ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

  

Постоялкін Сергій Вікторович, Ходосовцев Олександр Євгенович, Сухарюк Дмитро Дмитрович

Лишайники Українсько-Швейцарської модельної ділянки Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника

Резюме

Постоялкін С.В., Ходосовцев О.Є, Сухарюк Д.Д. 2007: Лишайники Українсько-Швейцарської модельної ділянки Угольского масиву Карпатського біосферного заповідника. Чорноморськ. бот. ж., т. 3, N2: 5-10.ISSN 1990-553X

 

      Еталонна модельна Українсько-Швейцарська ділянка пралісу Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника репрезентує 65 видів лишайників, які відносяться до 43 родів, 25 родин. На корі буків зустрічається 47 видів лишайників, які характеризують типовий склад ліхенобіоти нижнього ярусу затінених суцільних букових пралісів, що зростають на схилах гірських масивів Карпатського біосферного заповідника. Серед епілітних лишайників ідентифіковано 18 кальцефільних видів. Виявлено 6 видів лишайників, а саме Bacidiasubincompta (Nyl.) Arnold, Beloniaherculina (Rehm ex Lojka) Hazsl, Biatorachrysantha (Zahlbr.) Printzen, Melaspileagibberulosa (Ach.) Zwackh та Pyrenulanitida що є індикаторами екологічної цілісності пралісових ценозів Східних Карпат.


 

Павлова Надія Романівна, Бойко Михайло Федосійович

Пагоноутворення і ритм розвитку SalviaaethiopisL. в умовах Північного Причорномор’я

Резюме

Павлова Н.Р., Бойко М.Ф. 2007: Пагоноутворення і ритм розвитку SalviaaethiopisL. в умовах Північного Причорномор’я. Чорноморськ. бот. ж., 2007, т. 3, №2: 11-18. ISSN 1990-553X

 

        В статті наводяться матеріали щодо пагоноутворення і ритму розвитку Salviaaethiopis L. в умовах Північного Причорномор’я.Усі пагони з повним циклом розвитку. Виявлені чотири типи розеткової частини пагонів. Пазушні бруньки тільки вегетативні. Ритм розвитку пагонів не повністю співпадає з річним клімаритмом.


 

Дубина Дмитро Васильович, Тимошенко Павло Андрійович, Голуб Валентин Борисович

Синтаксономія рослинності приморсько-дюнних екосистем України. Класи Cakiletea maritimaei Ammophiletea

Резюме

Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Голуб Б.В., 2007: Синтаксономія рослинності приморсько-дюнних екосистем України. Класи Cakiletea maritimae i Ammophiletea. Чорноморськ. бот. ж., 2007, т. 3, №2: 19-36.ISSN 1990-553X

 

      Розглядаються питання синтаксономії класів Cakiletea maritimaeтаAmmophiletea у Європі. Наводиться порівняльна характеристика та складена класифікаційна схема син таксонів названих класів в Україні.


 

Дзюба Тетяна Павлівна

До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні

Резюме

Дзюба Т.П., 2007: До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні. Чорноморськ. бот. ж., 2007, т. 3, №2: 37-50. ISSN 1990-553X

 

      Здійснена ревізія синтаксонів класу Festuco-Limonietea, виділених в Україні. Ценотичний аналіз показав, що клас Festuco-Limonietea є синтаксономічним синонімом класу Festuco-Puccinellietea. Врахування домінуючих видів та едифікаторів дозволило віднести угруповання синтаксонів Festuco-Limonietea до складу інших класів рослинності степової зони України – Festuco-Brometea, Festuco-Puccinellietea, Agropyretea repentis, Salicornietea fruticosae. Обговорюється синтаксономічна структура класу Festuco-Puccinellietea в Україні.


 

Ярославцева Анастасия Дмитриевна, Шевченко Светлана Васильевна

Развитие мужских генеративных структурLamiumglaberrimum(C. Koch) Taliev (Lamiaceae)

Резюме

Ярославцева А.Д., Шевченко С.В. 2007: Розвиток чоловічих генеративних структур Lamiumglaberrimum (C. Koch) Taliev (Lamiaceae).Чорноморськ. бот. журн., Т. 3, № 2: 51-59. ISSN 1990-553X

 

      В даній роботі представлені результати дослідження андроцея та всіх етапів розвитку чоловічих генеративних структур Lamiumglaberrimum. Подана морфологічна характеристика андроцея з точки зору антекології та потенційних можливостей запилення та запліднення. Виявлені критичні періоди в процесі розвитку чоловічих генеративних структур.


