ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Editor-in-Chief

A.Ye. Khodosovtsev, Ukraine

Associate Editor

I.I. Moysiyenko, Ukraine

Editorial Board

M.F. Boiko, Ukraine

J. Vondrák, Chech Republick

V.M. Derevjanko, Ukraine

D.V. Dubyna, Ukraine

I.Yu. Kostikov, Ukraine

R.P. Melnik, Ukraine

M. Ozturk, Turkey

Z. Osadovski, Poland

N.R. Pavlova, Ukraine

B. Sudnik-Wójcikowska, Poland

F.P. Tkachenko, Ukraine

A. Tashev, Bulgaria

Sh. Shetekauri, Georgia

V.V. Shapoval, Ukraine

G. Shramko, Hungary

T.V. Moontyan, Ukraine

Editorial Assistant

V.V. Darmostuk