ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

  

Бойко Михайло Федосійович

Чекліст мохоподібних України (таксономічний огляд, надвидові таксони)

Резюме

Бойко М.Ф., 2008: Чекліст мохоподібних України  (таксономічний огляд, надвидові таксони).Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 151-160. ISSN 1990-553X

 

В статті дано результати огляду надвидових таксонів мохоподібних України згідно з «Чеклістом  мохоподібних України (2008)»: надвідділ, відділи, класи, порядки, родини, роди. Станом на 30.07.2008 р. надвідділ Bryobionta включає 3 відділи 8 класів 29 порядків 84 родини 253 роди. З них до відділу Anthocerotophyta відносяться 2 роди 1 родина 1 порядок 1 клас, до відділу Marchantiophyta – 61 рід 32 родини 4 порядки 2 класи та до відділу Bryophyta –190 родів 50 родин 18 порядків 5 класів.


  

Мойсієнко Іван Іванович

Огляд родини Limoniaceae Lincz. в Україні

Резюме

Мойсієнко І.І., 2008:Огляд родини Limoniaceae Lincz. в Україні.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 161-174. ISSN 1990-553X

 

В статті наводиться оригінальний ключ для визначення родів і видів та конспект родини Limoniaceae Lincz. флори України. Для кожного виду наводяться номенклатурна цитата, базіонім, основна синоніміка, уточненні дані щодо поширення в Україні та загального ареалу. В примітках обґрунтовуються таксономічна позиція автора відносно кожного таксону, зазначаються найбільш надійні діагностичні ознаки. Запропоновано низку оригінальних номенклатурних змін.  Зокрема, нові комбінації в ранзі підвиду для трьох видів з комплексу Limoniumtomentellum aggr. – Ltomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko comb. nova, Ltomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. donetzicum(Klokov) Moysiyenko comb. nova., Ltomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. hypanicum(Klokov)Moysiyenko comb. nova; відносно останнього підвиду також доведено неправомірність розгляду його на внутрішньовидовому рівні у складі Lgmelinii (Willd.) O.Kuntze (як Lgmelinii (Willd.) O.Kuntze var. hypanicum (Klokov) Pawł. та Lgmelinii subsp. hypanicum (Klokov) Sόo). Обгрунтовано, що Limoniumcaspium (Willd.) Gams та L. danubiale Klokov повинні розглядатися у складі Limoniumbellidifolium (Gouan) Dumort. В остаточному варіанті родина Limoniaceae Lincz. у флорі України представлена 3 родами, 16 видами і трьома підвидами: Armeria (DC.) Willd. (A. maritima (Mill.) Willd., A. pocutica Pawł., A. vulgaris Willd.), Goniolimon Boiss. (G. besserianum(Schult.) Kusn., G. graminifolium (Ait.) Boiss., G. rubellum (S.G.Gmel.) Klokov, Gtataricum(L.) Boiss.), Limonium Mill. (L. bellidifolium (Gouan) Dumort., L. bungei (Claus) Gamajun., L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze, L. platyphyllum Linch., L. sareptanum (A.Beck.) Gams, Lsinuatum (L.) Mill., L. suffruticosum (L.) O.Kuntze, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. donetzicum (Klokov) Moysiyenko, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. hypanicum (Klokov)Moysiyenko, Limonium tsсhurjukiense (Klokov) Lavrenko ex Klokov), включаючи культивовані Armeria maritimaта Limonium sinuatum.


 

Ена Андрей Васильевич

Эндемизм флоры Крыма в ландшафтном контексте

Резюме

Єна А. В., 2008: Ендемізм флори Криму в ландшафтному контексті. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2.: 175-179. ISSN 1990-553X

 

Показано розподіл вузьких ендеміків по ландшафтах Криму та виявлені деякі філогеографічні закономірності.