 

Дерев’янко Василь Миколайович

Результати перезимівлі (2005-2006 рр.) хурми східної (DiospyroskakiL.) в Дослідному господарстві “Новокаховське” (Херсонська обл., Україна)

Резюме

Дерев’янко В.Н., 2007: Результати перезимівлі (2005-2006 рр.) хурми східної (Diospyros kaki L.) в Дослідному господарстві “Новокаховське” (Херсонська обл., Україна).Чорноморськ. бот. ж., т. 3, № 2: 60-66.ISSN 1990-553X

 

       Отримані результати довготривалого впливу низьких температур на велику кількість сортів (51 сорт) хурми східної (Diospyros kaki L.) в новому для неї регіоні – Дослідному господарстві «Новокаховське» НБС–ННЦ, м. Нова Каховка, Херсонська область.


 

Сягровець Ірина Петрівна, Бойко Михайло Феодосійович Мельник, Руслана Петрівна, Мойсієнко Іван Іванович

Знахідки видів родини Orchidaceaeу пониззі Південного Бугу

Резюме

Сягровець І.П., Бойко М.Ф., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І. 2007. Знахідки видів родини Orchidaceae у пониззі Південного Бугу. Чорноморськ. бот. ж., т.3, №2. – С. 67-69. ISSN 1990-553X

 

      Наводяться нові дані про розповсюдження, екологічні та ценотичні особливості двох видів родини Orchidaceaeу пониззі Південного Бугу.


 

Дубина Дмитро Васильович, Вакаренко Людмила Павлівна, Устименко Павло Митрофанович

Екомережа південної Бесарабії

Резюме

Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Устименко П.М. 2007: Екомережа Південної Бесарабії. Чорноморськ. бот. ж., т. 3, № 2: 70-87. ISSN 1990-553X

 

      Розроблена схема екомережі Південної Бесарабії. Її метою є охоплення екосистем екологічно цінних ділянок регіону з природною рослинністю, створення умов для міграції видів, а також забезпечення їх відновлення, збереження та охорони їх місцезростань. Особлива значущість екомережі полягає в тому, що вона розробляється для регіону з екологічно вразливими і надмірно деградованими екосистемами. В статті представлена флористична та фітоценотична характеристика елементів екомережі.


 

Онищенко Віктор Алімович, Дьякова Ольга Василівна, Карпенко Юрій Олександрович

Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (національний природний парк «Святі Гори»)

Резюме

Онищенко В.А., Дьякова О.В., Карпенко Ю.О. 2007: Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (Національний природний парк «Святі Гори»).Чорноморськ. бот. ж., т. 3, N2: 88-99. ISSN 1990-553X

 

      Теплинська і Маяцька дачі знаходяться в північній частині Донецької області. Це найбільші масиви широколистяного лісу в степовій зоні України. Основними домінантами деревного ярусу в них є Quercusrobur і Fraxinusexcelsior. Трав’яний ярус сформований переважно такими видами, як Aegpodiumpodagraria, Asarumeuropaeum, Carexpilosa, Melicapicta, Stellariaholostea, Anemoneranunculoides, Corydalissolida, Dentariaquinquefolia, Scillasibirica. У статті наводиться 34 геоботанічних описи. Вони віднесені до асоціацій Stellarioholosteae-Aceretumplatanoidis Bayrak 1996 (союз Acericampestris-Quercion, порядок Fagetaliasylvaticae), Tulipoquercetorum-Quercetumroborisass. nov. prov. (союз Acericampestris-Quercion, порядок Fagetaliasylvaticae), Fritlillarioruthenicae-Quercetumroborisass. nov. prov (союз Aceritatrici-Quercion). Асоціація Stellarioholosteae-Aceretumplatanoidis на цій території переважає. Це зональна асоціація лісостепової зони в східній частині України. Ас. Tulipoquercetorum-Quercetumroboris– південніша асоціація з меншою кількістю видів порядку Fagetaliasylvaticae, значною кількістю нітрофільних видів і високою частотою трапляння Tulipaquercetorum. Вона є угрупованням, перехідним до союзу Aceritatarici-Quercion. Ас. Fritlillarioruthenicae-Quercetumroboris займає сухі ґрунти. Її диференційними видами є Caraganafrutex, Cotinuscoggygria, Euphorbiasemivillosa, Festucarupicola, Fritillariaruthenica, Gageapusilla, Ligustrumvulgare.


