ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Устименко Павло Митрофанович, Дубина Дмитро Васильович, Зиман Світлана Миколаївна, Тюх Юрій Юрійович, Дербак Микола Юрійович

Букові праліси національного природного парку ”Синевир”: стан та перспективи

Резюме

Устименко П.М., Дубина Д.В., Зиман С.М., Тюх Ю.Ю., Дербак М.Ю., 2012: Букові праліси національного природного парку ”Синевир”: стан та перспективи. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №4: 354-361.

 

За визначеними критеріями оцінки натуральності лісових екосистем досліджені букові ліси НПП «Синевир». Встановлено, що ділянки букових лісів за фітоценотичною структурою, таксаційними показниками, спонтанною динамікою та іншими ознаками мають виразний пралісовий характер. Розглянуті загрози буковим пралісам.


Шапаренко Інна євгенівна

Особливості поширення, ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Astragalus dasyanthus Pall. на території басейну річки Ворскли

Резюме

Шапаренко І.Є., 2012: Особливості поширення, ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Astragalus dasyanthus Pall. на території басейну річки Ворскли. Чорноморськ. бот.ж., Т.8, № 4: 362-369.

 

В статті наведені результати дослідження хорологічних, ценотичних особливостей та вікової структури 9 ценопопуляцій Astragalus dasyanthus – рідкісного виду, занесеного до Світового Червоного списку, Європейського Червоного списку та Червоної книги України у степових ценозах басейну р. Ворскли (Бєлгородська обл., Росія; Полтавська обл., Україна.


Иващенко Юрий Владимирович

Деякі біоморфологічні особливості сортів персика, які визначають їх фотосинтетичну продуктивність

Резюме

Іващенко Ю.В., 2012: Деякі біоморфологічні особливості сортів персика, які визначають їх фотосинтетичну продуктивність. Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, № 4: 370-378.

 

Наведено результати порівняльних досліджень формування листового апарату дерев ряду сортів персика, що належать до різних еколого-географічних груп та екотипів. Показано, що формування листової поверхні впливає на прояв фотосинтетичної активності комплексу структур, які приймають участь в первинних процесах трансформації світлової енергії. Виділено морфофізіологічні показники різних сортів персика, що найбільш об’єктивно характеризують фотосинтетичну продуктивність залежно від сортових та екологічних властивостей їх листового апарату.


Шевченко Светлана Васильевна, Гафарова Мерьем Амановна

Некоторые особенности эмбриологии Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. (сем. Cistaceae)

Резюме

Шевченко С.В., ГAФАРОВА М.А., 2012: Деякі особливості ембріології Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. (род. Cistaceae). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 4: 379-385.

 

Надані результати вивчення процесів формування генеративних структур та показані особливості запилення, запліднення та розвитку зародка Fumana procumbens.


Мойсієнко Іван Іванович

Ландшафтна диференціація флори Північного Причорномор’я з огляду на її синантропізацію

Резюме

МойсієнкоІ.І.,2012: Ландшафтна диференціація флори Північного Причорномор’я з огляду на її синантропізацію. Чорноморськ. бот. ж., т. 8, N 4: 386-392.

 

В статті наводяться результати порівняльного аналізу флори ландшафтів Північного Причорномор’я на рівні виду ландшафту. Показано суттєву роль синантропізації в диференціації флори.


Ходосовцев Олександр Євгенович

Анотований список ліхенізованих та ліхеофільних грибів Чорноморського біосферного заповідника

Резюме

Ходосовцев О.Є., 2012: Анотований список ліхенізованих та ліхеофільних грибів Чорноморського біосферного заповідника. Чорноморськ. бот. ж., Т.8., № 4: 393-400.

 

Наведено дані про зростання 104 видів ліхенізованих та 7 видів ліхенофільних грибів Чорноморського біосферного заповідника. З них 30 видів виявилися новими для цієї території, 17 видів – виключені зі складу його ліхенобіоти. Xanthoria monofoliosa S.Y. Kondr. et Karnef. – вперше наводиться для ліхенобіоти України. Для кожного виду вказані ділянки заповідника, де його було знайдено, а саме Івано-Рибальчанська, Волижин ліс, Солоноозерна, Тендрівська коса, Ягорлицький Кут та Потієвка.


