисович

Растительные сообщества классов Ammophiletea и Cakileteamaritimae на территории Азовского побережья России

Резюме

Гречушкіна Н.А., Сорокін А.М., Голуб В.Б., 2011: Рослинні угруповання класів Ammophiletea и Cakileteamaritimae на території Азовського узбережжя Росії. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 1: 5-14. ISSN 1990-553X

 

       На основі методу Браун-Бланке класифіковані приморські фітоценози Азовського узбережжя Росії. Описано три нові асоціації: ArtemisiosantoniciCrambetummaritimae(кл. Cakileteamaritimae), ArtemisiosantoniciLeymetumracemosi, GaliohumifusiCrambetummaritimae та двінові субасоціації: G. h.–C. m. typicum и G. h.–C. m. medicaginetosumfalcatae(кл. Ammophiletea). Наведені таблиці описів нових синтаксонів та зведені порівняльні таблиці їх подібності з приморськими фітоценозами інших територій.


  

 Глухов Олександр Захарович

Особливості популяційної структури та морфологічна мінливість галофільних видів роду Gypsophila L. в техногенних екотопах

Резюме

Глухов О. З., Хархота Г. І., Агурова І. В., Прохорова С. І., 2011: Особливості популяційної структури та морфологічна мінливість галофільних видів роду Gypsophila L. в техногенних екотопах. Чорноморськ. бот. ж., Т.7, № 1: 15-25. ISSN 1990-553X

 

       Досліджено особливості популяційної структури та морфологічної мінливості трьох галофільних видів роду Gypsophila L.: G. paulii Klokov, G. perfoliata L., G. scorzonerifolia Ser. в техногенних екотопах південного сходу України та Придніпров’я. Досліджені популяції є молодими, нормальними, в них тривають адаптаційні процеси, які виражаються у переважанні кількості молодих особин на вікових спектрах, низькій скорельованості та середній мінливості морфологічних параметрів. На організмовому рівні досліджені види в техногенних екотопах відрізняються фенотипічною пластичністю, яка проявляється у компенсаторному розвитку вегетативних та генеративних органів, що знаходить відображення не тільки в абсолютних значеннях параметрів ознак, але і при обчисленні коефіцієнтів дивергенції, варіації, а також класів віталітету в популяціях.


  

Винокуров Денис Сергійович

Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул

Резюме

Винокуров Д.С., 2011: Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул. Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 26-40.ISSN 1990-553X

 

        В статті наводиться класифікаційна схема вищої водної рослинності р. Інгул на основі еколого-флористичного методу і дається характеристика синтаксонів на рівні асоціацій. Встановлено, що вища водна рослинність р. Інгул представлена чотирма класами: Lemnetea, Potametea, Bolboschoenetea maritimi і Phragmito-Magno-Caricetea, в межах яких виділено 47 асоціацій, що відносяться до 12 союзів та 6 порядків. Найбільшою різноманітністю відзначаються класи Bolboschoenetea maritimi і Phragmito-Magno-Caricetea. Меншим багатством характеризується Lemnetea і Potametea.


  

Красняк Олена Іванівна

Ознаки ультарструктури епідерми у таксономії Bromus wolgensis Fisch. ex J. Jacq. f. (Poaceae)

Резюме

Красняк О.І., 2011: Ознаки ультраструктури епідерми у таксономії Bromus wolgensis Fisch. exJ. Jacq. f. (Poaceae). Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 41-43. ISSN 1990-553X

 

       У статті показані результати дослідження мікроморфологічних ознак епідерми листка двох видів – Bromus squarrosus L. і B. wolgensis Fisch. ex J. Jacq. f. З’ясовано, що їх епідерма складається із довгих, склепінчастих, скрем’янілих клітин і клітин продихів та має подібну ультраструктуру поверхні листка. Ознаки будови епідерми цих видів не дозволяють обгрунтувати самостійність B. wolgensis.


  

Ходосовцев Олександр Євгенович, Бойко Михайло Федосійович, Надєіна Ольга Володимирівна, Ходосовцева Юлія Анатоліївна

Лишайникові та мохові угруповання нижньодніпровських арен: синтаксономія та індикація дефляційних процесів

Резюме

Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Надєіна О.В., Ходосовцева Ю.А., 2011: Лишайникові та мохові угруповання нижньодніпровських арен: синтаксономія та індикація дефляційних процесів. Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 44-66. ISSN 1990-553X

 