 

Дубина Дмитро Васильович, Чорна Галина Анатоліївна

Сучасний стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву боліт в Україні

Резюме

Дубина Д.В., Чорна Г.А., 2008: Сучасний стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву боліт в Україні. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 180-196. ISSN 1990-553X

 

Висвітлюється сучасний стан  досліджень болотної рослинності України. Доведено, що воно пов”язане з розвитком наукового напрямку болотознавства і  з розв”язанням прикладних завдань народного господарства. Дається характеристика результатів досліджень і досягнень української школи болотознавства у геоботанічному, стратиграфічному і фітосозологічному напрямках та розглянуті актульні завдання  подальших робіт.


 

Федорончук Микола Михайлович

Таксономічний аналіз роду вика (Vicia L., Fabaceae) флори України

Резюме

Федорончук М.М., 2008: Таксономічний аналіз роду вика (Vicia L., Fabaceae) флори України. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, № 2: 197-202.ISSN 1990-553X

 

Наведені результати критико-систематичного вивчення роду Vicia L. (Fabaceae) флори України. Аналіз видового складу роду вика флори України (39 видів) подано за модифікованою системою, яка включає 4 підроди, 12 секцій та 11 підсекцій.


 

Корольова Ольга Вікторівна

Локулоаскоміцети ботанічного саду Херсонського державного університету

Резюме

Корольова О.В., 2008. Локулоаскоміцети ботанічного саду Херсонського державного університету.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2.: 203-206. ISSN 1990-553X

 

Список локулоаскоміцетів ботанічного саду Херсонського державного університету нараховує 28 видів 20 родин 13 родин 3 порядків класу Dothideomycetes. Обговорюється таксономічна структура, екологічні та трофічні особливості цієї групи грибів.


 

Черевко Станіслав Петрович, Костіков Ігор Юрійович, Солоненко Анатолій Миколайович, Яровий Сергій Олексійович

Домінуючий комплекс фітопланктону плесів Східного Сиваша

Резюме

Черевко С.П., Костіков І.Ю., Солоненко А.М., Яровий С.О. 2008: Домінуючий комплекс фітопланктону плесів Східного Сиваша.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 207-215. ISSN 1990-553X

 

На основі порвняльного аналізу літературних та оригінальних даних щодо складу фітопланктонних угруповань трьох основних плес Східного Сиваша (АР Крим, Україна) за період з початку ХХ ст. до початку ХХІ ст. виявлено тенденції зміни домінуючих комплексів водоростей планктону даного водного об’єкту. Показано, що ступінь відмін фітопланктонних угруповань різних плес Східного Сивашу, яка яскраво простежувались у першій половині ХХ ст., протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. зменшувались, а схожість фітопланктонних комплексів різних плес зростала. Трансформація фітопланктонних угруповань різних плесів відбувались в напрямку переходу від еугалобно-полігалобних, еугалобних та мезогалобних угруповань (перша половина ХХ ст.) до сучасних угруповань приблизно однакового оліго-мезогалобного типу. Тепер ішній склад домінуючих комплексів фітопланктону відображує головну тенденцію, що спостерігається у Східному Сиваші: розпріснення його акваторії і перехід гіпергалінних, гіпергалінно-еугалінних та мезогалінно-еугалінних плес у категорію мезогалінних та полігалінно-мезогалінних.


 

Гапон Світлана Василівна

Бріоугруповання за участі найпоширеніших мохів порядку Hypnales (Bryophyta) та їх характеристика (Лівобережний Лісостеп, Україна)

Резюме

Гапон С.В., 2008: Бріоугруповання за участі найпоширеніших мохів порядкуHypnalesта їх характеристика (Лівобережний Лісостеп, Україна).Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 216-221. ISSN 1990-553X

 

Проаналізована участь найпоширеніших плеврокарпних мохів порядку Hypnales в утворенні бріоугруповань. З’ясовано, що у 64,1% виявлених епіфітних та епіксильних угруповань досліджувані види домінують та є діагностичними видами асоціацій, а у 24,4 % угруповань їх ценотична участь незначна. Класи постійності досліджуваних видів досить низькі: для Hypnumpallescens(Hedw.)PBeauv, Pseudoleskeellanervosa (Brid.) NygolmPlatygyriumrepens (Brid.) Schimp,Pylaisiapolyanhtа (Hedw) Schimp, Amblystegiumserpens (Hedw.Schimp – II,Leskeapolycarpa Hedw.– I. У роботі наведені результати класифікації бріоугруповань відповідно до еколого-флористичної класифікації (за методом Браун-Бланке) та їх характеристика. Вперше для України подано асоціацію Ptilidiopulcherrimi-Hypnetumpallescentis Barkm. ex Wilm. 1962 та її фітоценотичну характеристику.


