Політика редакції та етичні аспекти

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РУКОПИСУ

Критеріями прийняття всіх статей є якість та оригінальність дослідження, а також його значущість для читачів журналу. Стаття може бути цікавою, якщо в ній зроблено одну або кілька з наступних речей:

- представленні нові методи та підходи до аналізу;

- представлений особливо зразковий та ґрунтовний аналіз на основі існуючих методів дослідження;

- перевірка цікавої гіпотези або гіпотез з добре представленим прикладом і логічним обговоренням;

-  таксономічна обробка групи, особливо із застосуванням молекулярних даних;

- синтаксономічна обробка частини рослинного покриву, особливо із порівнянням з існуючими аналогами;

- чеклісти та продромуси, особливо для важливих у природоохоронному аспекті територій;

- представлена якісна аналітична біографія вченого із зазначенням основних наукових здобутків, отриманих у процесі наукової діяльності.

Матеріали щодо нових та цікавих знахідок судинних рослин, лишайників та ліхенофільних грибів можуть бути направлені координаторам періодичних статей:

Notes to lichen-forming and lichenicolous fungi in Ukraine (автор-кореспондент Valerii Darmostuk, e-mail: valeriidarmostuk@gmail.com)

Notes to vascular plant in Ukraine (автор-кореспондент Ivan Moysiyenko, e-mail: ivan.moysiyenko@gmail.com)

Критеріями для відбору матеріалів для періодичних серій публікації є:

  • новий вид для України або області;
  • рідкісний вид в Україні або в області (має не більше 10 локалітетів в одній області);
  • нові локалітети видів, включених до природоохоронних списків (Червоний список Європи, Червона книга України, резолюції Бернської конвенції, списки видів рослин, що потребують охорони на регіональному рівні);
  • підтвердження знахідок видів, які не находили більше 50 років в межах області, значного за розмірами географічного або геоботанічного виділу, або усієї України.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Журнал використовує процедуру подвійного сліпого рецензування. Статті надсилатимуться на рецензування лише в тому випадку, якщо головний редактор визначить, що стаття відповідає тематиці журналу. Після цього один із заступників головного редактора або членів редакційної колегії буде обраний редактором-координатором для подальшого розгляду поданого рукопису, запрошення рецензентів, і прийняття остаточного рішення про прийняття статті до друку. Якщо для статті буде призначений редактор-координатор, автор-кореспондент отримає відповідне повідомлення електронною поштою, зазвичай протягом п'яти днів після подання статті. Протягом п’яти днів також може бути прийняте рішення щодо відхилення статті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ

Плагіат та академічна доброчесність

Плагіат (копіювання тексту, ідей, зображень, запозичених даних з інших джерел без зазначення авторства, перефразування значних частин статей інших авторів без зазначення авторства тощо) або самоплагіат (повторне використання тексту з власних попередніх публікацій без зазначення авторства) є неетичною публікаційною поведінкою і є неприйнятними при поданні рукописів статей до Чорноморського ботанічного журналу.

Авторство

Список авторів повинен точно ілюструвати, хто і яким чином зробив внесок у роботу. Всі особи, зазначені як автори, повинні відповідати наступним критеріям авторства:

- зробили значний внесок у розробку концепції та дизайну, або збір даних, або аналіз та інтерпретацію даних;

- брали участь у підготовці рукопису або його критичному перегляді на предмет важливого інтелектуального змісту;

- дали остаточне схвалення рукопису для публікації;

- брали достатню участь у роботі, щоб взяти на себе публічну відповідальність за відповідні частини змісту;

- погодилися нести відповідальність за всі аспекти роботи, гарантуючи, що питання, пов'язані з точністю або цілісністю будь-якої частини роботи, будуть належним чином досліджені і вирішені.

Внесок осіб, які не відповідають критеріям авторства, повинен бути перерахований, з дозволу автора, в розділі «Подяки» (наприклад, для визнання внеску осіб, які надали технічну допомогу, зіставлення даних, допомогу в написанні статті, отримання фінансування, або завідувача кафедри, який надав загальну підтримку).

Перед подачею статті всі автори повинні узгодити порядок, в якому їхні імена будуть перераховані в рукописі. Також автори при подачі мають підтвердити в листі листі до редакційної колегії, що всі співавтори згодні з поданим варіант та розподілом функцій.

