ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Бойко Михайло Федосійович

Інцертофіли – домінуючий тип екохемоморф мохоподібних степової зони України

Резюме

Бойко М.Ф., 2010: Інцертофіли – домінуючий тип  екохемоморф мохоподібних  степової зони України.Чорноморськ. бот. ж.,Т.6, № 4: 417-427. ISSN 1990-553X

 

      У статті підведено підсумок 20-річного вивчення інцертофілів, домінуючого типу екохемоморф мохоподібних степової зони України. У бріофлорі за відношенням мохоподібних до хімізму субстрату відмічено 8 екохеморф, а саме: інцертофіли, кальцефіли, ацидофіли, кальцефоби, кремнєфіли, галофіти, еврифіли (індиференти) та нітрофіли. Домінують інцертофіли (лат.  інцертус (incertus)  – неясний, невизначений) – 171 вид, 54,6% видового складу. Інцертофіли – це види, які  віддають перевагу субстратам з нечітко вираженими властивостями хімічного складу, в яких не проявляється дія однієї якоїсь зі складових хімічного складу, не проявляють чіткої залежності від характеру хімізму субстрату. Якщо субстрат проявляє певні чіткі властивості хімічного складу, то на таких субстратах ці види не зростають.  До родів, що містять найбільше інцертофілів, відносяться: Sciurohypnum – 100,0 %,  Amblystegium – 80,0 %, Orthotrichum – 78,57 %, Bryum77,7 %, Brachythecium75,0%  та ін. Більшість провідних родин бріофлори степової зони мають дуже високий показник інцертофільності. Найвищий рівень інцертофільності  мають родини Orthotrichaceae – 78,5 %, Bryaceae та Brachytheciaceae  –  по 75,0 %, Ditrichaceae – 71,42 %, Amblystegiaceae – 64,7 %, Hypnaceae – 64,28 %, Funariaceae – 62,5 % та ін.


 

 

 

Дубина Дмитро Васильович, Дзюба Тетяна Павлівна, Ємельянова Світлана Миколаївна

Розвиток синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке

Резюме

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М.,2010:Розвиток синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 4: 428-438. ISSN 1990-553X

 

       Подано огляд синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке. Висвітлено дискусійні питання  та подальші завдання у даному напрямку.


 

 

 

Коровякова Тетяна Олександрівна

Особливості продукційного процесу та росту Achillea  millefolium L. (Asteraceae) на заплавних луках річки Псел

Резюме

Коровякова Т.О., 2010: Особливості продукційного процесу та ростуAchillea  millefoliumL. (Asteraceae) на заплавних луках річки Псел.Чорноморськ. бот. ж.,Т.6, № 4: 439-448. ISSN 1990-553X

 

       На заплавних луках річки Псел, що використовуються як пасовища та сінокоси, вивчались особливості  продукційного процесу та  росту  одного із видів лучного різнотрав’я – Achillea  millefolium L. Досліджена динаміка основних показників росту даного виду.  Встановлена віталітетна структура популяцій Achillea  millefolium L. за пасквальним та фенісиціальним градієнтами.


 

 

 

Горина Валентина Милентьевна, Рихтер Александр Александрович

Помологические и биохимические особенности исходных форм и гибридов F1 и F2Prunus brigantina Vill. с Prunus cerasifera Ehrh.

Резюме

Горіна В. М., Ріхтер О.О., 2010:Помологічні та біохімічні особливості вихідних форм і гібридів F1 и F2PrunusbrigantinaVill. з PrunuscerasiferaEhrh.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, N 4: 449-461. ISSN 1990-553X

 

        Наведені результати роботи з залучення виду Prunusbrigantina Vill.  до селекції Prunuscerasifera Ehrh., що дозволило вже в першому поколінні гібридів досягти значного зміщення пори цвітіння та достигання плодів у бік пізніших строків у більшості створенних форм. Для плодів гібридів другого покоління характерний підвищений вміст сухих речовин, пектинів та антоціанів.