  

Ткаченко Федір ПетровичТретяк Ірина Петрівна, Костильов Едуард Федорович

Водорості-макрофіти як показники екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря

Резюме

Ткаченко Ф. П., Третяк І. П., Костильов Е. Ф. Водорості-макрофіти як показники екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 222-229. ISSN 1990-553X

 

Досліджено видовий склад і особливості розподілу водоростей-макрофітів в залежності від екологічних умов різних районів Одеського узбережжя. Показано, що розпріснення і підвищений рівень забруднення спрощують структуру донних фітоценозів і зменшують їх флористичне різноманіття.


  

Лобачевська Оксана Василівна

Вміст вільного проліну та активність антиоксидантного захисту у мохоподібних за стресових умов

Резюме

Лобачевська О.В. 2008: Вміст вільного проліну та активність антиоксидантного захисту у мохоподібних за стресових умов. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 230-236. ISSN 1990-553X

 

Досліджено вплив важких металів Zn2+ Pb2+ і  Ni2+ на вміст вільного проліну та активність супероксиддисмутази у мохів HylocomiumsplendensPleuroziumschreberi і Rhytidiadelphussquarrosus. Визначено вплив Cu2+ і Cr6+, низької й високої температур та осмотичного стресу на вміст вільного проліну та активність каталази у печіночника MarсhantiapolymorphaВиявлено, що акумуляція проліну значно посилюється під впливом високих температур та осмотичного стресу, ніж за присутності важких металів. Зроблено висновок, що в толерантніших видів стресові умови можуть підвищувати захисні процеси, а саме акумуляцію вільного проліну та активацію детоксикаційних ферментів супероксиддисмутази й каталази.


 

Машталер Олександра Володимирівна, Задорожна Дар’я Валеріївна

Морфологічні зміни трансплантатів мохів як реакція на забруднення повітря промислового регіону

Резюме

Машталер O.В., Задорожна Д.В., 2008: Морфологічні зміни трансплантатів мохів як реакція на забруднення повітря промислового регіону.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 237-243. ISSN 1990-553X

 

Виявлено типові морфологічні зміни трансплантатів трьох видів епіфітних мохів під впливом забруднення навколишнього середовища м. Макіївки. Встановлено, що ступінь зміни морфологічних показників видів мохів Orthotrichumpumilum Sw. (=Ortotrichumfallax Bruch.) та Leptodictiumriparium (Hedw.) Warnst. находяться у залежності від ступеню забруднення атмосферного повітря та може бути інформативним індикатором якості повітря промислового регіону. Підтверджено відносну стійкість виду моху Leskea polycarpa Hedw. в умовах інтенсивного атмосферного забруднення. Визначено ступінь антропогенного навантаження у трьох зонах м. Макіївки (Донецька обл.).


 

Кияк Наталія Ярославівна

Вплив екзогенного пероксиду водню на стан пероксидного окислення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту моху FontinalisantipyreticaHedw.

Резюме

Кияк Н.Я., 2008: Вплив екзогенного пероксиду водню на стан пер оксидного окислення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту мохуFontinalisantipyreticaHedwЧорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 244-250. ISSN 1990-553X

 

Досліджено вплив екзогенного пероксиду водню на ліпопероксидацію та активність антиоксидантних ферментів у пагонах водного моху fontinalisantipyreticaПероксид водню у концентрації 1 мМ та 10 мМ не призводить до нагромадження продуктів ліпопероксидації, однак активно модулює роботу ферментів антиоксидантного захисту. Виявлено, що обидві концентрації пероксиду водню індукують зростання активності каталази та пероксидази. Відмічено зниження активності глутатіонредуктази під впливом Н2О2, що може бути зумовлене зміною редокс-статусу рослинних клітин.