        Обговорюється незалежність та відокремленість мохових та лишайникових угруповань від угруповань судинних рослин. Продромус псамофітних угруповань Нижньодніпровських арен складається з чотирьох лишайникових асоціацій – Сladonietumalcicornis Klement (1953), Xanthoparmelietum pokornyi Khodosovtsev ass. nova, Placynthiello uliginosi-Cladonietum reiKhodosovtsev ass. nova,  Cladonietum subulato-fimbriataeKhodosovtsev ass. nova, які належать до союзу Cladonion sylvaticaeKlement (1950) порядку Peltigeretalia Klement (1950) та однієї мохової асоціації – SyntrichietumruraliformisBoiko et Khodosovtsev ass. nova союзу Ceratodonto-Polytrichionpiliferi (Waldh. 1947) v. Hubschm. (1967)порядкуPolytrichetaliapiliferi v. Hubschm. (1975).  Усі угруповання об’єднуються у клас Ceratodonto-Polytrichetea piliferi Mohan (1978). Лишайникові угруповання є індикаторами інтенсивності дефляційних процесів на нижньодніпровських аренах. За градієнтом зменшення сили дефляції вони утворюють такий ряд: 1) Placynthiello uliginosi-Cladonietum rei(інтенсивні процеси дефляції); 2) Cladonietum subulato-fimbriatae(помірні процеси дефляції); 3) Xanthoparmelietum pokornyi (рівновага між дефляційно-демутаційними процесами); 4) Сladonietumalcicornis (інтенсивні процеси демутації). Пірамідальні та коржикоподібні морфоструктури лишайника Placуnthiella uliginosa, які утворюються на пісках, також є біоіндикаторними показниками інтенсивності дефляційних процесів. Робота ілюстрована 6 фітоценотичними таблицями та рисунками.


  

Дудка Ірина Олександрівна, Кривомаз Тетяна Іванівна

Літній аспект біоти міксоміцетів національного природного парку „Прип’ять-Стохід”

Резюме

Дудка І.О., Кривомаз Т.І., 2011: Літній аспект біоти міксоміцетів національного природного парку  „Прип’ять-Стохід”. Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 1: 67-83. ISSN 1990-553X

 

        Літній аспект біоти міксоміцетів національного природного парку „Прип’ять-Стохід”  (Західне Полісся) представлений високою видовою і таксономічною різноманітністю. У вільхових, грабових, дубових, мішаних, соснових лісах та ялинових насадженнях парку влітку 2010 р найдено 39 видів міксоміцетів з 17 родів дев’яти родин і п’яти порядків Ceratiomyxales, Liceales, Physarales, Stemonitales і Trichiales. Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.) Mull.) T. Macbr. виявилась найбільш поширеним видом в усіх досліджених лісових угрупованнях; Arcyria  cinerea (Bull.) Pers. не була зібрана тільки в соснових лісах, а Stemonitis fusca Roth – тільки в ялинових насадженнях. Інші 36 видів мали більш обмежене поширення в лісових ценозах парку. Порівняння міксоміцетів парку „Прип’ять-Стохід” і Шацького національного природного парку (Західне Полісся) показало відміни у видовій і таксономічній різноманітності літнього і осіннього аспектів цих грибоподібних організмів.


  

Карбовська Вікторія Миколаївна, Костіков Ігор Юрійович

Невідомі слизові структури у представників роду Stichococcus Nageli (Chlorophyta)

Резюме

Карбовська В.М., Костіков І.Ю., 2011: Невідомі слизові структури у представників роду StichococcusNageli (Chlorophyta). Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 1: 84-91. ISSN 1990-553X

 

       Наводяться результати досліджень 26-ти штамів зелених водоростей колекції ACKU, представлених як оригінальними ізолятами, так і субкультурами депонованих у світових колекціях штамів роду Stichococcus Nageli (включаючи 10 штамів, депонованих як неавтентичні культури номенклатурного типу даного роду – S.bacillaris Nageli). У 18-ти штамів (включаючи 7 штамів S. bacillaris)виявлені раніше не описані слизові структури – колоніальний слиз, слизові капсули, слизові гранули та слизові ковпачки, наявність яких не узгоджується з авторським діагнозом даного роду. Наявність слизових структур у більшості представлених у світових колекціях штамів роду Stichococcus на фенотипічному рівні підтверджує припущення про філогенетичну гетерогенність даного роду.


  

Бойко Михайло Федосійович

Syntrichia ruralis var. polysporogonica and Riccia rhenana var. violacea – нові різновиди мохоподібних

Резюме

Бойко М.Ф., 2011: Syntrichia ruralis var. polysporogonica  та Riccia rhenana var. violacea – нові різновиди мохоподібних.  Чорноморськ. ботан. ж., Т. 7, № 1: 92-93. ISSN 1990-553X

 

      Дано описи нових внутрішньовидових таксонів мохоподібних –Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & Mohr var. polysporogonica Boiko та (Pottiaceae) Riccia rhenana Lorbeer var. violacea Boiko (Ricciaceae). Різновид Syntrichia ruralis var. polysporogonica характеризуєтьсянаявністю 1-6 спорогонів на стеблі. Листки Riccia rhenana var. violacea відрізняються синьо-фіолетовим кольором, амфігастрії фіолетові.


 

Sylwia Lukasik, Krzysztof Dudek, Monika Gawalek, Monika Zgrabczynska

Report by Poznan biology students on an educational expedition to Kherson Region, Ukraine

Резюме

Лукасік С., Дудек К., Ѓавалек М., Зграбчинська М., 2011:Звіт студентів-біологів Познаньського університету про експедицію в Херсонську область (Україна). Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 94-97. ISSN 1990-553X

 

        В статті подаються матеріали спільної наукової експедиції  студентів біологічного факультету Познаньського університету імені Адама Міцкевича та студентів Херсонського державного університету, яка була проведена на території Херсонської області (Україна).  Були досліджені природні ценози центральної частини південної України біосферних заповідників– «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна  та «Чорноморський».