 

 

 

Корнільєв Гурій Вікторович, Комар-Темна Лариса Дмитрівна

Зміна хімічного складу плодів та листків Persica mira (Koehne) Kov. et Kostina у процесі вегетації

Резюме

Корнільєв Г.В., Комар-Темна Л.Д., 2010: Зміна хімічного складу плодів та листків Persica mira (Koehne) Kov. et Kostina у процесі вегетації. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 4: 462-467. ISSN 1990-553X

 

        Здійснено вивчення хімічного складу плодів і листків Persica mira (Koehne) Kov. et Kostina у процесі вегетації. Виявлено, що динаміка нагромадження пектинів і фенольних речовин подібна до аналогічної для P. vulgaris Mill., тоді як динаміка аскорбінової кислоти, органічних (титрованих) кислот відрізняється від неї. Встановлено, що катехіни та лейкоантоціани більшою мірою накопичуються у плодах; аскорбінова кислота, каротиноїди, протопектин, флавоноли – у листках P. mira.


 

 

 

Багрикова Наталия Александровна

Антропотолерантность сообществ и стратегия сорных видов в агроценозах Крыма

Резюме

Багрікова Н.О., 2010: Антропотолерантність угруповань та стратегія бур'янів в агроценозах Криму.Чорноморськ. бот. ж.,Т.6, № 4: 468-474. ISSN 1990-553X

 

       У статті дається оцінка стійкості угруповань та еколого-ценотичної стратегії видів в умовах антропогенно-трансформованого середовища у складі різних агроценозів Криму. У сегетальних угрупованнях переважають еугемероби (від 65% до 98%) та види з CR-стратегією (43-61%). У багаторічних агроценозах відмічено збільшення числа оліго- і мезогемеробів (до 27%), віолентів (до 25%) і видів зі CSR-стратегією (до 27%). Найбільші показники гемеробії (від -80 до -90) характерні для угруповань зернових і просапних культур.


 

 

 

Перегрим Микита Миколайович, Єресова Анастасія Володимирівна, Губарь Любов Максимівна, Перегрим Олена Миколаївна

Нові та уточненні відомості щодо поширення деяких орхідних (Orchidaceae Juss.) на Чернігівському Поліссі (Україна)

Резюме

Перегрим М.М., Єресова А.В., Губарь Л.М., Перегрим О.М., 2010: Нові та уточненні відомості щодо поширення деяких орхідних (Orchidaceae Juss.) на Чернігівському Поліссі (Україна). Чорноморськ. бот. ж.,Т.6, № 4: 475-480. ISSN 1990-553X

 

        Наведено нові та уточнено деякі існуючі відомості щодо поширення 3 видів орхідних (Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Goodyera repens (L.) R.Br.) на Чернігівському Поліссі у долині р. Десни між м. Києвом і м. Черніговом.


 

.

 

Ібатуліна Юлія Валеріївна

Стан ценопопуляцій Stipa dasypfylla Czern. як індикатор стадій резерватогенної сукцесії степових фітоценозів

Резюме

Ібатуліна Ю.В., 2010: Стан ценопопуляцій Stipa dasypfylla Czern. як індикатор стадій резерватогенної сукцесії степових фітоценозів. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 6, № 4: 481-490. ISSN 1990-553X

 

       Досліджено щільність, віковий, віталітетний склади, просторову структуру ценопопуляцій одного з основних щільнокущових ценозоутворювачів степових рослинних угруповань на південному сході України Stipa dasyphylla Czern., що дозволяє отримати інформативні матеріали не тільки про стан ценопопуляцій, але і фітоценозів в цілому у резерватах.


 

 

 

Парнікоза Іван Юрійович, Чернишенко Марія Сергіївна

Стан популяцій рідкісних рослин міста Вишгорода та його околиць

Резюме

Парнікоза I. Ю., Чернишенко М. С., 2010: Стан популяцій рідкісних рослин міста Вишгорода та його околиць.Чорноморськ. бот. ж.,Т.6, № 4: 491-505. ISSN 1990-553X

 

       Впродовж дев’яти років здійснено обстеження та моніторинг стану популяцій рідкісних видів околиці м. Вишгорода – супутника м. Києва. Показано стабільність популяції Equisetum telmateia в умовах сильного рекреаційного впливу. Популяції Equisetum variegatum та Epipactis palustris виявили залежність від змін рослинності, а E. helleborine - від поточних кліматичних умов. Два види орхідних Liparis loeselіi та Listera ovata, більш рідкісні, проте мають нормальну вікову структуру, генеративно поновлюються; вивчення цих місцезростань може розширити інформацію про біологію видів. Dactylorhiza incarnatа є більш звичайною, її вікова структура нормальна в усіх досліджених фрагментах популяції. Популяція надзвичайно важлива для збереження генофонду виду в умовах прогресуючої трансформації природного середовища Києва та його околиць. Локуси Orchis coriophora та Orchis palustris є дуже вразливими. Чисельність Salvinia natans зазнавала значних річних коливань. Околиці Вишгорода залишаються рефугімом для значної кількості регіонально-рідкісних видів, які потребують детальнішого вивчення. На основі наших даних запропоновано розширити територію існуючої пам’ятки природи «Хвощ великий», створити ландшафтні заказники «Сільський яр» та «Горянський яр» у Вишгородських ярах, а також ботанічну пам’ятку природи «Орхідейна гірка» на узбережжі Дніпра за виходом з шлюзу КГЕС.