 

Кияк Володимир Григорович

Еколого-біологічні особливості малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат

Резюме

Кияк В.Г., 2008: Еколого-біологічні особливості малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 251-263. ISSN 1990-553X

 

На основі аналізу індивідуальних і групових ознак сформульовано головні еколого-біологічні особливості малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат. Встановлено індикаторні ознаки для оцінки їх життєздатності, з яких найважливішими є генетична різноманітність, ефективна і загальна чисельність, площа оселищ, динаміка чисельності, зокрема квітучих особин; ефективність насіннєвого і вегетативного розмноження; внутрішньопопуляційна різноманітність; життєвість, варіабельність і тривалість онтогенезу особин; взаємовплив з видами-сусідами. Подано аспекти екологічної структури малих популяцій видів різних життєвих форм в природних умовах і під впливом антропогенних чинників.


  

Ходосовцев ОлександрЄвгеновичЗавьялова Тетяна Василівна

Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи «Кам’яна Могила» (Запорізька область, Мелітопольський район)

Резюме

Ходосовцев О.Є., Завьялова Т.В., 2008:Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи “Кам’яна Могила” (Запорізька область, Мелітопольський район).Чорноморськ. бот. журн., т. 4., № 2: 264-272. ISSN 1990-553X

 

Ліхенобіота пісковиків геологічної пам’ятки природи «Кам’яна Могила» нараховує 46 види лишайників та 9 видів ліхенофільних грибів, які відносяться до 33 роду, 23 родин, 3 порядків та групи мітоспорових грибів, серед яких ліхенофільні гриби Endococcus fusiger Th. Fr. & Almq., Intralichen lichenicola (M.S. Christ. & D. Hawksw.) D. Hawksw. & M.S. Cole та Vouauxiomyces ramalinae (Nordin) D. Hawksw. виявились новими для мікобіоти України, лишайники Acarospora aff. hospitans H. Magn., Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon, Lecanora caesiosora Poelt, Miriquidica complanata (Körber) Hertel & Rambold, Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen, Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis - новими для рівнинної частини, а Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw. – новим для степової зони України. Наводяться результати ареалогічного, фітокліматичного та ліхеноценотичного аналізів.


 

Заиграева Анна ЛеонидовнаЗаиграев Леонид Степанович

Оценка точности GPS-позиционирования при проведении геоботанических исследований

Резюме

Заіграєва Г.Л., Заіграєв Л.С. 2008: Оцінка точності GPS-позиціювання при проведенні геоботанічних досліджень. Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 273-276. ISSN 1990-553X

 

Наведені основні причини похибок, що виникають при супутниковій навігації. Запропоновано методику оцінки й зменшення випадкової похибки при визначенні географічних координат в ході польових досліджень з використанням GPS-приймача.


 

Яворська Оксана Григорівна

Поширення деяких неофітів на території м. Києва

Резюме

Яворська О.Г., 2008: Поширення деяких неофітів на території м. Києва.Чорноморськ. бот. ж., т. 4, N2: 277-281. ISSN 1990-553X

 

Повідомляється про нові місцезнаходження адвентивних рослин ThladianthadubiaBunge, Robiniaviscose Vent., Galinsogaurticifolia (Kunth) Benth., HeracleummantegazzianumSommier & LevierRumextriangulivalvis (DanserRech., Euphorbiadentata Michx., Tribulus terrestris L. на території м. Києва.


 

Бойко М.Ф., Партика Л.Я., Вірченко В.М., Миронюк Є.А.

Видатний болотознавець та бріолог (до 100-річчя від дня народження Бачуриної Ганни Федорівни) (22.08.1908 – 06. 11. 1987)

 

Бойко М.Ф., Партика Л.Я., Вірченко В.М., Миронюк Є.А. 2008:Видатний болотознавець та бріолог (до 100-річчя від дня народження Бачуриної Ганни Федорівни) (22.08.1908 – 06. 11. 1987). Чорноморськ. бот. ж., т. 4, №2: 282-283. ISSN 1990-553X


 

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.