ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Наумович Ганна Олексіївна, Ходосовцев Олександр Євгенович

Лишайники Чорного лісу (Знам'янський район, Кіровоградська область)

Резюме

Наумович Г.О., Ходосовцев О.Є., 2008: Лишайники Чорного лісу (Знам'янський р-н, Кіровоградська область). Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 7-13.ISSN 1990-553X

 

         На території Чорного лісу (Знам'янський район, Кіровоградська область) було знайдено 75 видів лишайників, які належать до 39 родів, 21 родини , 7 порядків. Серед них Arthoniamediella Nyl., Biatoraepixanthoides(Nyl.) Diederich, Bacidinacircumspecta (Norrlin & Nyl.) Malme, Cladonia glauca Flоrke та Strangospora ochrophora (Nyl.) R. Anderson є новими видами для рівнинної частини України. Переважна кількість лишайників відносяться до епіфітної еколого-субстратної групи (63 види, або 82,5%). Серед порід, на яких було знайдено найбільшу кількість видів, переважають Quercus L.(42 види), Fraxinus L. (35 видів) та Acer L. (30).


  

Дубина Дмитро Васильович, Устименко Павло Митрофанович

Aнтропогенна трансформація та оцінка збалансованості площ рослинності верхнього басейну р.Тиса (Закарпатська обл.)

Резюме

Дубина Д.В., Устименко П.М., 2008. Антропогенна трансформація та оцінка збалансованості площ рослинності верхнього басейну р. Тиса (Закарпатська обл.). Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 14-25. ISSN 1990-553X

 

      Встановлені фактори погіршення стану екосистем верхньої частини басейну р.Тиса, серед яких головними є рубки лісів, перевипасання, ненормована рекреація, розробка кар’єрів. Виявлено, що більшість сучасних лісосік останніх 10-15 років штучно не заліснюються. Вони знаходяться на різних стадіях заростання – від злакової до чагарникової. Охарактеризовано сучасний стан і провідні фактори трансформації рослинного покриву високогір’я та лучної рослинності лісового поясу. Встановлено, що сучасна структура екосистем різних господарських форм використання і площ з природною рослинністю регіону досліджень не забезпечує в повній мірі збалансованого річкового стоку.


 

Багрикова Наталия Александровна

Анализ флоры Крымского Присивашья

Резюме

Багрикова Н.О., 2008:Аналіз флори Кримського Присивашшя.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 26-32. ISSN 1990-553X

 

       Наведені результати аналізу систематичної, ареалогічної, біоморфологічної та екологічної структури флори Кримського Присивашшя. Флора включає 748 видів судинних рослин з 344 родів, 80 родин, 4 класів та 3 відділів. Визначені її особливості та місце серед регіональних флор.


 

Никифоров Александр Ростиславович

Особенности зимовки реликтового эндемика горного Крыма SilenejailensisN.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) в природных условиях и exsitu на Южном берегу Крыма

Резюме

Нікіфоров. О.Р., 2008: Особливості зимівлі реліктового ендеміка гірського КримуSilenejailensis (Caryophyllaceae) в природних умовах та exsitu на Південному березі Криму.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 33-43. ISSN 1990-553X

 

       Реліктовий ендем флори гірського Криму Silenejailensis відомий з чотирьох місцезростань у верхньому поясі Кримських Гір. Незначна кількість ендемів (500 рослин) пояснюється походженням виду з верхнього поясу, який нині зник. Сезонний ритм рослин вивчався в природних умовах та в умовах ex situ в субтропічному кліматі нижнього поясу.


 

Ємельянова Світлана Миколаївна

Сучасний стан та актуальні питання досліджень болотної рослинності долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг

Резюме

Ємельянова С.М., 2008: Сучасний стан та актуальні питання досліджень болотної рослинності долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 44-51.ISSN 1990-553X

 

       Подано короткий історичний нарис ботанічного вивчення боліт долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг. Окреслено актуальні завдання майбутніх досліджень.


 

Карнатовська Маргарита Юріївна

Субасоціація Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae typicum на Нижньодніпровських аренах

Резюме

Карнатовська М.Ю., 2008: Субасоціація Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae typicum на Нижньодніпровських аренах. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 52-55.ISSN 1990-553X

 

        Відповідно до принципів Ж. Браун-Бланке вивчено рослинні угрупування, у видовому складі яких домінує Betula borysthenica, щоростуть на аренах Нижньодніпров'я. Виділено нову асоціацію Salici rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae. Наведено діагностичні види, номенклатурний тип і коротка інформація про екологію та поширення.


 

Дерев’янко Василь Миколайович

Інтродукція Diospyroskaki L. в дельті Дунаю

Резюме

Дерев’янко В.М., 2008: ІнтродукціяDiospyros кakiL. в дельті Дунаю. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 56-60. ISSN 1990-553X

 

       Наводяться результати інтродукції та перезимівлі (2005-2006 рр.) Daki в дельті Дунаю (м. Вилково). Дано кліматичну характеристику району інтродукції.


