ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

Дубина Дмитро Васильович, Дзюба Тетяна Павлівна, Ємельянова Світлана Миколаївна

Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті

Резюме

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., 2011:Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті.Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 205-214. ISSN 1990-553X

 

     Приморська псамофітна рослинність України об'єднує ценози, що належать до 47 асоціацій, семи союзів, чотирьох порядків і чотирьох класів: Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Festucetea vaginatae та Nerio-Tamaricetea. Вони відзначаються високим ступенем раритетності. Клас Cakiletea maritimae включає чотири асоціації, що належать до першої категорії охорони. У класі Ammophiletea до першої категорії охорони відносяться три асоціації, три – до третьої. Більшість приморських угруповань класу Festucetea vaginatae належать до першої (15 асоціацій), третьої (6 асоціації) та четвертої (6) категорій охорони. З чотирьох асоціацій класу Nerio-Tamaricetea дві мають найвищий синсозологічний статус. Ще одну можна віднести до четвертої категорії охорони. У регіональному відношенні найвищим ступенем рідкісності відзначається приморська псамофітна рослинність Приазовських кіс. Багаті на раритетні асоціації острови Джарилгач та Тендра, Кінбурнська коса, а також приморські території Кілійського гирла Дунаю. Дещо меншою представленістю рідкісних угруповань характеризуються узбережжя Криму, Присивашшя та Північно-Західне Причорномор’я.


  

Куземко Анна Аркадіївна

Концепція асоціації в сучасній фітосоціології

Резюме

Куземко А.А., 2011: Концепція асоціації в сучасній фітосоціології. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 215-229.ISSN 1990-553X

 

     Розглянуто сучасний стан фітосоціологічної методології в країнах Європи, а також проаналізовані задачі та перспективи її використання для класифікації рослинності в Україні на прикладі концепцій асоціації.


 

Безсмертна Олеся Олексіївна, Вашека Олена Володимирівна, Машковська Світлана Петрівна

Представленість в ботанічних садах та дендрологічних парках України автохтонних видів відділу Pоlypodiophyta

Резюме

Безсмертна О.О., Вашека О.В., Машковська С.П., 2011: Представленість в ботанічних садах та дендрологічних парках України автохтонних видів відділу Pоlypodiophyta. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 230-237. ISSN 1990-553X

 

       Проведено аналіз представленості автохтонних видів відділу Polypodiophyta в ботанічних садах та дендропарках України. Подано рекомендації щодо внесення в колекційні фонди даних установ ряду видів з метою збереження біорізноманіття.


 

Купрюшина Людмила Василівна, Остапко Володимир Михайлович, Коломійчук Віталій Петрович

Фітоценотичні особливості Caraganascythica (Kom.) Pojark. (FabaceaeLindl.) у Донецько-Приазовському регіоні

Резюме

Купрюшина Л.В., Остапко В.М., Коломійчук В.П., 2011: Фітоценотичні особливості Caraganascythica (Kom.) Pojark. (FabaceaeLindl.) у Донецько-Приазовському регіоні.Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 238-252. ISSN 1990-553X

 

        Вивчено фітоценотичні особливості реліктового ендеміка Caraganascythica (Kom.) Pojark. у Донецько-Приазовському регіоні. Наведено дані з екотопічної та фітоценотичної характеристики 32 його локалітетів. Виділено флористичне ядро досліджених рослинних угруповань, встановлено та проаналізовано фітоценотичні зв’язки видів. На основі позитивної асоційованості з C. scythica види Festuca valesiaca Gaudin, Galatellavillosa(L.) Rchb. f., Bromopsisriparia(Rehman) Holub, SalvianutansL., EuphorbiaseguierianaNeck.виділено як флористичний комплекс – біомаркер вірогідних місцезростань C. scythica в різних локалітетах.


  

Шаповал Віктор Володимирович

До історії флористичного пошуку асканійського степу у ХІХ–ХХІ ст.: результати інвентаризацій та критичні коментарі

Резюме

Шаповал В.В., 2011:До історії флористичного пошуку асканійського степу у ХІХ–ХХІ ст.: результати інвентаризацій та критичні коментарі. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 3: 253-266. ISSN 1990-553X

 

       У статті подано розгорнуту характеристику інвентаризацій судинної флори асканійського степу у ХІХ–ХХ ст. та результати оригінальних досліджень 2003–2010 рр. Результати існуючих інвентаризацій флори уперше зведено у єдиний номенклатурний чекліст зі спільною таксономічною інтерпретацією. За матеріалами аналізу попередніх флористичних зведень, поточних обстежень та критичної ревізії гербарних колекцій конспект судинної флори природного ядра Біосферного заповідника «Асканія-Нова» складає 509 видів, при цьому 33 види зазначені уперше. Зі складеного списку флори вилучено 73 види, ще 26 зберігають критичний таксономічний статус.