Скребовська Світлана Вікторівна, Костіков Ігор Юрієвич

Scotiellopsis levicostata (Chlorophyta) в системі Scenedesmaceae

Резюме

Скребовська С.В., Костиков І.Ю., 2012: Scotiellopsis levicostata (Chlorophyta) в системі Scenedesmaceae. Чорноморськ. бот. ж., Т.8., № 4: 401-412.

 

Наведено результати морфологічних та молекулярно-генетичних досліджень зеленої водорості Scotiellopsis levicostata(Scenedesmaceae, Chlorophyceae), знайденої на території України та введеної в колекцію культур Київського національного університету імені Тараса Шевченка (штам ACKU 928-10). За частковою нуклеотидною послідовністю ядерного гену 18S rDNA встановлено положенняScotiellopsis levicostata в межах клади «Coelastrella». Таксономічний статус виду та його філогенетичні відношення всередині клади «Coelastrella» обговорюються.


Ординець Олександр Володимирович, Акулов Олександр Юрійович, Усіченко Андрій Сергійович

Афілофороїдні гриби Регіонального ландшафтного парку «Ізюмська лука» та прилеглих територій (Харківська область, Україна)

Резюме

Ординець О.В., Акулов О.Ю., Усіченко А.С., 2012: Афілофороїдні гриби Регіонального ландшафтного парку «Ізюмська лука» та прилеглих територій (Харківська область, Україна). Чорноморськ. бот. ж., Т.8., № 4: 413-431.

 

Двісті вісім видів афілофороїдних грибів (Basidiomycota) було виявлено нами у Регіональному ландшафтному парку «Ізюмська лука» та прилеглих територіях (Україна, Харківська область, степова природна зона) протягом 2007-2010 рр. З них 202 види вперше наводяться для досліджуваної території у цій статті. Чотирнадцять видів вперше виявлено в Україні. Це види Athelia bombacina (Link) Pers., A. salicum Pers., Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam in Hjortstam et Stalpers, Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich, Hypochnicium geogenium (Bres.) J. Erikss., Loweomyces fractipes (Berk. et M.A. Curtis) Jülich, Phellinus rhamni (Bondartseva) H. Jahn, Piloderma lapillicola Jülich, Sistotrema resinicystidium Hallenb., S. sernanderi (Litsch.) Donk, Trechispora praefocata (Bourdot et Galzin) Liberta, Tulasnella pinicola Bres., T. pruinosa Bourdot et Galzin та Vuilleminia cystidiata Parmasto.Для 4 видів, а саме Fibriciellum  silvae-ryae J. Erikss. et Ryvarden, Hyphodontia tuberculata Kotir. et Saaren., Sistotremella hauerslevii Hjortstam та Trechinothus smardae (Pilát) E.C. Martini et Trichies, «Ізюмська лука» є першим і дотепер єдиним місцезнаходженням, відомим для Східної Європи. Разом із одним видом, відомим з досліджуваної території за даними інших авторів, узагальнений список афілофороїдних грибів лісового масиву Ізюмської луки нараховує 209 видів і представлений у даній статті з інформацією про їх субстрати. Для таксономічно та мікофлористично важливих знахідок наведено примітки.


Бойко Сергей Михайлович

Вплив ядерного статусу на морфо-фізіологічні показники гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes)

Резюме

Бойко С. М., 2012: Вплив ядерного статусу на морфо-фізіологічні показники гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes). Чорноморськ. бот.ж.,Т. 8, № 4:432-438.

 

Встановлено, що міцелій дикаріотичних культур Sch. commune на відміну від монокаріотичних має практично у два рази більшу ширину гіф, колонії, що утворюються більш щільні, з добре розвиненим повітряним та зануреним міцелієм. Електрофоретичні дослідження ендоферментних систем дозволяють ідентифікувати монокаріотичні культури, що домінують під час спільного зростання на єдиному субстраті.


