ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Скляр Вікторія  Григорівна,  Злобін Юліан  Андрійович

Внутрішньопопуляційна структура та методика її вивчення у деревних лісоутворюючих видів

Резюме

Скляр В.Г., Злобін Ю.А. (2013). Внутрішньопопуляційна структура та методика її вивчення у деревних лісоутворюючих видів. Чорноморськ. бот. ж., 9 (3): 316-329.

 

Для деревних лісоутворюючих видів здійснений аналіз їхньої внутрішньопопуляційної структури, який базується на врахуванні екосистемного статусу різних груп особин. Показано, що формування чітко виражених внутрішньопопуляційних  структурних груп (когорт) є одним із наслідків загальнобіологічних особливостей, характерних для рослин цієї життєвої форми. Когорти сформовані із особин, різноманітних за рядом ознак (за віком, розміром, віталітетом тощо). Це є об’єктивною підставою щодо застосування ряду методів, апробованих при дослідженні популяцій загалом, для вивчення стану внутрішньопопуляційних  структурних груп. Теоретичний аналіз проблеми внутрішньопопуляційної структури деревних лісоутворюючих видів доповнено її розглядом на прикладі Acer platanoides.


Шумська Надія Василівна

Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку

Резюме

Шумська Н.В. (2013). Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку. Чорноморськ. бот. ж., 9 (3): 330-348.

 

Упродовж 1998–2003 і 2007–2012 роківздійснювали геоботанічні дослідження рослинності водойм Галицького національного природного парку, які відрізняються між собою походженням та ступенем заростання. Це – стариці Дністра та його приток, лісові озера карстового походження, стави та Бурштинське водосховище, кар’єрні водойми, мілкі водойми на ділянках з поверхневим підтопленням ґрунту. Виконано 235 геоботанічних описів. Класифікацію рослинності здійснювали за методом Браун-Бланке. Виділено 37 синтаксонів рангу асоціацій, які належать до 13 союзів, 5 порядків та 3 класів. У водоймах усіх типів, особливо старицях Дністра, найбільшу площу займають прибережно-водні угруповання класу Phragmito-Magnocaricetea, зокрема асоціації Phragmitetum communis. Найбільшим синтаксономічним різноманіттям відзначається клас Potametea. Його угруповання переважають у центральній частині стариць та, меншою мірою, штучних водойм. На мілководді водойм різних типів поширені угруповання класу Lemnetea.


Штірц Юлія Олексіївна

Показники асиметрії листкової пластинки Рopulus nigra L. та їх біоіндикаційна інформативність

Резюме

Штірц Ю.О. (2013). Показники асиметрії листкової пластинки Рopulus nigra L. та їх біоіндикаційна інформативність. Чорноморськ. бот. ж., 9 (3): 349-358.

 

Проведено оцінку динаміки та біоіндикаційної інформативності наступних показників асиметрії листкової пластинки Роpulus nіgra L.: ступінь псевдосиметрії форми в цілому, коефіцієнт асиметрії форми верхівки, коефіцієнт асиметрії форми основи. Показник псевдосиметрії форми листкової пластинки варіює від 0,5485 до 0,9796. Значення коефіцієнта асиметрії форми верхівки листкової пластинки Р. nіgra для всіх аналізованих вибірок знаходиться в межах від 0,000 до 0,253, коефіцієнта асиметрії форми основи – від 0,000 до 0,152. З трьох аналізованих показників асиметрії листкової пластинки Р. nіgra коефіцієнт асиметрії форми основи є найбільш інформативним індикатором стану навколишнього середовища. Цей показник найкраще  розділяє вибірки листкових пластинок з менш трансформованих екосистем й екосистем зі значним антропогенним пресингом.


Свиденко Людмила Вікторівна, Работягов Валерій Дмитрович, Бойко Михайло Федосійович 

Формоутворення у видів Monarda fistulosa L. i  Monarda citriodora L. в умовах півдня України

Резюме

Свиденко Л.В., Работягов В.Д., Бойко М.Ф. (2013). Формоутворення у видів Monarda fistulosa L. i Monarda citriodora L. в умовах півдня України. Чорноморськ. бот. ж., 9 (3): 359-364.

 

В статті наводяться результати досліджень насіннєвих популяційMonarda fistulosa L. I Monarda citriodora L., що вирощуються в умовах підзони типчаково-ковилових степів степової зони України (територія Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське» Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру, Херсонська область, Україна). У рослин Monarda fistulosa місцевої репродукції, отриманих в результаті вільного запилення екземплярів сортів Премьєра і Фортуна,  виділено 4 форми (3–12, 4–12, 5–12,  6–12). Дані форми відрізняються габітусом  та кількістю пагонів, інтенсивністю забарвлення квітки, кольором і формою листкової пластинки, морфометричними  показниками органів рослин та термінами цвітіння. У Monarda citriodora відібрано 3 форми (1–11, 2–12, 3–12), які відрізняються термінами початку цвітіння, тривалістю цвітіння, ступенем посухостійкості, габітусом та кількістю мутовок у суцвітті. Нові форми обох видів відібрані для наступного розмноження, подальшого вивчення та використання в селекції.