 

Свиденко Людмила Вікторівна

Вивчення ефіроолійності Monarda fistulosa L.

Резюме

Свиденко Л.В., 2008: Вивчення ефіроолійностіMonardafistulosaL. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 61-66.  ISSN 1990-553X

 

      В статті наводяться дані щодо біолого-морфологічних та біохімічних особливостей Monarda fіstulosa L., що культивується в умовах  Херсонської області. Визначена масова частка ефірної олії в рослині. Вивчено її локалізацію, а також розміри ефіроолійних залозок на листках. Зроблена порівняльна характеристика вмісту ефірної олії у сорту 'Прем’єра' та у формах монарди. Вивчено динаміку накопичення олії за фазами розвитку та протягом доби. Встановлено, що до складу ефірної олії монарди входить 20 компонентів, основним серед яких є тимол.


 

Миколайчук Віра Георгіївна

Особливості формування кореневої системи Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я

Резюме

Миколайчук В.Г., 2008: Особливості формування кореневої системи Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 67-70. ISSN 1990-553X

 

       Встановлено, що коренева система рослин Cyperus esculentus в умовах Північного Причорномор'я є системою додаткових коренів. Їх розподіл на вегетативних органах має особливості: вони відсутні на столонах і кореневищах першого порядку.


 

Назарчук Юлія Сергіївна

Лишайники Акерманської середньовічної фортеці

Резюме

Назарчук Ю.С., 2008: Лишайники Акерманської середньовічної фортеці. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 71-75. ISSN 1990-553X

 

        На території Акерманської середньовічної фортеці було знайдено 44 види лишайників, з яких переважна більшість (31 вид) є епілітами. Показано, що максимальна кількість видів приурочена до мікроекотопів вологих та затінених стін фортечного рову. Серед знайдених видів Physconia muscigena є новим для степової зони України.


 

Марко Наталья Владимировна, Шевченко Светлана Васильевна

Оплодотворение, эндоспермогенез и эмбриогенез PaeoniatenuifoliaL.

Резюме

Марко Н.В., Шевченко С.В., 2008.Запліднення, ендоспермогенез та ембріогенез Paeoniatenuifolia L.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 76-83. ISSN 1990-553X

 

       В даній роботі представлені результати дослідження окремих етапів репродуктивного процесу рідкісного виду PaeoniatenuifoliaL., що скорочується в чисельності і має охоронний статус. Встановлені особливості процесів запліднення, ендоспермогенеза і розвитку зародка, приведені календарні терміни їх протікання у даного виду в умовах Криму. Робота ілюстрована мікрофотографіями.


 

Бойко Тетяна Олексіївна

Лишайники та ліхенофільні гриби вапнякових відслонень природного заповідника «Єланецький степ»

Резюме

Бойко Т.О.: 2008.Лишайники та ліхенофільні гриби вапнякових відслонень природного заповідника «Єланецький степ».Чорноморськ. бот. журн., т. 4., № 1: 84-88. ISSN 1990-553X

 

            Список лишайників та ліхенофільних грибів вапнякових відслонень природного заповідника «Eланецькій степ» включає 64 види лишайників та 6 видів ліхенофільних грибів, що відносяться до 29 родів, 16 родин 6 порядків та групи мітоспорових грибів. Види Toniniaphysaroides(Opis) Zahlbr., Stigmidiumglebarum(Arnold) Hafellner, Zwackiomycescalcariae (Flagey)  Hafellner  & Nik. Hoffm. вперше знайдені для ліхенобіоти України, Aspiciliafarinosa (Florke) Arnold,Clauzadeametzleri(Korber) D. Hawksw., Bacidinadelicata(Larbal. ex Leight) V. Wirth et Vezda, Gonohymeniamyriospora (Zahlbr.)Zahlbr., HymeneliaprevostiiKoerb. and Rinodinadubiana(Hepp) J. Steiner – для її рівнинної частини, Caloplacapolycarpa (A. Massal.) Zahlbr, Collema undulatum Laurer ex Flot., Lecanoraxanthostoma CI. Roux ex Froberg, Verrucariamacrostoma DC. – для її степової частини. Наведені дані щодо екологічних особливостей та частоти трапляння лишайників та ліхенофільних грибів.


 

Лисенко Геннадій Миколайович

Моніторинг фітосистем заповідного степу “Кам’яні Могили”

Резюме

Лисенко Г.М., 2008: Моніторинг фітосистем заповідного степу „Кам’яні Могили”. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 89-97. ISSN 1990-553X

 

         У статті подано матеріали екологічного та ценотичного моніторингу рослинного покриву петрофітного варіанту різнотравно-типчаково-ковилових степів, репрезенотованих у відділенні Українського степового природного заповідника “Кам’яні Могили” (Донецька область). З метою встановлення механізмів змін екотопічних характеристик було використано метод комп’ютерної синфітоіндикації. Розраховано величини екологічних чиників, що характеризують як екотопи заповідника вцілому, так і основні формації рослинності заповідника.