Павловська Марія Миколаївна, Костіков Ігор Юрієвич

Особливості Сhlamydomonas applanata (Сhlorophyta, Рolytominia) у нерухомому стані

Резюме

Павловська М.М., Костіков І.Ю., 2012: Особливості Сhlamydomonas applanata (Сhlorophyta, Рolytominia) у нерухомому стані. Чорноморськ. бот. ж., Т.8, №4: 439-445.

 

Наведено результати досліджень п’яти штамів Сhlamydomonasapplanata (включаючи штам-епітип) в нерухомому стані в умовах культури на агаризованому поживному середовищі. Визначено ознаки, придатні для ідентифікації Ch. applanata в умовах агарової культури при оптичній мікроскопії. Показано, що в нерухомому стані Ch. applanata відрізняється від інших видів роду Chlamydomonas s.l., в першу чергу: а) відсутністю мультиплікації центрального триплету клітинної оболонки; б) наявністю колоніального слизу спорангіального походження; в) суцільною крохмальною обгорткою піреноїда; г) наявністю червоних сферичних акінетоподібних клітин та сферичних зелених зигот з потовщеною гладкою оболонкою; д) наявністю у зооспор в спорангіях зачаткових джгутиків.


Коритнянська Вікторія Григорівна, Товстуха Наталія Іванівна, Попова Олена Миколаївна

Oблігатнопаразитні фітотрофні гриби деяких парків та скверів міста Одеси

Резюме

Коритнянська В.Г., Товстуха Н.І., Попова О.М., 2012:Oблігатнопаразитні фітотрофні гриби деяких парків та скверів міста Одеси. Чорноморськ. бот. ж. Т. 8, № 4: 446-458.

 

Досліджено видову різноманітність та поширення облігатнопаразитних фітотрофних видів грибів із порядків Albuginales, Erysiphales, Peronosporales та Pucciniales на територіях 8 парків та 6 скверів міста Одеси. В результаті проведених досліджень виявлено 80 видів, з них порядок Albuginales представлений 3, Erysiphales – 39, Peronosporales – 22, Pucciniales – 16 видами. Представники зазначених порядків паразитували на 108 видах вищих рослин з 91 родів 40 родин. Наведено список зареєстрованих видів грибів та асоційованих з ними рослин-живителів.


Бойко Михайло Федосійович

Доповнення до Чекліста мохоподібних України

Резюме

Бойко М.Ф., 2012: Доповнення до Чекліста мохоподібних України. Чорноморськ. бот. ж.,Т.8, № 4: 459-462.

 

Чекліст  мохоподібних України (2008)  доповнено 15 видами, відомості про які з’явилися після йoго опублікування. З них 3 види відділу Marchantiophyta – Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm.,  Riccia crinita Hoffm., Riccia erinacea Schiffn. та 12  видів відділу BryophytaLazarenkia kozlovii (Lazar.) Boiko, Aulacomnium arenopaludosum Boiko, Bryum badium (Brid.) Schimp., Сampylopus introflexus (Hedw.) Brid., Fissidens exiguus Sull., Grimmia fuscolutea  Hook., Myrinia pulvinata  (Wahlendb.) Schimp., Plagiothecium ruthei Limpr., Pohlia proligera (Kindb.) Lindb., Schistidium elengatulum Blom, Syntrichia laevipila Brid.,  Zygodon dentatus (Limpr.) Kart. Вид Pohlia andrewsii J. Shaw необхідно виключити з Чекліста мохоподібних України.


Красова Ольга Олександрівна, Сметана Олексій Миколайович

Матеріали до оцінки перспективних степових компонентів екомережі Кривбасу («Балка Зелена»)

Резюме

Красова О.О., Сметана О.М., 2012: Матеріали до оцінки перспективних степових компонентів екомережі Кривбасу («Балка Зелена»). Чорноморськ. бот. ж., Т.8, № 4: 463-474.

 

Наведені аргументи на користь створення на території балки Зеленої (Криворізький регіон) ландшафтного заказника загальнодержавного значення. Охарактеризовані раритетні фракції рослинності і флори. Здійснена оцінка созологічної цінності ландшафтної системи балки на основі запропонованих критеріїв.


Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є.

«Рer scientium ad vitam»

 

Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є., 2012: «Рer scientium ad vitam»Чорноморськ. бот. ж., Т.8, № 4: 475-477

 


Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.