ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

 

 

Правила оформлення публікацій,

що подаються до друку в

«Чорноморський ботанічний журнал»

 

Фахове видання «Чорноморський ботанічний журнал» публікує матеріали з усіх питань ботаніки, мікології та ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, історії флори й рослинності, еволюції рослинного світу, охорони рослинного світу, заповідної справи, ресурсознавства, інтродукції, методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки.

Статті та повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про події наукового життя публікуються у відповідних розділах.

До друку приймаються авторські статті оглядового, аналітичного, експериментально-дослідного характеру, повідомлення про ботанічні, мікологічні, ліхенологічні знахідки, анотовані списки видів рослин, грибів і лишайників, розгорнуті таблиці геоботанічних описів.

 

Загальні вимоги

Статті публікуються українською мовою, за домовленістю з редколегією – англійською або російською мовами. Обсяг статті – до 20 повних сторінок (понад 20 с. – за домовленістю з редколегією), інші матеріали (короткі повідомлення, хроніка наукового життя, ювілейні дати, рецензії, резолюції конференцій тощо) – до 5 сторінок.

Стаття має складатися з таких блоків: назва статті, автор (автори), резюме (англійською українською та російською мовами; 600-1000 знаків кожне), основний текст, список літератури, відомості про автора (авторів).

Електронний варіант статті має бути набраний на комп’ютері в текстовому редакторі MsWord 2003–2007, сумісних з операційною системою WindowsXP; розмір аркушів – А 4 (стандарт); шрифт Times New Roman; міжрядковий інтервал 1,0 (стандарт), без переносів.

Береги сторінки: зліва 30 мм, справа і знизу – 20 мм, зверху – 25 мм.

Переконливе прохання до авторів дотримуватися зазначених параметрів під час форматування тексту.

 

Стаття обов’язково повинна включати такі частини:

  • резюме має бути не описове, а з прикладами конкретних результатів досліджень, що висвітлюються у публікації (обсяг -600-1000 знаків кожне).
  • вступ, у якому формулюється наукова проблема, визначається її актуальність, висвітлюються основні публікації з проблеми дослідження, на які спирається автор (обов’язковим є покликання на публікації, що вийшли друком за останні 10 років); аналізуються сучасні погляди на проблему; з’ясовуються труднощі, пов’язані з розробкою досліджуваного питання; виділяються невирішені аспекти в рамках загальної проблеми, яким, власне, і присвячена стаття. Далі формулюється мета статті (проведеного дослідження), яка відрізняється від основних поглядів на проблему або доповнює та/чи поглиблює вже відомі підходи. Особливу увагу авторам слід звернути на введення в науку нових фактів, висновків, рекомендацій і закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених даних;
  • методика досліджень (або матеріали та методи дослідження), де коротко пояснюється, за якою методикою були отримані фактичні дані, особливості їх обробки та проведених аналізів;
  • результати досліджень та їх обговорення (за необхідності можуть бути оформлені як дві окремі частини) – це власне зміст дослідження, його основні положення й результати, особисті ідеї, думки, з’ясовані наукові факти, виявлені закономірності та ін., тобто особистий внесок автора в досягнення й реалізацію основних висновків;
  • висновки – коротко сформульовані умовиводи автора щодо значення й важливості опублікованих матеріалів для теорії та практики, їх суспільне значення, окреслення подальших перспектив розробки цього напряму. Це відповіді на завдання, поставлені у вступі;
  • список використаних джерел, у якому праці розташовують за алфавітом (спочатку латиниця, потім [у квадратних дужках] кирилиця) – див. Правила транслітерації.

 

Подання статті до друку

 

Поштова адреса редколегії «Чорноморського ботанічного журналу»:

Редколегія «Чорноморського ботанічного журналу»

Херсонський державний університет

вул. 40 років Жовтня, 27

м. Херсон, 73000

 

До редколегії потрібно надіслати:

а) один друкований примірник статті, підписаний усіма авторами;

б) електронний варіант статті на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , або вкладений у лист компакт-диск із текстом статті, ідентичний паперовому варіанту (друкований варіант статті та компакт-диск автору не повертаються).

Текстовий файл – формату *doc чи *rtf, назва файлу складається з прізвища автора (або першого автора) латиницею та року подання статті, наприклад: Melnyk2006.doc, Boіchenko2002.rtf тощо;

в) завірений витяг із протоколу засідання кафедри (відділу, установи, у якій проведено дослідження) про рекомендацію статті до друку;

г) для одноосібних статей аспірантів обов’язково додається рецензія наукового керівника;

д) на окремому аркуші (в електронному варіанті – окремим файлом MsWord) – відомості про автора (авторів): прізвище, повне ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання, почесні звання, повна поштова адреса для листування (обов’язково з індексом), телефон, факс (за наявності) та діюча контактна електронна пошта на будь-якому ресурсі, сумісному з ресурсом www.i.ua (наявність електронної пошти – обов’язкова).

 

Усі рукописи розглядаються редколегією, проходять внутрішнє та зовнішнє (закрите) рецензування, редагуються (за необхідності рекомендуються до скорочення чи переробки), після чого затверджуються до друку або відхиляються.

Статті, що не відповідають вищевикладеним вимогам, не реєструються і не приймаються до розгляду.

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів, поданих додруку.

Матеріали автору не повертаються.