Придюк Микола Павлович

Нові та рідкісні для України види родини Bolbitiaceae. 1. Роди Bolbitius Fr. та Pholiotina Fayod

Резюме

Придюк М.П. (2013). Нові та рідкісні для України види родини Bolbitiaceae. 1. Роди Bolbitius Fr. та Pholiotina Fayod. Чорноморськ бот. ж., 9 (3): 365-381.

 

В статті наведені відомості про знахідки на території України ряду цікавих представників родів Bolbitius та Pholiotina. Вони є результатом опрацювання зразків, що зберігаються в Національному гербарії України (KW), а також власних зборів автора. Як наслідок, отримано дані як про нові для її території види (Bolbitius lacteus, Pholiotina parvula та P. sulcata), так і про раніше невідомі місцезнаходження деяких вже зареєстрованих тут таксонів (Bolbitius reticulatus, Pholiotina brunnea, P. coprophila, P. mairei та P. vestita).


Vondrák Jan, Frolov Ivan, Arup Ulf, Khodosovtsev Alexander

Methods for phenotypic evaluation of crustose lichens with emphasis on Teloschistaceae

Резюме

Вондрак Я., Фролов І., Аруп У., Ходосовцев О.Є. (2013). Методи оцінки фенотипу накипних лишайників на прикладі Teloschistaceae. Чорноморськ. бот. ж., 9 (3): 382-405.

 

Ми представляємо методи оцінки фенотипу, які дають хороші шанси ідентифікувати таксони більші за анатомо-морфологічними ознаками. Основна ідея полягає в повній оцінці усіх ознак та їх відтворюваності. Складено список з близько 100 основних ознак, для яких пропонуються стандартизовані способи їх вимірювання. Представлено список морфологічних і аналітичних термінів та їх визначення. Описані правила збору, підготовки та вимірювання зразків лишайників. Запропоновано два рівня процесу оцінки фенотипу: (1) експериментальне дослідження проводиться на обмеженій кількості зразків, але оцінка проводиться за всіма ознаками; (2) детальне дослідження великої кількості зразків, яке  включає тільки потенційно діагностичні ознаки, які обрано з експериментального дослідження відповідно до їх дискримінаційної ваги.


Барсуков Олексій Олександрович

Матеріали до бріофлори північного сходу Харківської області

Резюме

Барсуков О.О. (2013).  Матеріали до бріофлори північного сходу Харківської області. Чорноморськ. бот.ж., 9 (3):406-418.

 

В статті наведені результати досліджень бріофлори ценозів, пов’язаних з відслоненнями крейди та крейдяними ґрунтами в долинах річок Оскіл та Вовча, включаючи територію НПП «Дворічанський», заказників «Вовчанський» та «Сіверськодонецький». Анотований список включає 2 види печіночників, 80 видів і 2 різновидності мохів, інформацію про їх місцезнаходження і частоту трапляння.                 6 видів є новими для Харківщини, з них найбільш цікаві Tortella inclinata (вперше наводиться для Лівобережного Злаково-Лучного Степу) та Weissia levieri (занесений до Червоної книги європейських бріофітів). Проведено короткий аналіз таксономічної та еколого-ценотичної структури бріофлори, її порівняння з бріофлорами заповідників «Медобори» та «Білогір’я».


Устименко Павло Митрофанович, Дубина Дмитро Васильович

Ключові території перспективної екомережі Правобережного Лісостепу України: синфітосозологічний аспект

Резюме

Устименко П.М., Дубина Д.В. (2013). Ключові території перспективної екомережі Правобережного Лісостепу України: синфітосозологічний аспект. Чорноморськ. бот. ж.,9 (3): 419-430.

 

Автори для території регіону виділили 31 ключову територію національного та 65 ключових територій регіонального рівнів. Їхній рослинний покрив є різноманітним і репрезентативно представлений зональними типами рослинності. Встановлено раритетний фітоценофонд ключових територій національного рівня, який налічує 132 асоціації, та регіонального рівня – 100 асоціацій. Раритетні асоціації проаналізовані за характером асоційованості популяцій домінуючих видів в угрупованні, аутфітосозологічним значенням домінантів, ботаніко-географічним значенням, созологічним статусом та проведена їхня созологічна категоризація. Виявлено, що основними загрозами раритетному фітоценорізноманіттю є фізичне знищення, зміна середовищ та  забруднення.


Коломійчук Віталій Петрович

Анотований список судинних рослин «Бердянського степу» (Запорі  зька обл.)