Внесок штучного інтелекту у наукові дослідження

Використання штучного інтелекту має бути зазначене та чітко описане у роботах, що представляють результати наукових досліджень, так само, як це традиційно роблять з іншим програмним забезпеченням, інструментами та методами. Штучний інтелект не відповідає вимогам журналу щодо авторства. Інструменти штучного інтелекту не можуть бути вказані в якості авторів будь-яких наукових робіт, опублікованих журналом. Автори несуть відповідальність за точність, цілісність та оригінальність своїх наукових робіт, у тому числі – за будь-яке використання штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту жодним чином не може порушувати політику журналу щодо плагіату. Наукові роботи мають належати безпосередньо їх авторам і не можуть представляти чужі ідеї, дані, слова або інші матеріали без належного цитування та прозорих посилань. 

Конфлікт інтересів

Під час подання статті авторам буде запропоновано надати заяву про конфлікт інтересів. Автори, які подають статті, повинні забезпечити зв'язок з усіма співавторами для підтвердження згоди з остаточною версією рукопису статті. Будь-який інтерес або відносини, фінансові або інші, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об'єктивність автора, вважаються потенційним джерелом конфлікту інтересів. Вони повинні бути розкриті, якщо мають пряме відношення або безпосередньо пов'язані з роботою, яку автори описують у своєму рукописі. Наявність конфлікту інтересів не перешкоджає публікації. Якщо автори не мають конфлікту інтересів, вони повинні заявити про це статті при останньому поданні автором-кореспондентом до редакції підготовленої до друку .pdf версії статті на електронну пошту редакційної колегії. Автор-кореспондент несе відповідальність за ознайомлення з цією політикою разом з усіма авторами і колективне розкриття всіх відповідних комерційних та інших зв'язків при поданні статті.

Фінансування

Автори повинні перерахувати всі джерела фінансування в розділі «Funding information»  на титульному аркуші та в розділі «Подяки». Автори несуть відповідальність за точність зазначення джерел фінансування. У випадку, множинного авторства і якщо дослідження були підтримані декількома фондами, гарною практикою є персоналізоване зазначення джерел фінансування.

Політика журналу щодо критики

Якщо стаття (рубрика «Forum and review papers») містить значний елемент критики певної статті або роботи іншого(-их) вченого(-их), останньому(-ім) буде запропоновано прокоментувати рукопис. Однак ці коментарі будуть розглядатися в контексті, і, крім того, будуть залучені один або двоє рецензентів, які не мають конфлікту інтересів . Автору, який зазнав критики, буде запропоновано право опублікувати відповідь одночасно з критичною статтею, за умови, що відповідь буде отримана до зазначеного терміну, як правило, протягом п’яти тижнів з моменту прийняття критичної статті до друку. Відповідь буде прорецензована. Вона буде надіслана автору оригінальної критики, щоб перевірити, чи немає в ній необґрунтованого або образливого змісту . Автори, які критикують, не мають автоматичного права на подальші відповіді, але редактор може дозволити коментарі Головний редактор гарантує, що процес буде справедливим для всіх зацікавлених сторін, і що читачі журналу зможуть оцінити обидві сторони і прийняти власне рішення.

Помилки

Автор може за власною ініціативою подати примітку про помилку в своїй статті, раніше опублікованій у Чорноморському ботанічному журналі, яка може ввести читачів в оману. Якщо подається стаття, яка містить лише виправлення простої помилки в статті, опублікованій іншим автором, але яка може ввести читачів в оману, хоча і не впливає на результати (наприклад, це помилка у формулі, але в оригінальних розрахунках була використана правильна формула при наведенні), то автору, який зробив помилку, буде запропонована можливість подати виправлення з подякою автору, який на неї вказав. Ця помилка буде опублікована замість поданої критичної статті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Стандарти неупередженості

Рецензентів просять дотримуватися етичних рекомендацій COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers для рецензентів, щоб підтримувати якість експертної оцінки рукопису. Редакційна колегія просить рецензентів зосередитися на науковій цінності представлених матеріалів, а також звертати увагу на логіку, якість та загальний стиль рукопису. Вони повинні чітко висловлювати свої погляди з відповідною аргументацією. Особиста критика автора є неприйнятною. Рецензентів просять інформувати редакцію у разі виявлення ними фактів плагіату, недостовірних або сфальсифікованих даних. Рецензенти повинні відмовитися від рецензування, якщо вони відчувають, що не можуть надати справедливу та неупереджену рецензію у визначені редакцією терміни.