 

Боровик Лариса Павлівна

Природні та антропогенні фактори демутації перелогів на території Стрільцівського степу (відділення Луганського природного заповідника)

Резюме

Боровик Л.П., 2008: Природні та антропогенні фактори демутації перелогів на території Стрільцівського степу (відділення Луганського природного заповідника).Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 98-106. ISSN 1990-553X

 

       Близько 26% загальної площі Стрільцівського степу cкладають перелоги, які увійшли до складу заповідника внаслідок розширення території у 2004 році. Цей матеріал є результатом геоботанічного обстеження перелогів, наводиться характеристика дев’яти ділянок перелогів.
    Розглянуті особливості рельєфу, ґрунтів, загальні закономірності розподілу рослинності, особлива увага приділена впливу господарської діяльності на демутацію перелогів.


 

Вірченко Віталій Михайлович

Бріофлора Черемського природного заповідника

Резюме

Вірченко В.М., 2008: Бріофлора Черемського природного заповідника. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 107-113. ISSN 1990-553X

 

     Бріофлора Черемського природного заповідника (Волинська область, північний захід України) включає 114 видів 67 родів 42 родин двох відділів:Marchantiophyta (12 видів) and Bryophyta (102 види). Серед них знайдені релікти (Calliergontrifarium, Scorpidiumscorpioides, Helodiumblandowii)та рідкісні види (Orthotrichumlyellii, Aulacomniumandrogynum, Thuidiumtamariscinum).


 

Ходосовцева Юлія Анатоліївна

Лишайники арборетуму Нікітського ботанічного саду та їх біоіндикаторні властивості

Резюме

Ходосовцева Ю.А. 2008:Лишайники арборетуму Нікітського ботанічного саду та їх біоіндикаторні властивості. Чорноморськ. бот. ж., т. 4., № 1: 114-122. ISSN 1990-553X

 

       На деревних породах Нікітського ботанічного саду виявлено 80 видів лишайників, що відносяться до 46 родів, 16 родин та 5 порядків серед яких Thelocarpon laureri та Thelopsis rubella є новими для ліхенобіоти Криму. Для ліхеноіндикаційних досліджень в умовах південного узбережжя Криму краще використовувати Quercus pubescens, на якому відмічено найбільшу кількість лишайників (38 видів) і який росте як у природних, так і антропогенних екотопах. За частотою трапляння лишайники Нікітського ботанічного саду розподіляються за трьома групами: перша – від 1,0% до 3,0%, друга від 3,1% до 20,0 %, третя – від 20,1% до 50,0% які в цілому корелюють з чутливими (включаючи токситолерантні), середньо-чутливими та індиферентними біоіндикаторними групами щодо якості атмосферного повітря.


 

Мойсієнко Іван Іванович, Мосякін Сергій Леонідович

Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) – новий адвентивний вид флори України

Резюме

Мойсієнко І.І., Мосякін С.Л., 2008:Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae)новий адвентивний вид флори України. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 123-127. ISSN 1990-553X

 

       Повідомляється про знахідку у місті Херсоні нового для України адвентивного виду Amaranthusviridis L. (Amaranthaceae). Наводиться опис виду, його відмінні ознаки, первинний ареал та вторинне поширення, характеристика місцезнаходження.


 

Загороднюк Наталія Володимирівна

Grimmia crinitaBrid. (Grimmiaceae, Bryophyta) – новий вид для бріофлори України

Резюме

Загороднюк Н.В., 2008: Grimmia crinita Brid. (Grimmiaceae, Bryophyta) – новий вид для бріофлори України. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 128-130. ISSN 1990-553X

 

      В статті повідомляється про знахідку Grimmia crinita Brid. – нового для України виду моху – на вапняках в Казантипському природному заповіднику. Наводиться опис виду та ключ для визначення поширених в Україні гримій із зануреними в перихецій коробочками.


 

Ходосовцев Олександр Євгенович, Русіна Наталя Володимирівна

Про знахідки  Thelocarpon intermediellum Nyl. та Thelocarponlaureri (Flot.) Nyl. на півдні України

Резюме

Ходосовцев А.Е., Русіна Н.В. 2008:Про знахідки Thelocarpon intermediellum Nyl. таThelocarponlaureri (Flot.) Nyl. на півдні України. Чорноморськ. бот. ж., т. 4., № 1: 131-133.ISSN 1990-553X

 

     Вперше для ліхенобіоти України (з Слов’яносербського району Луганської області) наводиться лишайник  Thelocarponintermediellum Nyl.(Acarosporaceae, Lecanorales). Він був зібраний на уламках бетону у степу на території колишнього Трьохізбенського військового полігону. Також наводяться дані щодо місцезнаходжень нового для степової зони України та Криму лишайника  Thelocarponlaureri (Flot.) Nyl. Приведений ключ для визначення представників роду в Україні.


 

Бойко Михайло Федосійович

Дослідження фітобіоти (ІІ –й відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини, Херсон, 15 травня 2008 р.)

 

Бойко М.Ф. 2008:Дослідження фіто біоти (ІІ –й відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини, Херсон, 15 травня 2008 р.). Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N1: 34-36. ISSN 1990-553X