  

Багрикова Наталия Александровна

О синтаксономии сегетальных сообществ Херсонской области

Резюме

Багрікова Н.О., 2011: Про синтаксономію сегетальних угруповань Херсонської області. Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 3: 267-275. ISSN 1990-553X

 

        У статті наводяться результати синтаксономічного, кластерного та ординаційного аналізів сегетальних угруповань садів, виноградників, соняшникових полів Херсонської області. Синтаксономічна схема включає 6 асоціацій, 5 союзів, 2 порядки класу Stellarietea mediae.


  

Кривенда Анастасія Анатоліївна, Бова Дарія Олександрівна

Матеріали до вивчення діатомових водоростей Козаче-Лагерської арени Національного природного парку «Олешківські піски» (Україна)

Резюме

Кривенда А.А., Бова Д.О., 2011: Матеріали до вивчення діатомових водоростей Козаче-Лагерської арени Національного природного парку «Олешківські піски» (Україна). Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 3: 276-282.ISSN 1990-553X

 

      В статті наводяться перші відомості про видовий склад діатомових водоростей Національного природного парку «Олешківські піски». Систематичний список нараховує 46 видів, 3 з яких є новими для альгофлори України, а саме Navicula vilaplanii (Lange–Bert. et Sabater) Lange–Bert. et Sabater, Pinnularia sinistra Krammer та Stauroneis obtusa Lagerstedt.


  

Бабенко Оксана Анатоліївна, Ткаченко Федір Петрович, Джаган Вероніка Володимирівна, Зикова Марія Олександрівна

Сумчасті макроміцети з порядку Pezizales Пiвнiчного Причорномор’я

Резюме

Бабенко О.А., Ткаченко Ф.П., Джаган В.В., Зикова М.О., 2011: Сумчасті макроміцети  з порядку Pezizales Пiвнiчного Причорномор’я .Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 3: 283-291. ISSN 1990-553X

 

      У Північному Причорномор'ї України виявлено 12 видів макроскопiчних аскомiцетiв із порядку Pezizales. Серед них до мікоризних грибів відносяться 6 видів, гумусових сапротрофів – 5, а до ксилотрофів – 1. Серед знайдених видів грибів новими для степової зони України виявилися Hellvela ephippium, Pezizaampliataта Trichophaeagregaria. Для виду Helvella ephippium, що належить до числа рідкісних в Україні, наведено детальний діагноз, рисунок мікроструктур та сучасні дані щодо його поширення.


  

Бойко Михайло Федосійович

Краснова А.Н. Гидрофильный род Рогоз (TyphaL.) (в пределах бывшего СССР). – Ярославль: «Принтхаус-Ярославль», 2011. –186 с. Рис.33. Библ.: ISBN 978-5-904234-21-8.: Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2011:Краснова А.Н. Гидрофильный род Рогоз (Typha L.) (в пределах бывшего СССР). – Ярославль: «Принтхаус-Ярославль», 2011. –186 с. Рис.33. Библ.: ISBN 978-5-904234-21-8.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №3: 292-294. ISSN 1990-553X


  

Бойко Михайло Федосійович

Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes / Edited by Adam Stebel, Ryszard Ochyra // Poznan: Sorus, 2011.– 267 p.: Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2011:Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes / Edited by Adam Stebel, Ryszard Ochyra // Poznan: Sorus, 2011.– 267 p.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, 3: 295-296. ISSN 1990-553X


  

Бойко Михайло Федосійович, Єна Андрій Васильович, Загороднюк Наталя Володимирівна.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Заповідники Криму. Біорізноманіття і охорона природи в Азово-Чорноморському регіоні»: Рецензія

 

Бойко М.Ф., Єна А.В., Загороднюк Н.В. 2011:IV Міжнародна науково-практична конференція «Заповідники Криму. Біорізноманіття і охорона природи в Азово-Чорноморському регіоні»: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №3: 297-298. ISSN 1990-553X


 

Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.