Резюме

Коломійчук В. П. (2013). Анотований список судинних рослин «Бердянського степу» (Запорізька обл.). Чорноморськ. бот. ж., 9 (3):431-441.

 

Представлено анотований список судинних рослин цінної у ботанічному відношенні приморсько-степової ділянки Північного Приазов’я – колишнього Бердянського військового полігону. На ній збереглися осередки корінного різнотравно-типчаково-ковилового степу класу Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. in Br.-Bl. 1949. Флора цієї степової ділянки, площею близько 3000 га, налічує 531 вид судинних рослин, що становить близько 34% від флори Запорізької області. На цій ділянці ростуть 38 рідкісних видів рослин, з яких 4 види мають міжнародний статус охорони, 7 – національний та 28 – регіональний. Зважаючи на значне флористичне та фітоценотичне різноманіття, на частині цієї території запропоновано створити ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бердянський степ».


Горбняк Леся Тарасівна

Особливості охорони і збереженя Рulsatilla grandis Wender. (Ranunculaceae) в Україні

Резюме

Горбняк Л.Т. (2013). Особливості охорони і збереження Pulsatilla grandis Wender. (Ranunculaceae) в Україні. Чорноморськ. бот. ж., 9 (3):  442-450.

 

Представлена інформація щодо охорони і збереження Pulsatilla grandis Wender. в Україні. Проаналізовано охорону виду ex situ та in situ в Україні. Встановлено, що вид занесено до міжнародних документів, Червоних книг та регіональних списків видів, що потребують охорони на місцевому рівні в Україні та Європі. Не дивлячись на це, зникають первинні місцезростання P. grandis, ареал зазнає регресивних змін, відбувається його скорочення та фрагментація. Зникнення виду з природної флори України зумовлене антропогенним впливом. Встановлено, що охорона P. grandis на території України є недостатньою. Вид трапляється на території незначної кількості об'єктів природно-заповідного фонду. В Україні P. grandis охороняється в природному заповіднику “Медобори”, в національних природних парках “Галицький”, “Дністровський каньйон”, “Кармелюкове Поділля”, “Кременецькі гори”, “Подільські Товтри”, “Північне Поділля”, “Хотинський”, в ряді заказників (27) і пам’яток природи (6). Видвирощується i розмножується у 13 ботанічних садах та 3 дендрологічних парках України. Для збереження та відновлення популяцій P. grandis пропонуємо створити 5 ботанічних заказників місцевого значення, 1 ботанічний заказник загальнодержавного значення, а одне урочище необхідно включити у зону регульованої рекреації НПП «Подільські Товтри». В перспективі запропоновано взяти під охорону всі місцезнаходження P. grandis.


Дацюк Вадим Вікторович, Логвиненко Ірина Павлівна

Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини

Резюме

Дацюк В.В., Логвиненко І.П. (2013). Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини   Чорноморськ. бот. ж., (3): 451-458.

 

На основі власних досліджень та аналізу відомостей про рідкісні види рослин та рослинних угруповань Волинської височини подається перелік рідкісних угруповань та видів, що  потребують охорони  на національному та регіональному рівнях. Вказано на особливості та репрезентативність раритетних лісових фітоценозів регіону дослідження із детальною їх характеристикою. Запропоновано перелік фітоценозів, які є рідкісними для регіону, та обгрунтовано доцільність їх збереження та подальшого вивчення. Пріорітетним напрямом на сьогодні є вивчення лісових екосистем, оскільки вони забезпечують збереження та відтворення біорізноманіття на всіх рівнях організації живих організмів.У лісах Волинської височини виявлено 15 видів рослин із Червоної книги України, 20 регіонально-рідкісних. Раритетний фітоценофонд налічує 4 асоціації із Зеленої книги України, та 3 асоціації, що  пропонується для регіональної охорони.


Любінська Людмила Григорівна

Біотопи національного природного парку “Подільські Товтри”

Резюме

Любінська Л.Г. (2013). Біотопи національного природного парку   “Подільські Товтри”. Чорноморськ. бот. журн., 9 (3): 459-467.

 

Сьогодні інформація про біотопи для збереження флори і рослинності стає все більше і більше важливою. Територія національного природного парку  “Подільські Товтри” розташована на межі Європейської широколистянолісової та Євразійської степової областей. Переважаючими угіддями є освоєнні землі. Незначні ділянки природних і напівприродних ландшафтів  вкриті рослинним покривом, який представленний лісовими, лучними, лучно-степовими, степовими, кальцепетрофітними, болотними, прибережно-водними і водними угрупованнями. У статті наводяться біотопи НПП відповідно до класифікаційних схем для лісової та лісостепової зон України.  Порівнюються  кількісні показники різних рівнів біотопів за різними класифікаціями, які використовуються в Європі. Описуються результати аналізу типів біотопів НПП. Вказуються місця поширення окремих цінних біотопів.


 

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.