Конфіденційність

Вся інформація, що стосується поданого рукопису і всіх аспектів його рецензування, повинна зберігатися в суворій конфіденційності і не може бути показана або обговорена ні з ким, крім редакторів. Рецензенти не мають права використовувати будь-які матеріали або користуватися будь-якою інформацією, отриманою в процесі рецензування.

Конфлікт інтересів

Рецензентів просять декларувати будь-який потенційній конфлікт інтересів, пов'язаний із автором публікацій або представленими дослідженнями. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів, що є результатом конкурентних, спільних або інших відносин з будь-яким з авторів або їх установами. Після того, як рукописи передаються на рецензування, рецензентів просять повідомити головного редактора про будь-які потенційні конфлікти інтересів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДАКТОРІВ

Рішення про публікацію

Редактори несуть основну відповідальність за наукову якість опублікованих статей і повинні приймати рішення про публікацію виключно на основі якості рукопису, важливості, оригінальності, ясності та відповідності тематиці Чорноморського ботанічного журналу. Остаточне рішення про публікацію матеріалів випуску приймає Вчена рада засновника журналу за поданням головного редактора.

Етичні питання

Редактори Чорноморського ботанічного журналу дотримуються міжнародних стандартів етичної поведінки з усіма сторонами, котрі беруть участь у видавничому процесі. Вони повинні гарантувати, що всі представлені матеріали, які вони рекомендують до публікації, відповідають керівним принципам COPE guidelines. Головний редактор повинен вживати оптимальних заходів у разі надходження етичних скарг щодо поданого рукопису або опублікованої статті, а також апеляцій на редакційні рішення.

Конфіденційність

Редактори не повинні розкривати інформацію щодо обраних рецензентів. Будь-яка інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватися для особистої вигоди. Неопубліковані матеріали, розкриті в поданому рукописі, не повинні використовуватися у чиїхось власних дослідженнях. Редакція зобов'язується зберігати анонімність рецензентів, якщо вони не приймуть рішення розкрити свою особистість. Усі звинувачення у неправомірних діях повинні бути передані головному редактору і зберігатися у таємниці до проведення ретельної перевірки.

Конфлікт інтересів

Редактори повинні брати до уваги будь-які фінансові, нефінансові, професійні або особисті стосунки між авторами та рецензентами. Вони також зобов'язані декларувати свої власні конкуруючі інтереси. Редактори повинні вживати заходів відповідно до керівних принципів COPE для розкриття будь-якого потенційного конфлікту інтересів. У разі розкриття конкуруючих інтересів після публікації, необхідно опублікувати відповідні виправлення в наступному номері.

Плагіат та академічна доброчесність (Plagiarism and academic integrity)

Для забезпечення процесів академічної доброчесності усі статті перед публікацією обов’язково перевіряються антіплагіатними сертифікованими програмами засновником журналу. При виявленні значної кількості запозичень у тому числі і самозапозичень, які потенційно можуть розглядатися як плагіат або самоплагіат після публікації статті, подані матеріали відхиляються редакційною колегією. Рішення про відхилення приймається редакційною колегією на основі аналітичного звіту.

Процедура відкликання статті

Якщо після публікації було виявлено наукове шахрайство (фабрикація, фальсифікація, плагіат) або інші види академічної недоброчесності, редакція розглядає можливість відкликання публікації. Відкликані статті можуть бути збережені на сайті, але вони повинні бути чітко позначені як відкликані, щоб мінімізувати шкідливі наслідки використання таких статей в майбутньому. Повідомлення про відкликання, що містить причину(-и) відкликання, має бути невідкладно опубліковане в наступних номерах для зручності читачів.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Чорноморський ботанічний журнал є журналом з відкритим доступом. Всі статті одразу після прийняття рішення про публікацію розміщуються у вільному доступі на сайті журналу. Статті може прочитати кожна зацікавлена особа і використати з будь-якою законною метою. Плата за  рецензування статей та відкритий доступ для авторів не стягується. Читачі можуть безкоштовно отримувати доступ, завантажувати, роздруковувати, копіювати, поширювати і передавати або реміксувати (адаптувати) електронну версію статті відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) за умови, що використання і розповсюдження повністю приписується автор(-ам) і джерелу публікації.