  

Надєіна Ольга Володимирівна

Лишайники національного природного парку «Святі Гори»

Резюме

Надєіна О.В. 2007:Лишайники національного природного парку «Святі Гори».Чорноморськ. бот. ж., т.3, №2. – С. 100-108. ISSN 1990-553X

 

       Вперше наведено дані про зростання 69 видів лишайників у національному природному парку «Святі Гори». З них 37 видів виявилися новими для парку, 26 – для Донецького кряжу, 3 – для степової зони у межах України і 1 вид – для рівнинної частини України. Oбговорюються проблеми ідентифікації “Lecidea lichenicola” – виду з дискусійним положенням у системі аскоміцетів. Розподіл геграфічних елементів лишайників території парку також показує домінуючу роль неморально-бореальної ліхеноботи. Субстратний аналіз показав перевагу лишайників епіфітно-епіксильного субстратного комплексу, тоді як у більшості ландшафтів Донецького кряжу переважають епілітні лишайники.


 

Khodosovtsev Alexander, Vondrák Jan, Šoun Jaroslav

New lichenized and lichenicolous fungi for the Crimean peninsula (Ukraine)

Резюме

Ходосовцев O., Вондрак Я., Шоун Я. 2007: Нові для Кримського півострова (Україна) ліхенізовані та ліхенофільні гриби.Чорноморськ. бот. ж., vol. 3, N2: 109-118. ISSN 1990-553X

 

      Вперше для Кримського півострова наводиться 25 видів ліхенізованих та ліхенофільних грибів, що були зібрані учасниками чеської (червень 2006 року) та міжнародної українсько-чеської експедицій (травень 2007 року). Серед них, Arthonialecanorina (Almq.) R. Sant., A. nideri (J. Steiner) Clauzade, Diederich & Cl. Roux, A. punctella Nyl., Caloplacafurax Egea et Llimona, C. soralifera Vondrák & Hrouzek, C. veneris Cl. Roux & Nav.-Ros., Carbonea assimilis (Körber) Hafelner & Hertel, Catillaria aff. scotinodes (Nyl.) Coppins, Endococcus macrosporus (Arnold.) Nyl., E. ramalinarius (Lind.) D. Hawksw., Fuscidea gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & Vĕzda, Lichinella cribellifera (Nyl) P.P. Moreno & Egea, Milospium graphideorum (Nyl.) D. Hawksw., Phaeospora lecanorae Eitner, Placidium pilosellum (Breuss) Breuss, Verrucaria biatorinaria Zehetl та V. poeltiana Clauzade & Cl. Roux виявились новими для України, а Caloplaca irrubescens (Nyl. ex Arnold) Zahlbr., Lecanora rouxii S. Ekman & Tønsberg, Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw., Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell, Peltigera collina (Ach.) Schrad., Staurothele areolata (Ach.) Lettau, Stigmidium rouxianum Calatayud & Triebel and Zwackhiomyces coepulonus (Norm.) Grube & R. Sant. – новими для Криму.


 

Яровий Сергій Олексійович, Солоненко Анатолій Миколайович, Костіков Ігор Юрійович

OscillatoriasalinaBiswas – новий вид для флори України

Резюме

Яровий С.О., Солоненко А.М., Костіков І.Ю. 2007: Oscillatoria salina Biswasновий вид для флори України. Чорноморськ. бот. ж., т. 3, N2: 119-123. ISSN 1990-553X

 

      Oscillatoria salina Biswas(Cyanophyceae, Oscillatoriaceae) вперше наводиться для флори України. Знахідка описана та проілюстрована.


 

Зикова Марія Олександрівна

Нові знахідкиAnthurusarcheri (Berk.) E. Fisch. (Clathraceae, Basidiomycota) в Україні

Резюме

Зикова М.О. 2007: Нові знахідкиAnthurusarcheri(Berk.)E. Fisch.(Clathraceae, Basidiomycota) в Україні. Чорноморськ. бот. ж., т. 3, N2: 124-128.ISSN 1990-553X

 

       Наводиться інформація щодо біології Anthurusarcheri(Berk.) E. Fisch. (Clathraceae, Basidiomycota) в Україні, інвазійного гриба з Австралазії, який широко натуралізувався в Європі. A. archeriбув знайдений в Українських Карпатах у широколистяних лісах на місцях, збагачених органічною речовиною.


  

Багрикова Н.А., Садогурский С.Е.

Корженевский Владислав Вячеславович (к 60-летию со дня рождения)

 

Багрикова Н.А., Садогурский С.Е. 2007 Корженевский Владислав Вячеславович (к 60-летию со дня рождения) Чорн. Бот. журн. Том 3, № 1: 129-130. ISSN 1990-553X


  

Ходосовцев Олександр Євгенович., Шаповал Віктор Володимирович

Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" (18-22 вересня 2007 р., Асканія-Нова, Україна)

 

Ходосовцев О.Є., Шаповал В.В. 2007:Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" (18-22 вересня 2007 р., Асканія-Нова, Україна). Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №2: 131-135. ISSN 1990-553X