 

 

 

Vondrak Jan, Vondrakova Olga, Khodosovtsev Alexander

First record of fertile Caloplaca arcisproxima and designation of its epitype

Резюме

Вондрак Я., Вондракова О., Ходосовцев А., 2010:Перше повідомлення про фертильнийCaloplaca arcisproxima та визначення його епітипу. Чорноморськ. бот. ж.,T. 6, N 4: 506-507.ISSN 1990-553X

 

        Caloplaca arcisproxima (Teloschistaceae, ліхенізовані гриби)був описаний зі стерильних зразків. Пізніше, ми зібрали фертильні слані цього виду на території Кримського півострова (Україна) та дослідили характерні ознаки будови апотеція. Хоча вид звичайно відрізняється зовнішнім виглядом його соредіозних лусочок, фертильні зразки показують раніше невідомі ознаки його апотеція, і ми визначаємо їх як епітип C. arcisproxima. Ідентифікація епітипу підтверджена його ITS nrDNA послідовністю.


 

 

 

Павловська Марія Миколаївна, Костіков Ігор Юрієвич

Швидкість переходу в монадний стан, як допоміжний критерій при ідентифікації видів роду Chlamydomonas (Chlorophyta)

Резюме

Павловська М.М., Костіков І.Ю., 2010: Швидкість переходу в монадний стан як допоміжний критерій при ідентифікації видів роду Chlamydomonas (Chlorophyta). Чорноморськ. бот. ж.,Т.6, № 4: 508-512. ISSN 1990-553X

 

        Наводиться оригінальна методика визначення швидкості переходу у монадний стан вегетативних клітин роду Chlamydomonas. На прикладі автентичних штамів 12 видів даного роду, які належать до 4-х молекулярно-філогенетичних клад показано, що швидкість та спосіб переходу нерухомих клітин у монадний стан при перенесенні культур з твердого середовища у рідке узгоджується з належністю досліджених видів до певних молекулярних клад. Швидкість переходу у монадний стан нерухомих вегетативних клітин залежить: а) від наявності у нерухомих клітин джгутиків; б) від здатності відрощувати джгутики de novo; в) від наявності, розчинності та товщини слизових обгорток у вегетативних клітин в нерухомому стані.


 

 

Бойко М.Ф, Вірченко В.М., Лобачевська О.В.

Покажчик основних публікацій бріологів України за останнє десятиріччя (2001-2010рр.)

 

Бойко М.Ф, Вірченко В.М., Лобачевська О.В. 2010:Покажчик основних публікацій бріологів України за останнє десятиріччя (2001-2010рр.). Чорноморськ. бот. ж., т. 6, №3: 513-542. ISSN 1990-553X


 

 

Міркін Б.М., Наумова Л.Г., Ямалов С.М.

Вагомий внесок чеських геоботаніків у синтаксономічне дослідження рослинності Чеської Республіки: Рецензія

 

Міркін Б.М., Наумова Л.Г., Ямалов С.М. 2010:Вагомий внесок чеських геоботаніків у синтаксономічне дослідження рослинності Чеської Республіки: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, №3: 544-548. ISSN 1990-553X


 

Укладка ламината на пол. Быстрая укладка ламината своими руками видео. Укладка ламината по диагонали. Пробковое покрытие для пола. Качественная укладка пробкового пола. Пробковый пол плюсы и минусы. Смеси для выравнивания пола. Быстрое выравнивание бетонного пола. Выравнивание пола стоимость. Самоделки для дома. Лучшие самоделки для дома своими руками. Полезные самоделки для дома. Как обустроить кухню. Как обустроить маленькую кухню быстро. Как обустроить кухню фото. Как открыть свой магазин. Хочу открыть магазин с большим капиталом. Сколько стоит открыть магазин. Диван своими руками. Как сделать диван своими руками для дома. Диван своими руками чертежи. Дизайн маленькой кухни. Красивый дизайн интерьера кухни фото. Малогабаритные кухни дизайн.